Infiintari firme | Legislatie | Hotararea Guvernului nr. 573 din 13 iunie 2002

HOTARÂRE Nr. 573 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 414 din 14 iunie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

ART. 1 Se aproba procedurile de autorizare a functionarii comerciantilor cuprinzând conditiile pentru eliberarea avizelor, autorizatiilor si/sau acordurilor prevazute la art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acestora, precum si cuantumul taxelor aferente, prevazute în anexele nr. 1 – 5 care fac parte integranta din prezenta hotarâre. ART. 2

Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga Hotarârea Guvernului nr. 625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza: Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul sanatatii si familiei, Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,
Petru Lificiu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sârbu

Ministrul pentru întreprinderile mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihailescu

ANEXA 1

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, denumita în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizarii functionarii comerciantilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata. (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor. (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta în a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv brigada/grupul de pompieri militari, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale. ART. 2 În vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cât si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 3 (1) Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor este obligatorie pentru constructiile noi si pentru amenajarile, extinderile sau schimbarile de destinatie la constructiile existente care se încadreaza în cazurile prevazute în anexa nr. 1.1 si pentru care este obligatorie si s-a obtinut în prealabil, în conditiile legii, autorizatia de construire. (2) Pentru situatiile care nu se încadreaza în conditiile prevazute la alin. (1), în vederea obtinerii autorizatiei solicitantii vor depune numai o declaratie pe propria raspundere ca îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica privind apararea împotriva incendiilor. (3) Prevederile alin. (1) se aplica si la cererea expresa a solicitantilor care nu depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2). (4) În cazul comerciantilor care solicita autorizarea pentru spatii sau parti de cladiri fata de care au calitatea de proprietar sau chirias, evaluarea conditiilor existente va impune concluzionarea favorabila numai în cazul îndeplinirii conditiilor prevazute în actele normative si normele tehnice aplicabile pentru functionarea independenta de restul cladirii. ART. 4 În vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se disting urmatoarele situatii: a) pentru constructiile noi si pentru amenajarile, extinderile sau schimbarile de destinatie la constructiile existente care se încadreaza în cazurile prevazute în anexa nr. 1.1, brigazile/grupurile de pompieri militari vor efectua evaluarea conditiilor minime de securitate la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor; b) pentru obiectivele care nu se regasesc în anexa nr. 1.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Functioneaza în baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”; în acest caz nu se percep taxe si tarife; c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara înca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesara obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor; în aceasta situatie, în baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Nu este necesara în aceasta etapa” conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz în care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia înainte de începerea oricareia dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator; d) în situatia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitarii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu, cu mentionarea în anexa la acesta a obiectivelor autorizate în aceasta etapa. ART. 5 În cazul în care se efectueaza evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza în una dintre urmatoarele forme: a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizatiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului. ART. 6

În cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 5 lit. b), brigada/grupul de pompieri militari întocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare însotit de adresa de înaintare catre comerciant se transmite Biroului unic care îl va înmâna solicitantului autorizarii, sub semnatura.

CAP. 2
Obligatiile brigazilor/grupurilor de pompieri militari

ART. 7 În vederea desfasurarii în conditii optime a activitatii de autorizare a functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, brigazile/grupurile de pompieri militari au urmatoarele obligatii: a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat în functie de volumul solicitarilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata; b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;

c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

CAP. 3
Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le îndeplineasca în vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

ART. 8 (1) Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmatoarele documente: a) pentru cazurile încadrate în prevederile art. 3 alin. (1), piese scrise si desenate ale documentatiei tehnice de executie, respectiv: – scenariu de siguranta la foc – elaborat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului de interne nr. 84/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 12 septembrie 2001; – plan de situatie si planuri de arhitectura pentru fiecare nivel al constructiei sau al spatiilor supuse autorizarii de P.S.I. – elaborate si, dupa caz, verificate conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, ale Ordinului ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2002; b) pentru cazurile care nu se încadreaza în conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), declaratie pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 – pct. I; c) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz. (2) Pentru constructiile existente la care se executa amenajari, extinderi sau schimbari de destinatie documentele prevazute la alin. (1) lit. a) vor fi însotite, dupa caz, de avizul proiectantului initial sau raportul de expertiza tehnica, cu însusirea solutiilor cuprinse în proiect, conform legislatiei specifice. (3) Solicitantul are obligatia de a prezenta pe timpul verificarii efectuate la fata locului, la solicitarea reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari, întreaga documentatie tehnica de executie, elaborata în conformitate cu prevederile legislatiei privind calitatea si autorizarea în constructii. ART. 9

Documentele prevazute la art. 8 se depun îndosariate.

CAP. 4
Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

1. Responsabilitatile reprezentantului brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic ART. 10 Reprezentantul brigazii/grupului de pompieri militari delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 8 si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c); c) sa transmita imediat dupa înregistrare catre brigada/grupul de pompieri militari, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) si sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii; d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de brigada/grupul de pompieri militari, care concluzioneaza acordarea autorizatiei; e) sa transmita Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de înregistrare; g) sa transmita brigazii/grupului de pompieri militari o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; h) sa verifice încadrarea corecta a fiecarei solicitari, în cuantumul tarifelor aferente autorizarii; i) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii. ART. 11 (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.

(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a solicitantului, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor cu privire la îndeplinirea conditiilor de functionare prevazute de reglementarile în vigoare, reprezentantii brigazii/grupului de pompieri militari delegati la Biroul unic vor completa de îndata pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mentiunea “Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, în conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”.

2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor ART. 12 În cazul comerciantilor care solicita autorizare si se încadreaza în conditiile precizate la art. 3 alin. (1), brigada/grupul de pompieri militari procedeaza dupa cum urmeaza: a) analizeaza continutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei privind prevenirea si stingerea incendiilor; b) evalueaza la sediul social si la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren; c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea masurilor de aparare împotriva incendiilor; d) redacteaza referatul cuprinzând concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; e) aproba referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei, pe care îl transmite Biroului unic, cu adresa de înaintare semnata de comandant;

f) transmite Biroului unic referatul de evaluare si, dupa caz, adresa de înaintare catre solicitant, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

CAP. 5
Perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a autorizatiei de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, precum si cuantumul tarifelor aferente

ART. 13 Autorizatiile eliberate anterior, precum si cele eliberate conform prezentei proceduri îsi pastreaza valabilitatea pe toata durata mentinerii conditiilor si a pastrarii documentelor vizate spre neschimbare, care au stat la baza emiterii acestora. ART. 14 Comerciantii au obligatia de a solicita o noua autorizare daca intervin modificari, extinderi sau schimbari de destinatie, care impun obtinerea unei noi autorizatii de construire în conditiile legii, sau în cazul desfasurarii de noi activitati în sediile autorizate, urmând a fi parcursa procedura de autorizare stabilita pentru fiecare situatie conform prevederilor prezentei proceduri. ART. 15 (1) Pentru autorizarea functionarii din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor se percepe un tarif de 500.000 lei pentru fiecare sediu, în care se declara activitatile, indiferent de numarul activitatilor declarate. (2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, în conturile brigazilor/grupurilor de pompieri militari avizatoare, în termenele stabilite de reglementarile legale în vigoare privind finantele publice. ART. 16 (1) În urma inspectiilor realizate de reprezentantii brigazilor/grupurilor de pompieri militari se poate dispune anularea autorizatiilor de functionare din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor, în conditiile prevazute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata. (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de catre brigada/grupul de pompieri militari cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost încalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic. ART. 17 (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa înlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza în rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 18 Brigada/grupul de pompieri militari asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reînnoirilor, anularilor si reautorizarilor. ART. 19

Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

CAP. 6
Reguli aplicabile preschimbarii

ART. 20 (1) În cazul în care, în momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.2 – pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata tarifelor aferente respectivelor autorizatii.

(3) În situatia în care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzator si preschimbarilor.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 21 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social si certificatul de înscriere de mentiuni privind înfiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz. ART. 22

Anexele nr. 1.1 si 1.2 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 1.1
la procedura

Cazurile pentru care este obligatorie autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii si stingerii incendiilor

1. Cladiri civile definite conform reglementarilor tehnice ca “înalte” sau “foarte înalte” si spatii amenajate în acestea, indiferent de aria construita sau destinatie 2. Încaperi sau grupuri de încaperi, definite conform reglementarilor tehnice ca “sali aglomerate”, amplasate în cladiri independente sau în parti ale cladirilor, indiferent de aria construita, regimul de înaltime sau destinatie 3. Cladiri independente sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de comert (centre comerciale, magazine, prestari de servicii si altele asemenea) cu aria desfasurata mai mare de 400 mp, de productie si/sau depozitare, încadrate conform reglementarilor tehnice în categoria A, B sau C de pericol de incendiu (risc mare si foarte mare de incendiu), cu aria desfasurata mai mare de 600 mp 4. Spatii amenajate în cladiri de locuit, având destinatia de comert (magazine, centre comerciale, prestari de servicii si altele asemenea), cu aria desfasurata mai mare de 200 mp 5. Cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de alimentatie publica, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp sau capacitatea de peste 100 de persoane 6. Spatii publice amenajate la subsolul, demisolul sau pe terasa cladirilor, indiferent de destinatie, arie desfasurata sau numar de persoane 7. Cladiri cu destinatia de cazare temporara (hoteluri, moteluri, camine si altele asemenea), indiferent de numarul de locuri, cu exceptia celor destinate activitatilor agroturistice 8. Cladiri sau spatii amenajate în cladiri, având destinatia de învatamânt, birouri, financiar-bancara, de asigurari si burse, cu aria desfasurata mai mare de 400 mp 9. Cladiri sau spatii amenajate în cladiri cu destinatia de îngrijire a sanatatii, cu mai mult de 20 de paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 600 mp 10. Spatii amenajate în cladiri, destinate supravegherii, îngrijirii sau cazarii (adapostirii) copiilor prescolari, batrânilor, persoanelor cu handicap sau lipsite de adapost, cu peste 10 paturi sau cu aria desfasurata mai mare de 200 mp 11. Cladiri sau spatii accesibile publicului, având destinatie de gara, autogara, aerogara, statie metrou, indiferent de aria desfasurata 12. Cladiri si amenajari sportive, având mai mult de 200 de locuri pe scaune în interior sau mai mult de 5.000 de locuri pe scaune în aer liber 13. Constructii provizorii având destinatie comerciala, cu aria desfasurata mai mare de 2.500 mp 14. Depozite si sisteme de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate (GPL) stocate în rezervoare sau grupuri de rezervoare cu capacitatea totala egala sau mai mare de 5.000 litri ori puncte de livrare catre populatie a buteliilor cu GPL, având capacitatea totala egala sau mai mare de 750 kg 15. Statii publice de distributie a carburantilor pentru autovehicule, cu capacitatea de stocare egala sau mai mare de 50 mc lichide petroliere, respectiv egala sau mai mare de 5.000 litri (volum de apa) de GPL

