Infiintari firme | Legislatie | Taxe si tarife Legislatie

HOTARAREA Nr. 913/10.06.2004
privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ORC-urile de pe langa tribunale.

HOTARAREA Nr. 1422/2006/11.10.2006
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

TAXELE
pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

TARIFE
pentru furnizare de informatii din registrul comertului computerizat.

TARIFELE
pentru accesarea de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat prin serviciul on-line, al Oficiului National al Registrului Comertului

SERVICIILE DE ASISTENTA
prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor precum si conditiile concrete de acordare a acestora.

ORDINUL Nr. 3116/26.11.2004
privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

TARIFELE
pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale inainte de depunerea cererii de înregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor.

FONDUL DE LICHIDARE SE VA MAJORA CONFORM LEGII NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI

FONDUL DE BULETIN SE PERCEPE INCEPAND CU DATA DE 1 AUGUST 2006 IN CUANTUM DE 5% APLICAT LA TAXELE DE INREGISTRARE IN REGISTRUL COMERTULUI CONFORM ART. 17 DIN HG 460/2005

Facilitati acordate studentilor care doresc sa infiinteze o afacere proprie potrivit HG nr. 166/2003

HOTARAREA Nr. 913/10.06.2004
privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

In temeiul prevederilor art.108 din Constitutia Romaniei, si ale art.11 din  Legea  nr.26/1990  privind  registrul  comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

Art.1. (1)  –  Se  aproba  taxele pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prevazute in anexa nr.1.,

(2) Pentru pozitiile C, D din anexa nr.1 se aplica taxe suplimentare pentru operatiunile de inregistrare in registrul comertului, dupa cum urmeaza:

a) 30% din taxe,  pentru  solutionarea cererii in termen de maximum 6 zile, pentru punctele 1 – 3 ale pozitiei C.

b) 50% din taxe,  pentru  solutionarea  cererii  in  termen  de  maximum 48 de ore, pentru punctele 1 – 4 ale pozitiei D.

(3) Pentru constituirea fondului  de   lichidare,  prevazut la art.4 alin.(4) din Legea nr.64/1995  privind  procedura  reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata,  cu modificarile si completarile  ulterioare,  la  cuantumurile  taxelor prevazute la pozitiile A, B si C din anexa nr.1 se adauga o cota de 10%.

(4) Fondurile  prevazute la alin.(3) se incaseaza prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si se vireaza de catre Oficiul National al Registrului Comertului in conturile deschise in acest scop de catre tribunale.

Art.2. (1) – Se aproba tarifele pentru eliberarea, de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si Oficiul National al Registrului Comertului, de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat, prevazute in anexa nr.2.

(2) Pentru  numerele  curente  1  –  7  din  anexa  nr.2 se aplica tarife suplimentare, dupa cum urmeaza:

a) 50% din tarife,  pentru  solutionarea  cererii  in  termen  de  48 de ore de la data inregistrarii solicitarii;

b) 30% din tarife, pentru solutionarea cererii in termen de 5 zile de la data inregistrarii solicitarii.

Art.3. – Informatiile prevazute in anexa nr.2 pot fi eliberate autoritatilor si institutiilor  publice  fara  plata  tarifelor  numai  in  temeiul unor prevederi legale exprese.

Art.4. –  Se  aproba tarifele pentru operatiunile efectuate de biroul unic din cadrul oficiilor  registrului  comertului  de pe langa tribunale,  prevazute  in  anexa nr.3.

Art.5. –  Pentru  serviciile  auxiliare  prestate  de oficiile registrului comertului de  pe langa tribunale si de  Oficiul  National  al  Registrului  Comertului,  nivelul tarifelor pentru multiplicarea documentelor, transmiterea de acte si informatii prin mijloace de comunicatii  –  posta,  fax, e-mail, suport magnetic  –  traducerea informatiilor pentru solicitanti straini,  tehnoredactare cereri si declaratii, indrumare pentru completarea corecta a cererilor adresate registrului comertului,  altele decat cererile  de  inregistrare  si  functionare  si  altele  asemenea se vor stabili unitar, prin ordin al ministrului justitiei, pe baza de calculatie de pret.

