Infiintari firme | Servicii | Infiintare persoana fizica autorizata(PFA)

Persoana fizica autorizata (P.F.A.) poate fi orice persoana fizica abilitata, in conditiile legii, sa desfasoare in mod independent o activitate economica.

Caracteristici:

– intreprinzatorii individuali nu pot fi decat persoanele cu domiciliul in Romania;

– Nu au personalitate juridica;

– Nu pot angaja persoane cu contract individual de munca;

Drepturi:

– dreptul de a fi asigurat in sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale

– dreptul la asigurari sociale de sanatate

-dreptul la asigurari pentru somaj

Avantaje:

-autorizarea rapida.
-costuri de infiintare mici.

– contabilitate simplificata

Dezavantaje:

-impozitarea se face pe profit (16%). -putere financiara redusa. -limitari in stabilirea obiectului de activitate.

-nu se poate angaja personal.

CTE NECESARE INFIINTARE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA  

Conform art. 6 si art. 7din L 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent, actele necesare sunt:

Art. 6

a) cerere-tip; în cazul asociatiei familiale trebuie sa contina semnaturile tuturor membrilor asociatiei;
b) rezervarea denumirii la oficiul registrului comertului;
c) certificatul de cazier fiscal al persoanei solicitante, respectiv al fiecarui membru al asociatiei familiale, în original. Cetatenii straini neinregistrati fiscal în Romania au obligatia sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere autentificata, din care sa rezulte ca nu au datorii fiscale si ca nu au savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal, sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala;
d) copii de pe actele de identitate;
e) în cazul desfasurarii activitati în contextul dreptului de stabilire – actele din care sa rezulte domiciliul sau resedinta;
f) certificatul medical pentru persoana fizica, respectiv pentru fiecare membru al asociatiei familiale, prin care se atesta ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatii pentru care se solicita autorizatia, eliberat de medicul de familie sau de o unitate sanitara;
g) declaratia-tip pe proprie raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica în domeniul sanitar, sanitar – veterinar, protectiei mediului, protectiei muncii si apararii împotriva incendiilor, precum si reglementarile specifice protectiei consumatorului pentru activitatea desfasurata si normele de calitate a produselor si serviciilor puse pe piata;
h) copii de pe documentele prevazute la art.7, care dovedesc pregatirea profesionala sau, dupa caz, experienta profesionala, pentru desfasurarea activitatii pentru care solicita autorizarea.
(2) In cazul în care pentru practicarea unor activitati economice, ocupatii sau meserii sunt prevazute, prin acte normative, cerinte de pregatire profesionala si / sau de atestare specifice, persoana fizica sau, dupa caz, reprezentantul asociatiei familiale trebuie sa depuna dovada îndeplinirii cerintelor respective.
(3) In cazul în care activitatea economica pentru care se solicita autorizarea nu necesita calificare, persoana fizica nu va prezenta dovada pregatirii sau experientei profesionale prevazute la alin.(1) lit.h).

Art. 7

(1) Calificarea prevazuta la art.5 lit.c) dobandita în Romania poate fi dovedita cu urmatoarele documente, dupa caz:
a) diploma, certificatul sau adeverinta prin care se dovedeste absolvirea unei institutii de învatamant preuniversitar sau universitar;
b) certificatul de absolvire a unei forme de pregatire profesionala, organizata în conditiile legii in vigoare la data eliberarii acestuia;
c) certificatul de competenta profesionala, eliberat de institutiile abilitate conform legislatiei in vigoare;
d) cartea de mestesugar, obtinuta în conditiile prevazute de actele normative in vigoare la data eliberarii acesteia;

e) carnetul de munca al solicitantului, din care sa reiasa ca

acesta a fost incadrat in munca pe o durata de minim 2 ani în activitatea, meseria sau ocupatia pentru care se solicita autorizarea;

f) declaratie de notorietate cu privire la abilitatea de a desfasura activitatea pentru care se solicita autorizarea, eliberata de primarul localitatii respective in mod gratuit in cazul meseriilor traditionale artizanale;

g) autorizatia eliberata în conditiile Decretului-lege nr.54/1990 sau a Legii nr.507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare;
h) alte dovezi care sa ateste experienta profesionala.
(2) Persoanele fizice prevazute la art.1 alin.(1) care au dobandit calificarea in strainatate trebuie sa depuna pentru obtinerea autorizatiei, dupa caz:
a) atestatul de recunoastere si / sau echivalare eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, pentru documentele prevazute la alin.1 lit.a);
b) atestatul de recunoastere a calificarii dobandite în strainatate, în afara sistemului de învatamant, eliberat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în conditiile stabilite prin Ordinul Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei nr.701/2003 pentru desemnarea institutiei care sa recunoasca automat documentele care dovedesc calificarea dobandita in strainatate, în afara sistemului de învatamant, de cetateni romani sau cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene si ai statelor apartinand Spatiului Economic European.

contact