16. Cladiri sau spatii amenajate în cladiri, destinate parcarii sau întretinerii si repararii a peste 20 de autovehicule

ANEXA 1.2*)
la procedura

*) Anexa nr. 1.2 este reprodusa în facsimil.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul ………………….., posesor al B.I.(C.I.) seria ……… nr. …………. eliberat(a) de ……….. CNP …………../pasaport nr. …………….., eliberat de ……………………. în calitate de ……………………… (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ……………….., declar pe propria raspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele: ______________________________________________________________________________ | I. Cunosc si respect prevederile legislatiei si ale reglementarilor tehnice| | generale si specifice privind apararea împotriva incendiilor. | | Sunt îndeplinite conditiile de functionare prevazute de legislatia | | specifica în domeniu, aplicabile la sediul social si/sau sediul sediile | | secundar(e) pentru activitatile declarate în cererea de înregistrare. | | | | Data: ……………… | | Semnatura …………… | |______________________________________________________________________________| | (Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (2) din Procedura de | | autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii | | si stingerii incendiilor) |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________ | II. Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei| | de prevenire si stingere a incendiilor nr. ………./………., obtinuta | | anterior prezentei solicitari. | | Cunosc si respect prevederile legislatiei si reglementarilor tehnice | | generale si specifice privind apararea împotriva incendiilor, aplicabile la | | sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile | | declarate în cererea de înregistrare. | | | | Data: ………………. | | Semnatura …………… | |______________________________________________________________________________| | (Pentru situatiile precizate la art. 20 alin. (1) din Procedura de | | autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al prevenirii | | si stingerii incendiilor) |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 2

PROCEDURA DE AUTORIZARE
sanitara a functionarii comerciantilor

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei sanitare de functionare, denumita în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizarii functionarii comerciantilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata. (2) Autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie sanitara care conditioneaza, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea în functiune si desfasurarea activitatii comerciantilor de conformarea la normele de igiena si de sanatate publica. (3) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare si se emite de catre autoritatea competenta în a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv directia de sanatate publica judeteana ori a municipiului Bucuresti sau ministerele cu retea proprie de sanatate publica, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale. ART. 2 În vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cât si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 3 (1) În vederea autorizarii din punct de vedere al conditiilor de igiena si al sanatatii publice se disting urmatoarele situatii: a) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. II din anexa nr. 2.1, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti va efectua evaluarea, la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor, a conditiilor de desfasurare a acestor activitati; b) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. I din anexa nr. 2.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Functioneaza în baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata”; în acest caz nu se percep taxe si tarife; c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara înca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute în anexa nr. 2.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei sanitare de functionare; în aceasta situatie, în baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Nu este necesara în aceasta etapa” conform art. 3 alin. (8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata, caz în care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia înainte de începerea oricareia dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator; d) în situatia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu cu mentionarea în anexa la acesta a activitatilor autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activitati înscrise în obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiei necesare prin Biroul unic. (2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica si la cererea expresa a solicitantilor care nu depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (1) lit. b). ART. 4 În cazul în care se efectueaza evaluarea conform art. 3 alin. (1) lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza în una dintre urmatoarele forme: a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizatiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului. ART. 5

În cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 4 lit. b) directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti întocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub semnatura.

CAP. 2
Obligatiile directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti

ART. 6 În vederea desfasurarii în conditii optime a activitatii de autorizare sanitara a functionarii, directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti are urmatoarele obligatii: a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat în functie de volumul solicitarilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata; b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura; c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului, precum si activitatile desfasurate în acestea si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic;

d) sa verifice, în cazul în care autorizarea sanitara a functionarii comerciantului a fost facuta pe baza declaratiei pe propria raspundere, în termen de 30 de zile, conformarea comerciantului la declaratia pe propria raspundere.

CAP. 3
Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le îndeplineasca în vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare

ART. 7 Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmatoarele documente: a) o declaratie pe propria raspundere referitoare la respectarea legislatiei în domeniul igienico-sanitar, conform modelului prevazut în anexa nr. 2.2 – pct. I, pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. I din anexa nr. 2.1; b) documentatia de prezentare a activitatii conform anexei nr. 2.3, pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute la pct. II din anexa nr. 2.1, si care sunt supuse evaluarii; c) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz, conform anexei nr. 2.4. ART. 8 Documentele prevazute la art. 7 se depun îndosariate. ART. 9

În vederea autorizarii sanitare de functionare comerciantii au obligatia sa desfasoare activitatile cu respectarea prevederilor legislatiei în domeniul igienico-sanitar.

CAP. 4
Procedura de autorizare sanitara a functionarii comerciantilor

1. Responsabilitatile reprezentantului directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti delegat la Biroul unic ART. 10 Reprezentantul directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 7, si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv ale art. 3 alin. (1) lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv art. 3 alin. (1) lit. c); c) sa transmita imediat dupa înregistrare catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 alin. (1) lit. a) si sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizatiei; d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, care concluzioneaza acordarea autorizatiei; e) sa transmita Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de înregistrare; g) sa transmita directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; h) sa verifice încadrarea corecta a fiecarei solicitari, în cuantumul tarifelor aferente autorizarii, conform anexei nr. 2.4; i) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii. ART. 11 (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare în acestea.

(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmeaza a desfasura activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor ca îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia în domeniul igienico-sanitar, reprezentantii directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti delegati la Biroul unic vor completa, de îndata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mentiunea “Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, în conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G nr. 76/2001, republicata”.

2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea sanitara de functionare ART. 12 În cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru desfasurarea activitatilor prevazute la pct. II din anexa nr. 2.1 directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti procedeaza dupa cum urmeaza: a) evalueaza continutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei în domeniul igienico-sanitar; b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren; c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca prevazute de legislatia în domeniu; d) redacteaza referatul cuprinzând concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; e) supune aprobarii conducerii directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;

f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

CAP. 5
Perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a autorizatiei sanitare de functionare, precum si cuantumul tarifelor aferente

ART. 13 În cazul în care, ulterior înregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza începerea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizatiile necesare. ART. 14 (1) Autorizatia este valabila atâta timp cât nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata. (2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizatiei. ART. 15 (1) Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizarii sanitare de functionare sunt prevazute în anexa nr. 2.4. (2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, în conturile autoritatii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementarile legale în vigoare privind finantele publice. ART. 16 (1) Autorizatia se anuleaza de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti în urmatoarele cazuri: a) când constata modificarea conditiilor existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizatiei; b) când constata neîndeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere. (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de catre directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost încalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic. ART. 17 Reînnoirea autorizatiei sanitare se face în urmatoarele situatii: a) pentru diversificarea, extinderea sau restrângerea activitatilor consemnate în anexa la certificatul de înregistrare; b) la modificarea structurii functionale a sediului în care se desfasoara activitatile autorizate. ART. 18 (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa înlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza în rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 19 Directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reînnoirilor, anularilor si reautorizarilor. ART. 20

Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

CAP. 6
Reguli aplicabile preschimbarii

ART. 21 (1) În cazul în care, în momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2 – pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.

(3) În situatia în care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzator si preschimbarilor.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 22 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzator si în cazul ministerelor cu retea proprie de sanatate publica. ART. 23 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social si certificatul de înscriere de mentiuni privind înfiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz. ART. 24

Anexele nr. 2.1 – 2.4 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 2.1
la procedura

I. Lista activitatilor supuse autorizarii sanitare pe baza declaratiei pe propria raspundere

1513 – Produse pe baza de carne (inclusiv din carne de pasare) 1533 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 1543 – Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare 1589 – Fabricarea altor produse alimentare 5221 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete 5222 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne 5223 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor 5227 – Comert cu amanuntul, în magazine specializate, al produselor n.c.a. 5541 – Cafenele si baruri fara spectacol 5542 – Cafenele si baruri cu spectacol 7470 – Activitati de întretinere si curatare a cladirilor NOTA: Se aplica numai activitatilor de dezinfectie, de dezinsectie si deratizare din cladiri. 8031 – Învatamânt universitar 8032 – Învatamânt postuniversitar si de doctorat 8041 – Scoli de conducere (pilotaj) 8042 – Alte forme de învatamânt 8512 – Activitati de asistenta medicala ambulatorie NOTA: Se aplica numai activitatilor de asistenta medicala primara. 8532 – Activitati de asistenta sociala fara cazare NOTA: Se aplica numai serviciilor sociale fara cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnica pentru copii si persoane cu deficiente fizice sau mentale; activitati de protectie si îndrumare pentru copii, vizitarea persoanelor în vârsta; consultatii familiale si conjugale; activitati de asistenta si îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie; activitati în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiatilor si emigrantilor, inclusiv cazarea acestora; activitati privind recalificarea profesionala si calificarea pentru persoanele cu handicap, cu conditia ca acestea sa nu comporte decât un element educational (de instruire) limitat. 9000 – Asanarea si îndepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare NOTA: Se aplica numai activitatilor privind ridicarea deseurilor, resturilor si gunoaielor menajere, industriale si comerciale, transportul si eliminarea (îndepartarea) lor prin incinerare sau alte mijloace, precum si evacuarea prin sistemul de canalizare, scurgere sau alte mijloace a produselor reziduale umane, prelucrarea si eliminarea lor; activitatilor privind evacuarea apelor uzate; activitatilor privind vidanjarea si curatarea haznalelor si gropilor septice, întretinerea toaletelor, maturarea, udarea strazilor, drumurilor, statiilor si altele asemenea. 9272 – Alte activitati recreative NOTA: Se aplica numai pentru bazinele artificiale amenajate (piscine, bazine de înot si altele asemenea).