Art.6. –  In cazul neprestarii serviciului ca urmare a formularii unei cereri exprese de renuntare de catre solicitant,  se restituie  90%  din taxele  si  tarifele achitate la oficiul registrului comertului.

Art.7. – Anexele nr.1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.8.– Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr.1344/2002 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si a tarifelor pentru operatiunile  efectuate de Biroul unic din cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,  nr.903 din 12 decembrie 2002.

SUS

GUVERNUL ROMANIEI HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

ART. I – Hotararea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza :

1. Titlul se modifica va avea urmatorul cuprins:

“Hotararea Guvernului nr.913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale”

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.1-(1) Se aproba taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, prevazute in anexa nr.1.

2) Pentru operatiunile mentionate in anexa 1, litera D, nr. crt. 2- 4 se aplica taxe suplimentare de 50 %, pentru solutionarea cererii in termen de maximum 48 de ore.”

3. Dupa articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu urmatorul cuprins:

Art. 21 – Se aproba tarifele pentru accesarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat, prin serviciul on-line al Oficiului National al Registrului Comertului, prevazute in anexa nr. 3.”

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art. 3 – (1) Informatiile prevazute in anexele nr. 2-3 sunt eliberate autoritatilor si institutiilor publice fara plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.(1) autoritatile si institutiile publice finantate integral sau partial din venituri proprii.”

5. Articolul 4 se abroga.

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins :

Art.6 – In cazul neprestarii serviciului de inregistrare in registrul comertului ca urmare a formularii unei cereri de renuntare la solutionare, se restituie integral tarifele si comisioanele achitate la oficiul registrului comertului si 90% din taxele de inregistrare.”

7. Dupa articolul 6 se introduce un nou articol, art. 61, cu urmatorul cuprins:

Art. 61- (1) Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza taxe si tarife aferente unor activitati si/sau fonduri cu destinatie speciala si, dupa caz, le vireaza in contul entitatilor beneficiare, in temeiul unor prevederi legale exprese.

(2) Entitatile beneficiare, dupa caz, suporta comisioanele percepute pentru operatiunile de plati derulate prin intermediul sistemului de decontare si plati aferente virarii taxelor si tarifelor prevazute la alin. (1).

(3) Pentru operatiunile de colectare si virare in contul entitatilor beneficiare a taxelor aferente activitatilor si/sau fondurilor cu destinatie speciala, Oficiul National al Registrului Comertului percepe un comision suportat de entitatea beneficiara, care va fi stabilit prin ordin al ministrului justitiei, pe baza de fundamentare economica.”

8. Anexele nr. 1-3 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotarare.

ART.III – Hotararea Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 1 iulie 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

SUS

ANEXA Nr.1

Taxele pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Nr. crt

Denumire operatiune

Taxa

lei

0

1

2

A. Operatiuni pentru persoane fizice si asociatii familiale:

1.

Verificare denumire firma si rezervare

10

2.

Inregistrarea in registrul comertului a autorizatiei

30

3.

Modificarea uneia sau a mai multor inregistrari

10

B. Consultare baze de date:

1.

Verificare disponibilitate o denumire firma / emblema

10

2.

Verificare unicitate un sediu/asociat unic

10

C. Inregistrare in registrul comertului:

1.

Inmatriculare :

 • persoane juridice;
 • sucursale;
 • urmare a schimbarii sediului social in alt judet (Taxa se incaseaza la oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul de unde se schimba sediul social);
 • schimbare forma juridica

120

2.

Inregistrare in registrul comertului a:*

 • unui element al actului constitutiv, precum si a altor date, care, potrivit legii, se mentioneaza sau se inregistreaza in registrul comertului;
 • rezervarii denumirii firmei
 • rezervarii emblemei.

30/ element

Nr. crt

Denumire operatiune

Taxa

lei

3.

