Infiintari firme | Servicii | Reprezentanta straina in Romania

PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU FUNCTIONAREA IN ROMANIA A REPREZENTANTELOR FIRMELOR STRAINE

Conform legii, societatile comerciale si organizatiile economice straine pot avea reprezentante in Romania pe baza de autorizatie eliberata, in acest scop, i n conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din Decretul-lege nr. 122 din 24.04.1990 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 25.04.1990 .

De asemenea, societatile comerciale sau organizatiile economice straine pot fi reprezentate in Romania, pe baza de contract, si de birouri romanesti, inclusiv cele infiintate din initiativa proprie.

Pasi premergatori depunerii dosarului:

1.1. Achitarea taxei de reprezentanta de 1.200 USD – in lei la cursul BNR (taxa pentru autorizatia de functionare pe un an de zile) in contul trezoreriei din sectorul unde va avea sediul reprezentanta.

2. Adresa oficiala catre Directia Generala a Finantelor Publice ( D.G.F.P. ) – Serviciul Reprezentante, prin care se solicita confirmarea primirii sumei; adresa si copia dupa OP se depune la registratura.

3. D.G.F.P. emite o adresa catre trezoreria de sector (sau judet) , cu care solicitantul trebuie sa se deplaseze la trezorerie pentru a i se confirma primirea platii taxei de reprezentanta.

4. D.G.F.P. – Serviciul Aplicarea Conventiilor de Evitare a Dublei Impuneri si Reprezentante Straine (in provincie – Administratia Financiara Judeteana), elibereaza un certificat de plata care atesta achitarea taxei de functionare.

5. Intr-o ultima etapa se va intocmi dosarul in vederea autorizarii functionarii reprezentantei, cu urmatoarele documente:

  • cererea de eliberare a autorizatiei taxei de reprezentanta, in care societatea comerciala sau organizatia economica straina care solicita eliberarea unei autorizatii de reprezentanta va mentiona: sediul social, obiectul activitatii reprezentantei, durata de functionare, numarul si functiile persoanelor propuse a se incadra la reprezentanta si va atasa acestei cereri o serie de documente;
  • certificatul de plata;
  • procura privind reprezentantii desemnati sa angajeze valabil societatea, in original + traducere legalizata;
  • statutul firmei-mama in original (copie legalizata) + traducere legalizata;
  • certificat de la camera de comert si industrie din orasul in care-si are sediul firma – mama, in care se certifica denumirea, capitalul social, reprezentanti, obiect de activitate (in original + copie legalizata);
  • scrisoare de bonitate de la banca prin care firma-mama isi desfasoara principalele operatiuni;
  • contract de inchiriere pentru sediul reprezentantei din Romania.

Dosarul cu documentele mai sus aratate se va depune la Ministerul Economiei si Comertului Directia Generala Politici Comerciale, din strada Ion Câmpineanu nr. 16, sector 1, Bucuresti.
Termenul de eliberare a autorizatiei de functionare a reprezentantei este de 30 zile de la data depunerii documentelor.

Orice persoana juridica straina care are o reprezentanta autorizata sa functioneze in Romania, potrivit Cap. II, art. 122 si 123 (1) din Legea nr. 571/22.12.2003, are obligatia de a plati un impozit anual:

Art. 123. – (1) Impozitul pe reprezentanta pentru un an fiscal este egal cu echivalentul in lei al sumei de 4.000 euro , stabilita pentru un an fiscal, la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua in care se efectueaza plata impozitului catre bugetul de stat.

În ANEXA 1 prezentăm un model de adresă privind solicitarea deschiderii unui birou de reprezentanţă, iar în ANEXA 2 un model de adresă prin care se solicită reînnoirea autorizaţiei de funcţionare în România a unui birou de reprezentanţă.

            Pentru închiderea unui birou de reprezentanţă, documentele necesare sunt:

  • adresă de solicitare, din care să rezulte data închiderii biroului;
  • copie a unui document eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice, din care să rezulte că biroul nu are obligaţii fiscale;
  • copie a ultimei autorizaţii de funcţionare.