9304 – Activitati de întretinere corporala

II. Lista activitatilor supuse autorizarii sanitare prin parcurgerea procedurii de evaluare

1551 – Fabricarea produselor lactate 1552 – Fabricarea înghetatei 1581 – Fabricarea produselor de panificatie si patiserie NOTA: Se aplica numai activitatilor referitoare la produsele de patiserie: prajituri, checuri, placinte, tarte, pateuri si alte produse de acest gen fabricate pe baza de aluaturi, precum si la produsele expandate. 1584 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase NOTA: Se aplica numai activitatilor referitoare la produsele de laborator si cofetarie. 1588 – Fabricarea preparatelor dietetice si a produselor alimentare pentru copii 1598 – Productia de ape minerale îmbuteliate la surse 1596 – Fabricarea berii 1599 – Fabricarea bauturilor nealcoolice 4100 – Gospodarirea resurselor de apa, captarea, tratarea si distributia apei 5224 – Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si zaharoaselor 5511 – Hoteluri si moteluri cu restaurant 5512 – Hoteluri si moteluri fara restaurant 5521 – Tabere de tineret 5522 – Campinguri 5523 – Alte mijloace de cazare 5530 – Restaurante 5551 – Cantine 5552 – Alte unitati de preparare a hranei NOTA: Se aplica si pentru activitati de tipul fast food, catering si altele asemenea. 8011 – Învatamânt prescolar 8012 – Învatamânt primar 8021 – Învatamânt gimnazial 8022 – Învatamânt liceal 8023 – Învatamânt profesional 8024 – Învatamânt postliceal 8511 – Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala 8512 – Activitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate NOTA: Se aplica numai activitatilor de asistenta medicala de specialitate. 8513 – Activitati de asistenta stomatologica 8514 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana 8531 – Activitati de asistenta sociala cu cazare 9272 – Alte activitati recreative: stranduri amenajate în zone naturale NOTA: Se aplica numai activitatilor din zonele naturale amenajate pentru îmbaiere. 9302 – Coafura si alte activitati de înfrumusetare

9304 – Activitati de întretinere corporala (baie publica)

ANEXA 2.2*)
la procedura

*) Anexa nr. 2.2 este reprodusa în facsimil.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE REFERITOARE LA CONDITIILE IGIENICO-SANITARE

Subsemnatul …………………………………., posesor al B.I.(C.I.) seria ………. nr. ………………… eliberat(a) de …………………. CNP …………………../pasaport nr. ……………………. eliberat de …………………. în calitate de ………………………………….. (comerciant/asociat/fondator/administrator), la …………………………., declar pe propria raspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

I. Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (1) lit. b)
din Procedura de autorizare sanitara a functionarii comerciantilor:

1. În sediul social în care se desfasoara activitatea/activitatile: (cod CAEN) a) ………. b) ………. c) ………. si/sau sediul/sediile secundare din localitatea ………………………… str. ………………………… nr. ……… judetul …………………. în care se desfasoara activitatea/activitatile: (cod CAEN) a) ………. b) ………. c) ………. cu un numar mediu de personal angajat ………………….., sunt asigurate urmatoarele: _____________________________________________________________ | Utilitati | Observatii | |________________________________________________|____________| | Acces la apa potabila | |_____________________________________________________________| | – racord apa potabila | Da | |________________________________________________|____________| | – alt sistem | Precizat | |________________________________________________|____________| | – buletin analiza apa potabila | Concluzii | |________________________________________________|____________| | Acces apa calda menajera | |_____________________________________________________________| | – racord apa potabila | Da | |________________________________________________|____________| | – alt sistem | Precizat | |________________________________________________|____________| | Sistem de evacuare a apelor uzate menajere | |_____________________________________________________________| | – racord la canalizare | Da | |________________________________________________|____________| | – alt sistem | Precizat | |________________________________________________|____________| | Acces la grup sanitar pentru personal | |_____________________________________________________________| | – grup sanitar propriu | Da | |________________________________________________|____________| | – acces la grup sanitar | Da | |________________________________________________|____________| | Managementul deseurilor solide | |_____________________________________________________________| | – colectarea si/sau depozitarea intermediara a| | | deseurilor solide menajere conform normelor | | | de igiena în vigoare | Da | |________________________________________________|____________| | – evacuarea deseurilor solide menajere prin | | | contractare cu firma specializata | Da | |________________________________________________|____________| | – alt sistem | Precizat | |________________________________________________|____________| | Managementul deseurilor periculoase | |_____________________________________________________________| | – colectarea si/sau depozitarea temporara a | | | deseurilor periculoase conform normelor | | | legale în vigoare | Da | |________________________________________________|____________| | – evacuarea si neutralizarea deseurilor | | | periculoase prin contractare cu o firma | | | specializata | Da | |________________________________________________|____________| | – alt sistem | Precizat |

|________________________________________________|____________|

2. Destinatia spatiului în care se desfasoara activitatea este cea pentru care a fost construit initial. 3. Posed spatiul si dotarile specifice capacitatii functionale (de lucru) cerute de normele de igienico-sanitare pentru domeniului meu de activitate. 4. Cunosc normele igienico-sanitare privind producerea, depozitarea, pastrarea, transportul sau comercializarea produselor din domeniul meu de activitate. 5. Ma angajez sa respect normele igienico-sanitare în vigoare privind asigurarea utilitatilor si personalul. 6. Ma angajez sa asigur personal cu calificarea necesara domeniului meu de activitate si cu cunostintele necesare privind normele igienico-sanitare în vigoare în scopul prevenirii riscului pentru sanatatea consumatorilor.

7. Ma angajez sa comunic orice modificare privind cele declarate.

Nota:
Va fi specificat numarul mediu estimativ de angajati si capacitatea estimata de productie sau desfacere a produselor pentru sediul social si pentru fiecare sediu secundar în care se desfasoara o activitate specifica conform codului CAEN. Punctele nr. 1 – 6 vor fi completate pentru fiecare sediu în care se desfasoara activitati supuse autorizarii sanitare.

Data: …………………….
Semnatura ……………..

II. Pentru situatiile precizate la art. 21 alin. (1)
din Procedura de autorizare sanitara a functionarii comerciantilor:

Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei sanitare nr. ………………../…………….., obtinuta anterior prezentei solicitari.
Cunosc si respect prevederile legislatiei sanitare si normele de igiena si de sanatate publica, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate în cererea de înregistrare.

Data: …………………….
Semnatura ………………….

ANEXA 2.3*)
la procedura

*) Anexa nr. 2.3 este reprodusa în facsimil.