Preschimbare a certificatului de inregistrare in mod curent, ca urmare a unor modificari

10

4.

Depunere situatii financiare anuale sau la lichidare

10

D. Eliberare documente din registrul comertului:

1.

Extras de registru

30

2.

Certificat constatator

30

3.

Copii certificate

4 + 0,2/pagina certificata

4.

Duplicat:

 • certificat inregistrare;

 • anexa.

10

E. Comision pentru servicii oferite de oficiile registrului comertului:

1.

Obtinere Cod unic de inregistrare (C.U.I.); transmitere spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a actelor prevazute de lege; obtinere cazier fiscal si altele asemenea, potrivit legii

10

* Elementele actului constitutiv, precum si alte date care, potrivit legii, se mentioneaza sau se inregistreaza in registrul comertului:

1) Elementele supuse inregistrarii in registrul comertului computerizat:

 • denumire;
 • emblema;
 • sediu social, inclusiv schimbarea datorata modificarii administrative a denumirii arterei de circulatie/numarului postal;
 • obiect de activitate;
 • durata de functionare;
 • suspendare/reluare activitate;
 • asociati;
 • administratori/persoane imputernicite (fizice sau juridice, reprezentanti legali, lichidatori, etc);
 • cenzori/auditori persoane fizice sau juridice;
 • capital social;
 • sediu secundar;
 • dizolvare;
 • fuziune/divizare;
 • radiere inmatriculare;
 • erori materiale generate de solicitant;
 • alte elemente conform art.21 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in temeiul altor acte normative.

2) Depunere spre mentionare in registrul comertului a:

 • hotararilor adunarii generale a actionarilor/asociatilor;
 • hotararilor pronuntate de instantele judecatoresti, la cerere;
 • recursurilor si/sau opozitiilor formulate;
 • prospectului de emisiune de actiuni;
 • proiectului de fuziune/divizare;
 • cererilor de radiere formulate conform art.25 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului;
 • dobandirii de catre societate a unui bun de la un fondator sau actionar;
 • registrelor societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni;
 • registrului independent al actionarilor;
 • prelungirii valabilitatii sediului firmei sau a sediilor secundare;
 • cererilor de renuntare la solutionare/repunere pe rol;
 • specimenului de semnatura;
 • certificatelor de garantie legala pentru administratori si cenzori;
 • dovezii varsamantului de capital social;
 • oricarui alt act prevazut de lege, depus ulterior inregistrarii in registrul comertului.

SUS

ANEXA Nr.2 

Tarifele pentru eliberarea, de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale, de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat

Nr.crt.

Categorii de informatii

lei

1.

Informatii despre o firma:

a) informatii de identificare
(denumirea, forma juridica, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in registrul comertului, sediul social)

3

b) alte informatii:

– durata de functionare declarata – activitatea principala – activitatile secundare – capitalul social

– activitatile autorizate

0,85 pentru fiecare din

informatiile enumerate

c) informatii cu numar variabil de aparitii:

– asociati/actionari – administratori/cenzori/reprezentanti

– sucursale/subunitati/alte sedii secundare

0,85

pentru fiecare informatie distincta extrasa

2.

Informatii despre o persoana fizica sau juridica asociat/actionar/administrator/reprezentant/ /cenzor, in firmele inregistrate in registrul comertului

3 (datele de identificare ale firmei) + 0,85

pentru fiecare calitate detinuta in firma

3.*)

Date de identificare despre serii de firme grupate pe diferite criterii:

– aria geografica – localitatea/sectorul/strada – domeniul/obiectui de activitate – capitalul social subscris

– alte criterii

7 + 3 / firma

4.

Informatii din situatiile financiare anuale depuse la oficiile registrului comertului de pe lânga tribunale

3 + 0,85 / indicator

5.

Raport istoric despre o firma (evolutia firmei de la inmatriculare pâna la data solicitarii raportului sau pe anumite perioade)

20 + 3 / pentru fiecare depunere de act sau mentiune inregistrata

6.

Fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada definita

30

7.