MODEL Anexa 1

ANTET FIRMĂ                                                                                   Nr./data

(numele şi adresa complete, fără

prescurtări, ale firmei care doreşte

deschiderea reprezentanţei, telefon,

fax, etc.)

MINISTERUL pentru IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

Direcţia Generala Politici Comerciale

Ref: deschidere reprezentanţă în România a  

       firmei…………din………(ţara)

                        La data de……….şi-a început activitatea firma………..(numele complet) din ……..(adresa completă), având ca obiect de activitate………(se va menţiona obiectul de activitate, conform cu statutul firmei).

                        Firma a fost înregistrată sub nr……din data de………..la Camera de Comerţ (sau instituţia similară) din…………..(se va menţiona oraşul în care această instituţie îşi are sediul).

                        Capitalul social al firmei este în prezent de…………………

                        În ultimii doi ani, firma…..a importat din România marfă în valoare de ………şi a exportat în România marfă în valoare de……..(se va specifica marfa, atât la import, cât şi la export şi se vor menţiona principalii parteneri din România).

                        Vă rugăm să aprobaţi deschiderea în România a unei reprezentanţe a firmei……………, în  conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 122 din 24 aprilie 1990, publicat in Monitorul Oficial al României, partea 1, nr.54 din 25 aprilie 1990.

                        Sediul reprezentanţei va fi în …..(oraşul şi adresa completă, inclusiv codul poştal), telefon nr……, fax nr…….

                    Obiectul de activitate al reprezentanţei va fi sprijinirea activităţii de comerţ exterior a firmei………din……..(ţara) prin acţiuni de prospectare şi de urmărire a derulării contractelor de import ………..(se vor menţiona concret categoriile de mărfuri) şi de export……(se vor menţiona concret categoriile de mărfuri), încheiate cu partenerii din România.

                        NOTĂ: În cazul în care obiectul de activitate al reprezentanţei nu  se încadrează în formula de mai sus, se va formula astfel  încât să exprime concret obiectul de activitate al acestuia.

                        Şeful reprezentanţei va fi dl. (d-na) ………domiciliat(ă) în……….(adresa completă, nr. de telefon), conform împuternicirii firmei, autentificată de către notarul……….(se vor înscrie numele şi prenumele notarului care a făcut autentificarea în ţara în care firma îşi are sediul).

                        Durata de funcţionare a reprezentanţei va fi………..

                        Personalul permanent al reprezentanţei va fi următorul:

–          Personalul permanent trimis de firma din exterior ……..(numele şi prenumele), cetăţenia…….., data naşterii….., domiciliat in ţara……., localitatea………, strada……..,în funcţia de ………, pe o perioadă de……

–          Personalul  român angajat de firmă:

Totalul numărului de personal român care urmează a fi angajat să lucreze la Biroul reprezentanţei, ………persoane şi anume: nume-funcţia-adresa:

-director……

-director adjunct….

-inginer…..

-economist……  

                        In conformitate cu prevederile Decretului-lege nr.122/24.04.1990, art.5/6, anexăm următoarele documente scrise, necesare pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare a biroului de reprezentanţă:

1.       atestatul, în original, din partea Camerei de Comerţ şi Industrie – registrul de comerţ care confirmă existenţa legală, obiectul de activitate şi capitalul social al firmei;

2.       un certificat, în original, atestând bonitatea de la Banca……, prin care firma îşi efectuează principalele operaţiuni financiare;

3.       statutul (memorandum-ul de asociere etc.), în copie, atestând forma de organizare şi modul de funcţionare ale firmei;

4.       împuternicirea autentificată, în original,  privind reprezentanţii desemnaţi să angajeze legal societatea ce a solicitat autorizaţia de funcţionare, reprezentată prin  dl.(dna)……………….;

5.       copie după contractul de spaţiu, precum şi traducerile autentificate notarial ale acestor documente.