FISA DE PREZENTARE A SEDIULUI SI DOMENIULUI DE ACTIVITATE

_____________________________________________________________________________ | Datele de identificare | Domeniul de activitate precizat | | Firma ……………………… | conform anexei nr. 2.1 la | | Adresa completa a sediului social si ale | Procedura de autorizare sanitara| | sediilor secundare în care se desfasoara | a functionarii comerciantilor | | domeniul de activitate supus autorizarii | | | ……….. | | | Numar telefon fix pentru contact …… | | | Fax …………………….. | | |____________________________________________|_________________________________| | | | A. DATE GENERALE | |______________________________________________________________________________| | 1. Tipul de cladire al sediului în care se desfasoara activitatea: cladire | | special destinata, cladire destinata pentru locuit cu precizarea | | etajului/apartamentului, centru comercial, altele | |______________________________________________________________________________| | Cladire special destinata | Cladire destinata | Centru comercial | Altele | | activitatilor | pentru locuit | Da Nu |(precizati)| | Da Nu | Da Nu | | | |___________________________|___________________|__________________|___________| | 2. Precizarea distantei fata de strada/artera de circulatie: | |______________________________________________________________________________| | 3. Descrierea sediului în care se desfasoara activitatea | |______________________________________________________________________________| | 3.1 Suprafata totala: | | Nr. încaperi în care se desfasoara activitatile supuse autorizarii: | |______________________________________________________________________________| | 3.2 Descrierea destinatiei spatiului | | (ce activitate se va desfasura în spatiul respectiv sau în fiecare încapere | | din spatiu cu precizarea suprafetei): | |______________________________________________________________________________| | Destinatie: de ex.: depozit pentru, bucatarie, | Suprafata: | | sala de mese, camera de cazare, spalatorie etc. | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 3 | | 3 | 4 | | 4 | | |____________________________________________________|_________________________| | 3.3 Finisajul încaperilor în care se desfasoara activitatea/activitatile | | supuse autorizarii: | |______________________________________________________________________________| | Peretii | |______________________________________________________________________________| | | zugravit: | zugravit cu | faianta: | Altele | | | | vopsea lavabila: | | | | Încaperea 1 | Da Nu | Da Nu | Da Nu | precizati | | Încaperea 2 | | | | | | Încaperea 3 | | | | | | Încaperea 4 | | | | | |__________________|____________|__________________|____________|______________| | Pardoseala | |______________________________________________________________________________| | | din lemn: | gresie: | ciment: | linoleum: | | | | | | | | Încaperea 1 | Da Nu | Da Nu | Da Nu | Da Nu | | Încaperea 2 | | | | | | Încaperea 3 | | | | | | Încaperea 4 | | | | | |__________________|____________|__________________|____________|______________| | 3.4 Precizarea utilajelor de lucru ce vor fi folosite si a locului unde vor | | fi ele amplasate în încaperea sau încaperile de lucru: | |______________________________________________________________________________| | | Utilajul ca de exemplu frigider, plita, gratar, etc. | | Încaperea 1 | | | Încaperea 2 | | | Încaperea 3 | | | Încaperea 4 | | |______________________|_______________________________________________________| | 3.5 Iluminat: | natural | Da Nu | artificial | Da Nu | |______________________|____________|______________|______________|____________| | 3.6. Ventilatie | naturala | Da Nu | artificiala | Da Nu | | (aerisire) | | | | | |______________________|____________|______________|______________|____________| | 4. Asigurarea utilitatilor: | |______________________________________________________________________________| | 4.1 Apa potabila | – Sistem public Da Nu | Sursa proprie: | | | Din sistemul altui | Instalatie Da Nu | | | agent comercial Da | Fântâna Da Nu | | | | Altele precizat | |____________________|_____________________________|___________________________| | 4.1 Evacuare ape | – Canalizare | Sistem propriu: precizat | | uzate | publica Da Nu | | | | – A altui agent | | | | comercial Da | | |____________________|_____________________________|___________________________| | 4.2. Evacuarea | Sistem de colectare | Sistem propriu: precizat | | deseurilor menajere| organizat Da Nu | Da Nu | |____________________|_____________________________|___________________________| | 4.3 Evacuarea | Sistem de colectare | Sistem propriu: precizat | | deseurilor | organizat | | | periculoase | | | | rezultate din | | | | activitatea proprie| | | |____________________|_____________________________|___________________________| | 4.4 Acces grup | Propriu | Separat pentru consumatori| | sanitar | Da Nu | Da Nu | | | sau comun cu alt agent | Separat pentru personal | | | Da Nu | Da Nu | |____________________|_____________________________|___________________________| | 5. Numar de | Permanent cu norma întreaga | Temporar cu norma partiala| | personal: | | | | – calificat: | | | | – necalificat: | | | |____________________|_____________________________|___________________________| | 6. Capacitate (dupa caz): | |______________________________________________________________________________| | 6.1. Capacitate de productie estimata zilnica: | |______________________________________________________________________________| | 6.2 Capacitatea de cazare unitatile de cazare: | |______________________________________________________________________________| | 6.3 Capacitate de servire pentru unitatile de alimentatie publica sau | | colectiva: | |______________________________________________________________________________| | 6.4 Capacitate de spitalizare: nr. paturi | |______________________________________________________________________________| | 6.5. Capacitate de învatamânt: nr. de copii, nr. de elevi | |______________________________________________________________________________| | 6.6. Capacitate de consumatori pentru activitatile de coafura (nr. scaune) si| | alte activitati de înfrumusetare: | |______________________________________________________________________________| | 6.7. Capacitate de utilizatori pentru piscine si bazine de înot |

|______________________________________________________________________________|

______________________________________________________________________________ | | | B. DATE SPECIFICE | |______________________________________________________________________________| | 1. Descrierea dotarilor specifice si a circuitelor functionale specifice | | cerute pentru fabricarea produselor lactate, a preparatelor dietetice si | | pentru copii, a berii (anexata schita circuitului tehnologic) | |______________________________________________________________________________| | 2. Descrierea dotarilor specifice si circuitelor functionale specifice pentru| | laboratoare medicale, unitati de asistenta medicala spitaliceasca si | | ambulatorie de specialitate (anexata schita circuitului functional) | |______________________________________________________________________________| | 3. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru instalatiile de | | tratare a apei în sistem public, pentru îmbutelierea apei naturale si | | minerale | |______________________________________________________________________________| | 4. Dosar conform prevederilor legale în vigoare pentru zone naturale | | amenajate pentru îmbaiere | |______________________________________________________________________________| | 5. Descrierea circuitului apei, a procedeelor de dezinfectie, programul de | | control al apei pentru piscine si bazinelor de înot |

|______________________________________________________________________________|

ANEXA 2.4*)
la procedura

*) Anexa nr. 2.4 este reprodusa în facsimil.

Tarife aferente autorizarii sanitare a functionarii comerciantilor

1. Pentru comerciantii autorizati în baza declaratiei pe propria raspundere privind respectarea legislatiei sanitare nu se percepe tarif.

2. Pentru comerciantii autorizati prin parcurgerea procedurii de evaluare a conditiilor igienico-sanitare (în functie de numarul de personal): a) pâna la 9 persoane: 500.000 lei b) de la 10 la 49 de persoane: 1.000.000 lei c) de la 50 la 249 de persoane: 2.000.000 lei

d) 250 de persoane si peste: 3.000.000 lei

3. Pentru reînnoirea autorizatiei sanitare (în functie de numarul de personal): a) pâna la 9 persoane: 250.000 lei b) de la 10 la 49 de persoane: 500.000 lei c) de la 50 la 249 de persoane: 1.000.000 lei

d) 250 de persoane si peste: 1.500.000 lei

4. Pentru reautorizare (în functie de numarul de personal): a) pâna la 9 persoane: 275.000 lei b) de la 10 la 49 de persoane: 750.000 lei c) de la 50 la 249 de persoane: 1.500.000 lei

d) 250 de persoane si peste: 2.250.000 lei

ANEXA 3

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere sanitar veterinar, denumita în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizarii functionarii comerciantilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata. (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei sanitare veterinare. (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea sanitara veterinara în a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare unde comerciantul detine obiective în care se desfasoara activitati supuse autorizarii sanitare veterinare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale. Autoritatea sanitara veterinara este reprezentata de autoritatea veterinara centrala, pentru obiectivele de interes national, si de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, pentru celelalte obiective. ART. 2 În vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care mentioneaza datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, precum si obiectivul si activitatea pentru care solicita autorizatia sanitara veterinara de functionare, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 3 (1) Autorizarea functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar este obligatorie pentru obiectivele – sedii sociale/secundare – si activitatile prevazute în anexa nr. 3.1. (2) Pentru situatiile care nu se încadreaza în conditiile prevazute la alin. (1), în vederea obtinerii autorizatiei solicitantii vor depune numai o declaratie pe propria raspundere ca îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de lege. (3) Prevederile alin. (1) se aplica si la cererea expresa a solicitantilor care nu depun declaratia pe propria raspundere prevazuta la alin. (2). ART. 4 În vederea autorizarii functionarii din punct de vedere sanitar veterinar se disting urmatoarele situatii: a) pentru obiectivele si activitatile prevazute în anexa nr. 3.1, autoritatea sanitara veterinara va efectua evaluarea conditiilor minime la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor; b) pentru obiectivele si activitatile care nu se încadreaza în anexa nr. 3.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Functioneaza în baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”; în acest caz nu se percep taxe si tarife; c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara înca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute în anexa nr. 3.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei sanitare veterinare; în aceasta situatie, în baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Nu este necesara în aceasta etapa” conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz în care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia înainte de începerea oricareia dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator; d) în situatia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitarii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu cu mentionarea în anexa la acesta a obiectivelor/activitatilor autorizate în aceasta etapa. ART. 5 În cazul în care se efectueaza evaluarea conform art. 4 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza în una dintre urmatoarele forme: a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizatiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completeaza, nu se stampileaza si nu se semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului. ART. 6

În cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 5 lit. b), autoritatea sanitara veterinara întocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub semnatura.

CAP. 2
Obligatiile autoritatii sanitare veterinare

ART. 7 În vederea desfasurarii în conditii optime a activitatii de autorizare, autoritatea sanitara veterinara are urmatoarele obligatii: a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat în functie de volumul solicitarilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata; b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura; c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic;

d) în cazul în care autorizarea a fost facuta pe baza declaratiei pe propria raspundere, sa verifice, în raport cu gradul de risc, în termen de 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare si a anexei, daca comerciantul îndeplineste conditiile sanitare veterinare de functionare conform prevederilor legale în vigoare.

CAP. 3
Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le îndeplineasca în vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare

ART. 8 Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmatoarele documente: a) o declaratie pe propria raspundere ca îndeplineste conditiile de functionare prevazute de lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 – pct. I, pentru obiectivele si activitatile care nu se încadreaza în anexa nr. 3.1; b) pentru obiectivele si activitatile prevazute în anexa nr. 3.1: – un memoriu tehnic, conform modelului prevazut în anexa nr. 3.3; – o schita tehnica cu fluxul tehnologic al obiectivului; – o schita de amplasare si proiectare pentru obiectivele nou-construite; – contractul încheiat cu directiile sanitare veterinare pentru plata tarifelor reprezentând activitatea de asistenta, inspectie si control sanitar veterinar de stat desfasurata de personalul sanitar veterinar de stat în unitatile de producere, prelucrare si depozitare a produselor de origine animala, potrivit legislatiei în vigoare; c) dovada achitarii taxei de autorizare, dupa caz. ART. 9 Documentele prevazute la art. 8 se depun îndosariate. ART. 10 Autoritatea sanitara veterinara, prin personalul sau de specialitate, verifica conditiile sanitare veterinare de functionare a obiectivelor si pentru activitatile solicitate, în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare, cu referire la: – amplasarea obiectivului, vecinatati, noxe; – caracteristicile constructive: materiale de constructie, sisteme de aprovizionare cu apa, canalizare; – conditiile de microclimat: ventilatie, temperatura, umiditate, luminozitate si altele asemenea; – fluxul tehnologic: dotarea tehnica cu utilaje, circulatia materiilor prime, a produselor finite si a personalului, spatii de productie, spatii de depozitare pentru materii prime, produse finite, produse necomestibile, confiscate, spatii pentru Venena si Separanda pentru unitatile de profil; – capacitatile de productie, depozitare si desfacere a produselor, asigurarea lantului frigorific; – dotarea cu aparatura de masura si control si sisteme de înregistrare a temperaturii, umiditatii etc.; – functionarea vestiarelor filtru si a grupurilor sanitare; – spatii de depozitare pentru ambalaje, containere pentru produse sechestrate si confiscate, spatii pentru substante toxice în cazul produselor farmaceutice cu acest regim; – sisteme de evacuare a produselor confiscate, deseurilor, ambalajelor si altor materiale nefolosibile; – contractul cu o unitate specializata pentru colectarea în vederea prelucrarii a deseurilor, confiscatelor, altor produse necomestibile; – dotarea cu echipamente, substante si materiale pentru operatiunile de dezinfectie, dezinsectie si deratizare în unitate, spatii pentru pastrarea substantelor necesare; – starea tehnica si igienica a mijloacelor pentru transport animale, produse de origine animala, produse de uz veterinar, asigurarea lantului frigorific, amenajarea spatiilor pentru spalare si dezinfectie; – organizarea si functionarea laboratorului uzinal, dotarea si încadrarea cu personal, atestarea acestuia; – implementarea în unitate a procedurilor operationale standard de sanitatie (SSOP), a planului pentru analiza riscului (HACCP), a programului de autocontrol si a regulilor de buna practica (GMP); – igiena personalului, echipamente de protectie, utilitati pentru igiena personala; – încadrarea cu personal, pregatirea, instruirea sau atestarea acestuia, controlul starii de sanatate;