Informatii statistice in functie de un singur criteriu

20

*) Tarifele se reduc in functie de firme despre care se solicita informatii:

– intre 101 – 500 firme reducere 10%;
– intre 501 – 1.000 firme reducere 20%;

– intre 1.001 – 10.000 firme reducere 30%;
– peste 10.000 firme reducere 50%.

SUS

ANEXA Nr.3

Tarifele pentru accesarea de informatii privind date inregistrate in registrul comertului computerizat prin serviciul on-line, al Oficiului National al Registrului Comertului

Nr.crt.

Categorii de informatii

lei

1.

Informatii despre o firma:

a) informatii de identificare
(denumirea, forma juridica, codul unic de inregistrare, numarul de ordine in registrul comertului, sediul social)

1,6

b) alte informatii :

– durata de functionare declarata – activitatea principala – activitatile secundare

– capitalul social

0,5 pentru fiecare din

informatiile enumerate

c) informatii cu numar variabil de aparitii:

-asociati/actionari – administratori/reprezentanti/cenzori

– sucursale/subunitati/alte sedii secundare

0,5
pentru fiecare informatie distincta extrasa

2.

Informatii despre o persoana fizica sau juridica asociat/actionar/administrator/reprezentant/cenzor, in firmele inregistrate in registrul comertului

1,6 (datele de identificare ale firmei) + 0,5

pentru fiecare calitate

detinuta in firma

SUS

ORDINUL Nr. 3116/26.11.2004 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

Avand in vedere dispozitiile art. 39 si ale art. 35 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 736/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite urmatorul ordin:

Art. 1 – Se aproba tarifele pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

————-

*) Anexa este reprodusa in facsimil.

Art. 2 – (1) Pentru serviciile prevazute la nr. crt. 7 – 10 din anexa se aplica un tarif suplimentar de 30% pentru solutionarea cererii in termen de 48 de ore.

(2) Pentru serviciile prevazute la nr. crt. 10 lit. a) – h) din anexa, in cazul mai multor operatiuni, se percepe o singura data cel mai mare tarif plus 10% din acesta pentru fiecare noua operatiune, fara a se depasi dublul tarifului de baza.

(3) Serviciile prevazute la nr. crt. 1 – 3 si 13 din anexa se presteaza la data solicitarii fara a se percepe tarife suplimentare.

Art. 3 – Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale vor lua masurile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4 – Tarifele prevazute in anexa includ taxa pe valoarea adaugata si vor fi percepute de la data intrarii in vigoare a Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

SUS

ANEXA Nr. 1

TARIFELE pentru serviciile de asistenta prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

inainte de depunerea cererii de inregistrare si autorizare a functionarii comerciantilor

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Tariful
(lei)

    noi (RON)

1.

Indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor

22/ora

2.

Indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare si a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului

5,50

3.

Tehnoredactarea cererii de inregistrare

3 / pag.

4.

Proiectarea si executia siglei si a emblemei pentru firme

24 / sigla

5.

Obtinerea evaluarii prin expertiza a bunurilor subscrise ca aport in natura la capitalul social

15*)

6.

Asigurarea obtinerii, dupa caz, pentru bunurile imobile, a:

 
 

– dovezii intabularii;

24
 

– certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun

24

7.

Redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege

3 pentru fiecare declaratie

8.

Redactarea actului constitutiv initial sau in forma actualizata al persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului (societati comerciale, grupuri de interes economic, grupuri europene de interes economic, organizatii cooperatiste) constituite cu 2 – 5 asociati/actionari inclusiv

180 + 5% din tarif pentru fiecare asociat/actionar in plus

9.

Redactarea statutului pentru societatea cu raspundere limitata cu asociat unic

90

10.