                        Anexăm certificatul nr……din data de……privind plata sumei de………lei ( contravaloarea a ……dolari SUA), reprezentând taxa de timbru aferentă cererii şi eliberării autorizaţiei de funcţionare, eliberat de Direcţia Generală  a Finanţelor Publice.

                        Am luat la cunoştinţă că, in termen de 15 zile de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare, suntem obligaţi să înregistrăm reprezentanţa noastră la Administraţia Financiară din raza teritoriului în care va avea sediul reprezentanţa.

                        Orice schimbare privind firma şi reprezentanţa acesteia din România va fi imediat comunicată Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, Direcţia Generală Politici Comerciale, în scopul modificării autorizaţiei de funcţionare.

                                                     Numele şi prenumele şefului reprezentanţei

                                                                                 Semnătura

                                                                                   Ştampila

MODEL Anexa 2

(NU ESTE FORMULAR)

ANTET REPREZENTANŢĂ                                                        Nr. / data

( numele şi adresa din România

complete, nr. telefon, fax, etc.)

C ă t r e

MINISTERUL pentru IMM, COMERŢ, TURISM ŞI PROFESII LIBERALE

Direcţia Generală Politici Comerciale

Ref: prelungirea autorizaţiei de funcţionare în România a

                 reprezentanţei firmei…………din………(ţara)

                        La data de………şi-a început activitatea reprezentanţa în România  a firmei ……….din (ţara)…….., în baza autorizaţiei de funcţionare nr. ……….eliberată  de…………şi înregistrată la ………..

                        Vă rugăm să reînnoiţi autorizaţia de funcţionare a acestei reprezentanţe pe o perioadă de încă…………an(i), adică până la data de……, pentru ………( se va menţiona obiectul de activitate).

                        Menţionăm că în anul precedent reprezentanţa firmei ………şi-a desfăşurat activitatea în baza autorizaţiei nr. ………….din data de…………., eliberată de Direcţia Generală Politici Comerciale din cadrul Ministerului pentru IMM, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în baza prevederilor Decretului-lege nr. 122/1990 şi înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie cu nr…………..şi la Direcţia Generală a Finanţelor Publice cu nr………….

                        Şeful reprezentanţei este domnul (doamna) ………..domiciliat(ă) în…………(se vor scrie adresa completă şi nr. telefon), conform împuternicirii firmei …………din data de………, autentificată la data de………..de către……….(se va menţiona notarul).                               

                      Menţionăm că împuternicirea pentru domnul  (doamna) ……………este valabilă până la data de ………(sau este pe termen nelimitat).                                              

                       Precizăm că, faţă de momentul solicitării precedentei autorizaţii de funcţionare, nu au intervenit modificări nici în structura organizatorică a firmei……….şi nici în statutul juridic (obiect de activitate, sediu, etc.) al reprezentanţei acesteia în România.

                        În anul……..firma………..din………a importat din România, de la firmele………., marfă în valoare de………..şi a exportat în România firmelor………… marfă în valoare de………..

                        Taxa de timbru prevăzută  în H. G. 1222/1990, în valoare de……… lei (contravaloarea a ………dolari SUA), a fost achitată la Administraţia Financiară a sectorului ……….prin (se va menţiona documentul de plată) în data de………….

                        Anexăm prezentei:

–          fotocopia primei autorizaţii de funcţionare, nr………din data de………..                                                                          1 ex.

–          fotocopia ultimei autorizaţii de funcţionare, nr……..din data de……….                                                                           2 ex.

–          certificatul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice  nr……….din data de ………privind plata a ………..lei (contravaloarea a……..dolari SUA), reprezentând taxa de timbru                                                                                 1 ex.

–          fotocopia împuternicirii pentru şeful reprezentanţei, dată de firma…………..                                                                 1 ex.

–          traducerea, autentificată notarial, a împuternicirii pentru şeful reprezentanţei, dată de firma…………                              1 ex.    

                                                     Numele şi prenumele şefului reprezentanţei

                                                                                 Semnătura

                                                                                   Ştampila

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe detalii.