– supravegherea sanitara veterinara a unitatii conform prevederilor legale.

CAP. 4
Procedura de autorizare sanitara veterinara

1. Responsabilitatile reprezentantului autoritatii sanitare veterinare delegat la Biroul unic ART. 11 Reprezentantul autoritatii sanitare veterinare delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 8 – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 4 lit. b), respectiv ale art. 4 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. b), respectiv art. 4 lit. c); c) sa transmita imediat dupa înregistrare catre autoritatea sanitara veterinara, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 4 lit. a) si sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizatiei; d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 5 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea sanitara veterinara, care concluzioneaza acordarea autorizatiei; e) sa transmita Biroului unic, conform art. 6, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de înregistrare; g) sa transmita autoritatii sanitare veterinare o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; h) sa verifice încadrarea corecta a fiecarei solicitari, în cuantumul tarifelor aferente autorizarii; i) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii. ART. 12 (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.

(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a solicitantului, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor cu privire la îndeplinirea conditiilor de functionare prevazute de reglementarile în vigoare, reprezentantii autoritatii sanitare veterinare delegati la Biroul unic vor completa, de îndata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mentiunea “autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, în conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”.

2. Evaluarea obiectivelor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea sanitara veterinara ART. 13 În cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru obiectivele si activitatile prevazute în anexa nr. 3.1 autoritatea sanitara veterinara procedeaza dupa cum urmeaza: a) evalueaza continutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei sanitare veterinare; b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren; c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime în domeniu; d) redacteaza referatul cuprinzând concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; e) supune aprobarii conducerii autoritatii sanitare veterinare referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;

f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

CAP. 5
Perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a autorizatiei sanitare veterinare, precum si cuantumul taxei de autorizare

ART. 14 (1) Autorizatia sanitara veterinara de functionare îsi pastreaza valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare legale pentru care comerciantul a fost autorizat. (2) Pentru orice modificare ulterioara a fluxului tehnologic, modernizare, extindere sau schimbare a profilului de activitate comerciantii sunt obligati sa solicite prin Biroul unic autorizatia sanitara veterinara de functionare conform prevederilor prezentei proceduri. ART. 15 (1) Taxele de autorizare sanitara veterinara sunt prevazute în anexa nr. 3.1. (2) Taxele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, în conturile autoritatii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementarile legale în vigoare privind finantele publice. ART. 16 (1) Autorizatia sanitara veterinara de functionare se anuleaza de catre autoritatea sanitara veterinara în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat. (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de catre autoritatea sanitara veterinara, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost încalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic. ART. 17 (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa înlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza în rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 18 Autoritatea sanitara veterinara asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reînnoirilor, anularilor si reautorizarilor. ART. 19

Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

CAP. 6
Reguli aplicabile preschimbarii

ART. 20 (1) În cazul în care, în momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 3.2 – pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor aferente respectivelor autorizatii.

(3) În situatia în care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzator si preschimbarilor.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 21 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social si certificatul de înscriere de mentiuni privind înfiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz. ART. 22

Anexele nr. 3.1 – 3.3 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 3.1**)
la procedura

**) Anexa nr. 3.1 este reprodusa în facsimil.

I. Obiectivele si activitatile pentru care se emit autorizatii sanitare veterinare, precum si cuantumul taxelor aferente ______________________________________________________________________________ |Nr. | Obiectiv/Activitate | U.M. | Taxa de autorizare| |crt.| | | – lei/U.M. – | |____|____________________________________________|________|___________________| | 1.| Statie de incubatie tip gospodaresc |obiectiv| 30.000 | | | Tabara de vara pentru animale | | | | | Stâna | | | | | Stupina | | | | | Menajerie | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 2.| Punct de însamântari artificiale la animale|obiectiv| 50.000 | |____|____________________________________________|________|___________________| | 3.| Genoteca de animale |obiectiv| 70.000 | | | Expozitie de animale si gradina zoologica | | | | | Magazin pentru comercializare animale de | | | | | companie, pasari si pesti exotici si/sau | | | | | hrana, momeli si alte asemenea | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 4.| Ferma de animale |obiectiv| 100.000 | | | Târg de animale | | | | | Statiune de monta naturala la animale | | | | | Institute sanitare veterinare de | | | | | referinta*) | | | | | Punct farmaceutic veterinar | | | | | Cabinet medical veterinar | | | | | Laborator de control furaje*) | | | | | Laborator sanitar veterinar*) | | | | | Dispensar sanitar veterinar | | | | | Canisa, adapost pentru câini | | | | | Scoala pentru dresaj câini | | | | | Clinici veterinare universitare*) | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 5.| Bazine piscicole pentru cresterea |obiectiv| 150.000 | | | materialului piscicol | | | | | Statie (punct) de spalare si dezinfectie | | | | | mijloace de transport | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 6.| Statie de incubatie tip industrial |obiectiv| 500.000 | | | Bazine piscicole pentru material biologic | | | | | Farmacie veterinara | | | | | Unitati de tehnica medicala veterinara | | | | | Herghelie | | | | | Depozit de material seminal | | | | | Baze de achizitie a animalelor | | | | | Clinica veterinara sau spital veterinar | | | | | Pensiune pentru animale de companie | | | | | Frizerie pentru animalele de companie | | | | | Depozit de produse de uz veterinar | | | | | Ferma de carantina, centre colectare | | | | | animale | | | | | Unitati de dezinfectie, dezinsectie si | | | | | deratizare | | | | | Unitati de reproductie si de selectie | | | | | animala | | | | | Fabrica pentru hrana animalelor*) | | | | | Unitati de cercetare stiintifica*), | | | | | inclusiv cele care utilizeaza animale de | | | | | experienta | | | | | Unitati specializate pentru producerea unor| | | | | biostimulatori, premixuri si nutreturi*) | | | | | medicamentate | | | | | Unitati pentru producerea unor | | | | | biopreparate*) sau medicamente de uz | | | | | veterinar | | | | | Unitati de recoltare material seminal | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 7.| Fabrica de nutreturi combinate*) |obiectiv| 1.000.000 | | | Fabrica producatoare de medicamente*), | | | | | biopreparate si alte produse de uz | | | | | veterinar | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 8.| Puturi seci, cimitire de animale, |obiectiv| nu se taxeaza | | | crematorii | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 9.| Centru colectare lapte |obiectiv| 100.000 | | | Centru colectare oua | | | | | Centru colectare miere | | | | | Cantina | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 10.| Unitati prelucrare industriala a |obiectiv| 300.000 | | | cadavrelor, produse de origine animala | | | | | confiscate, subproduse necomestibile | | | | | Incineratoare pentru produse de origine | | | | | animala confiscate, subproduse | | | | | necomestibile | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 11.| Centru de taiere |obiectiv| 500.000 | | | Depozit subproduse necomestibile | | | | | Centru colectare peste | | | | | Centru colectare batracieni, gasteropode, | | | | | crustacee, fructe de mare | | | | | Centru colectare, prelucrare lapte | | | | | Carmangerie, macelarie | | | | | Unitati portionare, preambalare carne si | | | | | produse din carne | | | | | Atelier prelucrare peste, produse din peste| | | | | Unitati portionare, preambalare produse | | | | | lactate | | | | | Unitati colectare depozitare oua | | | | | Unitati de colectare si prelucrare miere, | | | | | alte produse apicole | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 12.| Atelier preparate carne |obiectiv| 700.000 | | | Catering | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 13.| Depozit alimentar, depozit frigorific |obiectiv| 800.000 | | | Restaurant, indiferent de specific | | | | | Hala pentru desfacere produse de origine | | | | | animala | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 14.| Fabrica înghetata |obiectiv| 1.000.000 | | | Laborator cofetarie si/sau laborator | | | | | patiserie | | | | | Unitati prelucrare batracieni, gasteropode,| | | | | crustacee, fructe de mare | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 15.| Fabrica produse din carne: conserve, |obiectiv| 1.200.000 | | | semiconserve, preparate din carne, salamuri| | | | | crude | | | | | Fabrica semipreparate culinare din carne si| | | | | mixte | | | | | Unitati de transare carne | | | | | Unitati prelucrare membrane naturale | | | | | Unitati fabricatie membrane artificiale | | | | | Fabrica conserve, semiconserve peste | | | | | Fabrica produse lactate | | | | | Fabrica produse din oua | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 16.| Abator |obiectiv| 1.500.000 | | | Antrepozit frigorific | | | | | Supermarket | | | |____|____________________________________________|________|___________________| | 17.| Combinat de carne |obiectiv| 2.000.000 | |____|____________________________________________|________|___________________|

*) Se autorizeaza de catre autoritatea veterinara centrala.