Redactarea actului aditional sau, dupa caz, a hotararii adunarii generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie/asociatului unic privind modificari ale actului constitutiv referitoare la:

 
 

a) sediul social

42
 

b) denumirea firmei sau emblema acesteia

42
 

c) durata de functionare

42
 

d) forma juridica

70
 

e) domeniul principal de activitate si activitatea principala

42
 

f) obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia in conformitate cu Ordinul Presedintelui I.N.S.
nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN

42
 

g) administratori si/sau cenzori

42
 

h) alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu, participare la profit si pierderi, suspendare sau reluare
activitate etc.)

42
 

i) primirea, retragerea de membri sau asociati

42
 

j) majorarea sau reducerea capitalului social

65
 

k) infiintarea sau desfiintarea de sedii secundare

30
 

l) divizare sau fuziune

65
 

m) dizolvare sau lichidare

65

11.

Obtinerea autentificarii actului constitutiv sau actului aditional

15**)

12.

Darea de data certa pentru actele redactate de serviciile de asistenta

12

13.

Extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere

2,50 / act + 0,50 / pag.

14.

Depunerea cererii de inregistrare si a documentelor insotitoare la Biroul unic din cadrul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal pentru inregistrare

12

*) Nu cuprinde onorariul evaluatorului/notarului si taxa de timbru judiciar, dupa caz.
**) Nu cuprinde taxele legale ale emitentului

SUS

TARIFELE pentru serviciile auxiliare (INCLUSIV TVA) prestate de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

si de Oficiul National al Registrului Comertului

Nr.
crt.

Denumirea serviciului

Tariful
– lei noi (RON) –

1.

Multiplicare de documente (copii xerox):

–   format A4 – 1 fata

–   format A4 – fata/verso

0,30

0,42

2.

Transmitere de documente prin fax

1,96

3.

Transmitere de documente prin posta in tara

6,55

4.

Transmitere de informatii prin e-mail

2,14

5.

Traduceri (furnizare de informatii din registrul comertului solicitantilor straini

12,73

6.

Transfer de informatii pe suport magnetic

3,57

7.

Transfer de informatii pe suport magnetic – fara discheta

0,95

8.

Tehnoredactare de cereri si declaratii

7,26

9.

Indrumare pentru completarea corecta a cererilor adresate oficiului registrului comertului, altele decat cererea de inregistrare a persoanelor juridice, fizice, asociatiilor familiale si cererea pentru obtinerea autorizarii functionarii

4,05

10.

Expediere de documente, prin posta, in strainatate – cu confirmare de primire

146,37

11.

Expediere de documente, prin posta, in strainatate – fara confirmare de primire

22,73

SUS

FONDUL DE LICHIDARE SE VA MAJORA CONFORM LEGII NR.85/2006 PRIVIND PROCEDURA INSOLVENTEI

La data de 20 iulie 2006 va intra in vigoare Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei, act normativ care abroga prevederile Legii nr.64/1995, privind procedura reorganizarii judiciare si falimentului.

Una din modificarile prevazute de noua lege o reprezinta majorarea cuantumului fondului de lichidare. Rolul acestei majorari este acoperirea cheltuielilor aferente procedurii prevazute de norma legala, in lipsa disponibilitatilor banesti din contul debitorului.

Astfel, conform reglementarii referitoare la procedura insolventei, fondul de lichidare se va constitui prin aplicarea unui procent de 20% la taxele percepute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale pentru operatiunile de inregistrare.

Fondul de lichidare va fi virat in contul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, dupa colectarea acestui fond de catre Oficiul National al Registrului Comertului prin intermediul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

SUS

FONDUL DE BULETIN SE PERCEPE INCEPAND CU DATA DE 1 AUGUST 2006 IN CUANTUM DE 5% APLICAT LA TAXELE DE INREGISTRARE IN REGISTRUL COMERTULUI CONFORM ART. 17 DIN HG 460/2005

Incepand cu data de 1 August 2006 la taxele de inregistrare la care se percepe fondul de lichidare, se va percepe conform art. 17 din HG 460/2005 privind continutul, etapele, conditiile de finantare, publicare si distribuire a Buletinului Procedurilor de Reorganizare Judiciara si Faliment, fondul de Buletin in cuantum de 5%.

SUS