Nota:
Obiectivele si activitatile care fac obiectul controlului sanitar veterinar si care nu sunt cuprinse în prezenta anexa se supun inspectiei sanitare veterinare conform reglementarilor sanitare veterinare în vigoare si functioneaza pe baza declaratiei pe propria raspundere a comerciantului.

II. Activitati supuse autorizarii sanitare veterinare ___________________________________________________________________ | CLASA| ACTIVITATEA | | CAEN | | |______|____________________________________________________________| | 0121 | Cresterea bovinelor | |______|____________________________________________________________| | 0122 | Cresterea ovinelor si caprinelor | |______|____________________________________________________________| | 0123 | Cresterea porcinelor | |______|____________________________________________________________| | 0124 | Cresterea cabalinelor, magarilor si catârilor | |______|____________________________________________________________| | 0125 | Cresterea pasarilor | |______|____________________________________________________________| | 0126 | Apicultura | |______|____________________________________________________________| | 0127 | Sericicultura | |______|____________________________________________________________| | 0128 | Cresterea animalelor pentru blana si a altor specii | |______|____________________________________________________________| | 0130 | Activitati mixte (cultura vegetala si cresterea animalelor)| |______|____________________________________________________________| | 0142 | Servicii de reproductie si selectie în cresterea animalelor| |______|____________________________________________________________| | 0230 | Economia vânatului | |______|____________________________________________________________| | 0501 | Pescuitul | |______|____________________________________________________________| | 0502 | Piscicultura | |______|____________________________________________________________| | 1511 | Productia, prelucrarea si conservarea carnii | |______|____________________________________________________________| | 1512 | Productia, prelucrarea si conservarea carnii de pasare si | | | de alte animale | |______|____________________________________________________________| | 1513 | Produse pe baza de carne | |______|____________________________________________________________| | 1520 | Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din | | | peste | |______|____________________________________________________________| | 1551 | Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor | |______|____________________________________________________________| | 1552 | Fabricarea înghetatei | |______|____________________________________________________________| | 1570 | Fabricarea produselor pentru hrana animalelor | |______|____________________________________________________________| | 1589 | Fabricarea altor produse alimentare | |______|____________________________________________________________| | 2441 | Fabricarea produselor farmaceutice de baza | |______|____________________________________________________________| | 2442 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | |______|____________________________________________________________| | 2462 | Fabricarea cleiurilor si gelatinelor | |______|____________________________________________________________| | 5123 | Comert cu ridicata al animalelor vii | |______|____________________________________________________________| | 5124 | Comert cu ridicata al pieilor brute si al pieilor | | | prelucrate | |______|____________________________________________________________| | 5132 | Comert cu ridicata al carnii si mezelurilor | |______|____________________________________________________________| | 5133 | Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, | | | uleiurilor si grasimilor comestibile | |______|____________________________________________________________| | 5138 | Comert cu ridicata specializat al altor produse alimentare | |______|____________________________________________________________| | 5146 | Comert cu ridicata al produselor farmaceutice | |______|____________________________________________________________| | 5222 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne | |______|____________________________________________________________| | 5530 | Restaurante | |______|____________________________________________________________| | 5551 | Cantine | |______|____________________________________________________________| | 7310 | Cercetare si dezvoltare în stiinte fizice si naturale | |______|____________________________________________________________| | 8520 | Activitati veterinare |

|______|____________________________________________________________|

ANEXA 3.2*)
la procedura

*) Anexa nr. 3.2 este reprodusa în facsimil.

S.C. ……………………… Adresa ……………………. (strada, nr., localitate) Nr. tel./fax ……………….

Nr. ………… data ……….

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul ………………………………….. posesor al B.I.(C.I.) seria ………. nr. ………………… eliberat(a) de …………………. CNP …………………../pasaport nr. ……………………, eliberat de ………………………. în calitate de …………………………….. (comerciant/asociat/fondator/administrator), la …………………………., declar pe propria raspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

I. Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (2)
din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar:

1. Cunosc si mi-am însusit prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare, privind conditiile igienico-sanitar veterinare de functionare a unitatilor supuse controlului sanitar veterinar. 2. Obiectivul are destinatia …………………………………….. cu activitatea de ……………………………. clasa CAEN ………………. 3. Obiectivul dispune de: – spatii depozitare; – spatii prelucrare; – spatii desfacere; – alte spatii; – anexe sanitare. 4. Obiectivul are asigurate ca utilitati: – apa potabila; – sistem de producere a apei calde; – canalizare. 5. Evacuarea deseurilor si confiscatelor se efectueaza prin unitate specializata conform contractului nr. ………. 6. Obiectivul are ca dotare si echipamente specifice: ………………… ……………………………………………………………………. 7. Personalul este angajat cu respectarea normelor legale în vigoare.

8. Ma oblig sa respect prevederile legale în vigoare referitoare la conditiile de functionare si siguranta alimentelor.

Data: …………………….
Semnatura …………………

II. Pentru situatiile precizate la art. 20 alin. (1)
din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere sanitar veterinar;

Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei sanitare veterinare nr. ……../……………., obtinuta anterior prezentei solicitari.
Cunosc si respect prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate în cererea de înregistrare.

Data: ……………………. Semnatura ………………… ANEXA 3.3*)

la procedura

*) Anexa nr. 3.3 este reprodusa în facsimil.

MEMORIU TEHNIC

1. Obiectivul are destinatia …………………………………….. cu activitatea de ………………………………………………… clasa CAEN …………………… 2. Obiectivul dispune de: – spatii depozitare; – spatii prelucrare; – spatii desfacere; – alte spatii; – anexe sanitare. 3. Obiectivul are asigurate ca utilitati: – apa potabila; – sistem de producere a apei calde; – canalizare. 4. Evacuarea deseurilor si confiscatelor se efectueaza prin unitate specializata conform contractului nr. …………… 5. Obiectivul are ca dotare si echipamente specifice: ………………… …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

ANEXA 4

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a activitatilor cu impact asupra mediului înconjurator

CAP. 1
Cadrul legal al procedurii

ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de mediu, denumita în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si cuantumul taxei si tarifelor aferente în vederea autorizarii functionarii comerciantilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata. (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei privind protectia mediului înconjurator. (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta în a carei raza teritoriala si competenta se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv autoritatea publica pentru protectia mediului, în conformitate cu prevederile capitolului II sectiunea 1 din Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale. ART. 2 (1) Termenii specifici utilizati în prezenta procedura sunt definiti în Legea nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, si în Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 22 mai 2000.

(2) Conditiile si procedura de emitere a autorizatiei de mediu trebuie sa asigure o abordare integrata eficient prin informarea si participarea tuturor autoritatilor implicate în autorizarea unei activitati cu impact semnificativ asupra mediului. În acest scop autoritatile implicate sunt informate si consultate în cadrul Biroului unic, conform prevederilor prezentei proceduri.

CAP. 2
Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Aplicabilitate si competente de emitere a actelor de reglementare

ART. 3 (1) Procedura de autorizare se stabileste în functie de impactul activitatii asupra mediului, conform precizarilor din anexa nr. 4.1, iar competentele de emitere a autorizatiilor de mediu sunt cele stabilite prin legislatia în vigoare privind protectia mediului. (2) Pentru activitatile aflate în competenta de reglementare a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, aceasta poate solicita sau delega autoritatea publica teritoriala în a carei raza se afla amplasamentul activitatii sa participe sau sa preia rezolvarea anumitor faze din procedura. (3) În situatiile mentionate la alin. (2) taxele si tarifele se încaseaza de catre autoritatea publica implicata, pe fiecare faza de procedura. ART. 4 (1) Obtinerea autorizatiei de mediu este obligatorie la punerea în functiune a proiectelor de activitati noi pentru care a fost emis acordul de mediu, precum si pentru functionarea sau modificarea functionarii activitatilor existente cu impact asupra mediului. În functie de impactul asupra mediului al activitatilor supuse autorizarii autoritatile publice pentru protectia mediului vor aplica proceduri diferentiate de emitere a autorizatiilor de mediu. (2) Activitatile noi care nu implica lucrari noi de investitii se reglementeaza numai prin autorizatie de mediu, cu exceptia celor de import-export aflate sub incidenta unor conventii internationale la care România este parte, detaliate în cap. VI. ART. 5 (1) Taxele si tarifele încasate pentru emiterea autorizatiilor de mediu pentru comercianti sunt prevazute în anexa nr. 4.2. (2) Taxele si tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor vira sumele încasate ca tarife catre trezoreriile statului, în conturile autoritatii publice avizatoare, iar pe cele încasate ca taxe în contul Fondului pentru mediu, în termenele stabilite de reglementarile legale în vigoare privind finantele publice.

(3) În cazul activitatilor cu impact redus asupra mediului care se supun procedurii complete de autorizare ca urmare a constatarii de catre autoritatile pentru protectia mediului a unei neconformari cu conditiile legale de autorizare, solicitantii care au achitat la casieria Biroului unic taxa si tariful corespunzatoare etapei de evaluare a conformarii achita tariful pentru continuarea procedurii direct la sediul autoritatii publice competente pentru protectia mediului.

SECTIUNEA a 2-a
Clasificarea activitatilor dupa impactul asupra mediului

ART. 6 Activitatile sunt încadrate dupa impactul acestora asupra mediului, dupa cum urmeaza: a) activitati cu impact nesemnificativ sunt activitatile astfel mentionate în anexa nr. 4.1 si pentru care nu se emit autorizatii de mediu. Pentru aceste activitati solicitantii vor prezenta doar declaratii pe propria raspundere, conform modelului prevazut în anexa nr. 4.3 – pct. I; în acest caz nu se percep taxe si tarife; b) activitati cu impact redus asupra mediului sunt activitatile astfel mentionate în anexa nr. 4.1 si care nu sunt supuse unei proceduri specifice de autorizare sau pentru care nu este necesara efectuarea unui bilant de mediu în vederea emiterii autorizatiei de mediu. În vederea încadrarii corecte a acestor activitati solicitantii vor depune o fisa de prezentare a activitatii, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 4.4; c) activitati cu impact semnificativ asupra mediului sunt activitatile astfel mentionate în anexa nr. 4.1, care sunt supuse unei proceduri integrate de autorizare sau pentru a caror autorizare este necesara efectuarea unui bilant de mediu. În vederea autorizarii, în aceasta categorie sunt incluse, de asemenea, dar sunt exceptate de la realizarea bilantului de mediu, activitatile noi pentru care emiterea acordului de mediu a avut la baza un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. În vederea încadrarii corecte a acestor activitati solicitantii vor depune o fisa de prezentare a activitatii, potrivit modelului prevazut în anexa nr. 4.4. ART. 7

Prevederile art. 6 si 8 se afiseaza la loc vizibil, atât la sediul autoritatii publice pentru protectia mediului, cât si la Biroul unic.

SECTIUNEA a 3-a
Evaluarea initiala a solicitarii de reglementare

ART. 8 Pe baza declaratiei pe propria raspundere sau, dupa caz, a fisei de prezentare a activitatii formulate si înaintate de catre comerciant, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste, în functie de impactul asupra mediului al activitatii supuse autorizarii, una dintre urmatoarele alternative de continuare a procedurii: a) nu se emite autorizatie de mediu pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra mediului, prevazute la art. 6 lit. a), iar aceasta se va consemna în spatiul destinat autorizatiei de mediu din anexa la certificatul de înregistrare prin mentiunea “Nu este necesara autorizarea”; b) se aplica procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activitatile cu impact redus asupra mediului prevazute la art. 6 lit. b), prin evaluarea cerintelor de mediu de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor, iar în situatia emiterii autorizatiei, aceasta se va completa în spatiul corespunzator din anexa la certificatul de înregistrare prin înscrierea numarului si datei autorizatiei de mediu; c) se emite autorizatie de mediu prin aplicarea procedurii complete de autorizare de mediu pentru proiectele sau activitatile cu impact semnificativ asupra mediului prevazute la art. 6 lit. c), iar la înregistrarea comerciantului, spatiul destinat autorizatiei de mediu din anexa la certificatul de înregistrare se va completa cu mentiunea “Se va autoriza prin procedura completa”. ART. 9 Aplicarea procedurii simplificate pentru activitati cu impact redus asupra mediului declarate de catre comerciant se face numai dupa verificarea si constatarea conformarii activitatii cu cerintele legale de autorizare. În situatia în care aceasta verificare indica o neconformare la cerintele legale de autorizare, solicitarea va fi supusa unei proceduri complete de autorizare prin efectuarea, dupa caz, a nivelurilor corespunzatoare de bilant de mediu în vederea stabilirii programului pentru conformare al activitatii. ART. 10 În cazul în care se efectueaza evaluarea conform art. 8 lit. b) si art. 9, rezultatul acesteia se concretizeaza în una dintre urmatoarele forme: a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizatiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completeaza, nu se stampileaza si nu semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului; c) demararea procedurii complete de autorizare ca rezultat al evaluarii conformarii, specificat în referatul de evaluare, si completarea anexei la certificatul de evaluare în conformitate cu prevederile art. 8 lit. c). ART. 11 În cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 10 lit. b), autoritatea competenta pentru protectia mediului întocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de înaintare Biroului unic, care îl va înmâna comerciantului, sub semnatura. ART. 12 (1) În cazul în care în sediul social sau în sediile secundare nu se desfasoara înca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, nu este necesara obtinerea autorizatiei de mediu. În aceasta situatie, în baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date în acest sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “Nu este necesara în aceasta etapa” conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz în care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia înainte de începerea oricareia dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator. (2) În situatia în care unul dintre sediile secundare nu poate fi autorizat la momentul solicitarii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu, cu mentionarea în anexa la acesta doar a activitatilor autorizate în aceasta etapa.

(3) În situatia schimbarii titularului, denumirii sau formei juridice a comerciantului, când sediul social si/sau sediile secundare ramân neschimbate, iar activitatile se desfasoara în aceleasi conditii pentru care a fost emisa autorizatia de mediu, anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila cu înscrierea mentiunii “functioneaza în baza autorizatiei de mediu nr. …………. din ……………., valabila pâna la data de …………….”; în acest caz nu se percep taxe si tarife.

CAP. 3
Emiterea autorizatiei de mediu

SECTIUNEA 1
Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le îndeplineasca în vederea obtinerii autorizatiei de mediu

ART. 13 În vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social si a sediilor secundare, cât si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 14 Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmatoarele documente: a) autorizatia de mediu valabila sau copie de pe adresa de solicitare a autorizatiei de mediu la inspectoratul teritorial de protectia mediului, daca acestea exista; b) declaratia pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3 – pct. I pentru activitatile cu impact nesemnificativ asupra mediului, astfel mentionate în anexa nr. 4.1; c) fisa de prezentare a activitatii, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.4 pentru activitatile cu impact redus sau semnificativ asupra mediului, astfel mentionate în anexa nr. 4.1; d) planul de situatie si planul de încadrare în zona al obiectivului; e) dovada achitarii tarifului si taxei aferente analizei documentatiei. ART. 15

Documentele prevazute la art. 14 se depun îndosariate.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile autoritatii competente pentru protectia mediului

ART. 16 În vederea desfasurarii în conditii optime a activitatii de autorizare autoritatea competenta pentru protectia mediului are urmatoarele obligatii: a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat în functie de volumul solicitarilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata; b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;

c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

SECTIUNEA a 3-a
Responsabilitatile reprezentantului inspectoratului teritorial de protectie a mediului delegat la Biroul unic

ART. 17 Reprezentantul autoritatii publice competente pentru protectia mediului delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 14 si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 8 lit. a), respectiv ale art. 12 alin. (1), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. a), respectiv art. 12 alin. (1); c) sa transmita imediat dupa înregistrare catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 8 lit. b) si sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii; d) sa comunice solicitantului data vizitei personalului de specialitate al inspectoratului teritorial de protectie a mediului la punctele de lucru supuse autorizarii; e) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 10 lit. a) si c), în baza referatului de evaluare transmis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care concluzioneaza rezultatul evaluarii; f) sa transmita Biroului unic, conform art. 11, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si/sau încadrarea în procedura completa, care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; g) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de înregistrare; h) sa transmita autoritatii competente pentru protectia mediului o copie de pe declaratia pe propria raspundere, precum si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; i) sa verifice încadrarea corecta a fiecarei solicitari, în cuantumul taxelor si tarifelor aferente autorizarii; j) sa puna la dispozitia solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii. ART. 18 (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare.

(2) Pentru fiecare sediu secundar deja autorizat se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza copiei de pe autorizatia în vigoare, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor cu privire la îndeplinirea conditiilor de functionare prevazute de reglementarile în vigoare, reprezentantii autoritatii competente pentru protectia mediului delegati la Biroul unic vor completa de îndata pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mentiunea “Functioneaza în baza autorizatiei de mediu nr. … din …………, valabila pâna la data de ……, în conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”.

SECTIUNEA a 4-a
Procedura simplificata de emitere a autorizatiei de mediu

ART. 19 În cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru situatiile în care se aplica procedura simplificata de autorizare de mediu pentru activitatile cu impact redus asupra mediului prevazute la art. 6 lit. b), autoritatea competenta pentru protectia mediului procedeaza dupa cum urmeaza: a) evalueaza continutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei privind protectia mediului; b) verifica la sediul social si la sediile secundare conditiile de functionare si conformare a activitatii supuse autorizarii, în raport cu prevederile legislatiei privind protectia mediului înconjurator; c) redacteaza referatul cuprinzând concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie demararea procedurii complete sau neeliberarea autorizatiei cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; d) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou. ART. 20 (1) Autorizatia de mediu se emite numai pe baza cererilor corect completate si care contin anexate toate documentele doveditoare prevazute în opisul de documente. (2) În cazul în care pe parcursul evaluarii informatiilor si amplasamentului intervin elemente care indica un impact potential semnificativ asupra mediului, datorat activitatii supuse autorizarii, solicitarea va fi supusa unei proceduri complete, conform prevederilor prezentei sectiuni, iar autoritatile pentru protectia mediului vor înstiinta Biroul unic si vor completa anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 8 lit. c). (3) Primirea solicitarii, ca si decizia finala vor fi facute publice prin afisaj la sediul autoritatii pentru protectia mediului si la Biroul unic, unde vor fi mentinute timp de 5 zile. La expirarea termenului mentionat de la anuntul deciziei de emitere a autorizatiei, autoritatea competenta pentru protectia mediului emite autorizatia de mediu. (4) Daca în intervalul de timp precizat la alin. (3) se primesc observatii din partea publicului care fac necesara aprofundarea evaluarii prin solicitarea de noi informatii sau investigatii suplimentare, procedura se reia de la etapa de evaluare a solicitarii, cu încadrarea în procedura completa si cu plata tarifului aferent. ART. 21

Comerciantii carora li s-au respins cererile de autorizatie pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura care vor fi reluate.

SECTIUNEA a 5-a
Perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a autorizatiei de mediu

ART. 22 Durata de valabilitate a autorizatiei de mediu este de 5 ani daca în aceasta perioada nu intervin schimbari care sa afecteze conditiile stabilite prin autorizatie. Autoritatile publice competente pentru protectia mediului verifica si vizeaza anual situatia conformarii. ART. 23 (1) Autorizatia se anuleaza de catre autoritatea publica competenta pentru protectia mediului în cazul în care comerciantul nu mai îndeplineste conditiile de functionare pentru care a fost autorizat. (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, pe baza procesului-verbal întocmit de catre autoritatea pentru protectia mediului, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost încalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar o copie de pe acesta, la Biroul unic. ART. 24 (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa înlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza în rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 25 Autoritatea pentru protectia mediului asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reînnoirilor, anularilor si reautorizarilor. ART. 26

Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

SECTIUNEA a 6-a
Reguli aplicabile preschimbarii

ART. 27 (1) În cazul în care, în momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza copiei de pe autorizatia în vigoare si a unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3. – pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata tarifelor aferente respectivelor autorizatii. (3) În situatia în care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzator si preschimbarilor.

(4) Preschimbarea se face si în situatia în care comerciantul nu detine autorizatia de mediu, însa face dovada sau depune o declaratie pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.3. – pct. III, ca a solicitat autoritatii competente pentru protectia mediului declansarea procedurii de eliberare a respectivei autorizatii ori ca procedura de eliberare a autorizatiei se afla în curs de derulare.

SECTIUNEA a 7-a
Procedura completa de emitere a autorizatiei de mediu

ART. 28 În termen de 5 zile de la primirea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu pentru proiecte aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului prevazute la art. 6 lit. c), autoritatea pentru protectia mediului efectueaza urmatoarele etape din procedura: a) evalueaza solicitarea si verifica amplasamentul; b) stabileste daca este necesara realizarea bilantului de mediu si daca activitatea este prevazuta în categoriile mentionate în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002; c) întocmeste anuntul public, conform prevederilor sectiunii a 2-a din cap. V al prezentei proceduri, pentru toate solicitarile de emitere a autorizatiei de mediu aferente activitatilor mentionate în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 sau continute în lista activitatilor mentionate în anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000; d) stabileste componenta colectivului de analiza tehnica, în care sa fie reprezentate toate autoritatile locale implicate în emiterea actelor de reglementare pentru activitatea considerata; e) comunica solicitantului: – decizia privind continuarea procedurii cu una dintre variantele prevazute la art. 29 si 30; – necesitatea furnizarii, dupa caz, a unor informatii suplimentare, precum si continutul anuntului public, spre publicare în mass-media. ART. 29 Realizarea bilantului de mediu este necesara în urmatoarele situatii: a) pentru activitatile existente care nu îndeplinesc conditiile de autorizare, raportate la standardele si reglementarile în vigoare; b) la schimbarea destinatiei sau a proprietarului investitiei, precum si la încetarea activitatilor generatoare de impact asupra mediului. ART. 30 Pentru toate solicitarile de autorizare a activitatilor care necesita bilanturi de mediu sau sunt continute în lista activitatilor mentionate în anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, beneficiarul va furniza autoritatii pentru protectia mediului toate informatiile solicitate, dupa caz, si va face dovada publicarii în mass-media a anuntului, conform prevederilor art. 28 lit. e). ART. 31 În termen de 10 zile de la primirea informatiilor si documentelor solicitate de la beneficiar, conform prevederilor art. 26, autoritatea pentru protectia mediului procedeaza dupa cum urmeaza: a) analizeaza informatiile si documentele primite de la beneficiar; b) convoaca colectivul de analiza tehnica constituit conform prevederilor art. 28 lit. d) si comunica solicitantului data stabilita pentru prezentarea solicitarii de autorizare în colectivul de analiza tehnica; c) prezinta colectivului de analiza tehnica solicitarea si propunerea privind continuarea procedurii, inclusiv prin efectuarea bilantului de mediu, dupa caz; d) întocmeste, pe baza observatiilor si propunerilor primite de la celelalte autoritati, îndrumarul cu probleme specifice pentru întocmirea bilantului de mediu si/sau lista actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii autorizatiei de mediu, potrivit legii. La completarea îndrumarului pentru categoriile de activitati mentionate în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 vor fi avute în vedere prevederile sectiunii 1 din capitolul IV referitoare la conditiile de conformare, în perspectiva termenelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002. ART. 32 (1) Îndrumarul cu probleme specifice eliberat de autoritatile pentru protectia mediului, precum si raportul bilantului de mediu vor raspunde cerintelor de continut prevazute în procedura de realizare a bilanturilor de mediu, aprobata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. (2) Bilantul de mediu trebuie sa identifice, sa descrie si sa evalueze într-o maniera potrivita, pentru fiecare caz si în conformitate cu procedura de evaluare, efectele directe si indirecte ale activitatii asupra mediului. (3) Pentru toate aspectele de neconformare raportate la reglementarile în vigoare privind calitatea si protectia mediului, identificate prin bilantul de mediu, vor fi propuse masuri etapizate pentru realizarea conformarii, cuprinse în programul pentru conformare întocmit în conformitate cu procedura specifica aprobata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului. La realizarea proiectului de program pentru conformare, pentru categoriile de activitati mentionate în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 vor fi avute în vedere prevederile sectiunii 1 din cap. IV, referitoare la conditiile de conformare, în perspectiva termenelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002. (4) În cazul instalatiilor a caror functionare ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului unei alte tari va fi înstiintata autoritatea centrala pentru protectia mediului, care va înainta tarii posibil a fi afectata informatiile din fisa de prezentare a activitatii, prevazuta în anexa nr. 4.4, concomitent cu punerea la dispozitie propriilor cetateni a acestor informatii. Asemenea informatii vor servi ca suport pentru orice consultari necesare în cadrul relatiilor bilaterale bazate pe reciprocitatea si egalitatea dintre cele doua tari. (5) Procedura privind comunicarile internationale legate de aplicarea prevederilor alin. (4) va fi stabilita prin acorduri bilaterale cu celelalte state vecine, la propunerea autoritatii centrale pentru protectia mediului. ART. 33 (1) În termen de 3 zile de la data evaluarii solicitarii în colectivul de analiza tehnica, autoritatea pentru protectia mediului transmite beneficiarului îndrumarul mentionat la art. 31 lit. d) si art. 32 alin. (1) si/sau lista actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii autorizatiei de mediu, potrivit legii. (2) În cazul autorizarii initiale a unei activitati prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 si în functie de data preconizata pentru punerea acesteia în functiune, îndrumarul va specifica, dupa caz, necesitatea aplicarii cerintelor privind autorizarea activitatii conform prevederilor prevenirii si controlului integrat al poluarii. ART. 34 (1) În termen de 5 zile de la primirea raportului privind bilantul de mediu, a proiectului programului pentru conformare, dupa caz si/sau a actelor de reglementare emise de alte autoritati, necesare eliberarii autorizatiei de mediu, potrivit legii, autoritatile pentru protectia mediului procedeaza dupa cum urmeaza: a) pentru proceduri fara bilant de mediu sau aplicate unor activitati care nu sunt prevazute în anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, vor anunta public, prin afisaj la sediul propriu, decizia de emitere sau respingere a autorizatiei de mediu, dupa caz; b) pentru proceduri cu bilant de mediu sau aplicate unor activitati prevazute în anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000, vor conveni cu beneficiarul si vor anunta în mass-media oportunitatile de participare a publicului la deciziile legate de activitatea propusa pentru autorizare, conform prevederilor sectiunii a 2-a din cap. V. (2) În termen de 10 zile de la oricare dintre anunturile publice mentionate la alin. (1) si în lipsa unor observatii din partea publicului, care sa necesite informatii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protectia mediului va actiona dupa cum urmeaza: a) pentru proceduri fara bilant de mediu emite autorizatia de mediu sau respinge motivat emiterea acesteia, dupa caz; b) pentru proceduri cu bilant de mediu: – analizeaza raportul bilantului de mediu, proiectul programului pentru conformare si documentele primite de la beneficiar; – convoaca colectivul de analiza tehnica; – prezinta colectivului de analiza tehnica concluziile privind raportul bilantului de mediu, proiectul programului pentru conformare si propunerea privind continuarea procedurii; – stabileste, prin consultarea colectivului de analiza tehnica, emiterea autorizatiei si continutul programului pentru conformare sau respinge motivat emiterea acesteia, dupa caz. (3) În termen de 3 zile de la consultarea colectivului de analiza tehnica, conform alin. (2) lit. b), autoritatea pentru protectia mediului anunta prin mass-media decizia de emitere sau respingere a autorizatiei de mediu, dupa caz. (4) În termen de 10 zile de la anuntul public de emitere a unei autorizatii de mediu pentru proceduri cu bilant de mediu si în lipsa unor observatii din partea publicului, care sa necesite informatii noi sau continuarea investigatiilor, autoritatea pentru protectia mediului emite autorizatia de mediu. (5) În toate situatiile în care observatiile primite din partea publicului justifica aprofundarea evaluarii si solicitarea de noi informatii sau investigatii suplimentare, autoritatea pentru protectia mediului va decide reluarea procedurii de la etapa solicitarii acestor informatii, cu plata tarifelor aferente etapelor corespunzatoare reevaluarii. ART. 35 (1) Beneficiarii care nu îndeplinesc conditiile pentru emiterea autorizatiilor de mediu vor fi înstiintati în scris, în acelasi interval de 3 zile de la întrunirea colectivului de analiza tehnica, cu mentionarea neconformitatilor constatate si/sau a actelor normative ale caror prevederi nu sunt respectate.

(2) Beneficiarii carora li s-au respins cererile de emitere a autorizatiei pot solicita reluarea procedurii în termen de maximum 90 de zile de la data respingerii, cu plata tarifelor corespunzatoare etapelor de procedura care vor fi reluate.

CAP. 4
Dispozitii tranzitorii pentru asigurarea conditiilor promovarii autorizarii integrate conform prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (PCIP)

SECTIUNEA 1
Conditii preliminare

ART. 36 Prevederile prezentului capitol se aplica în procedura de autorizare a activitatilor prevazute în anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002, cu scopul de a asigura, într-un interval de timp stabilit ca perioada de tranzitie, conditiile realizarii unui sistem integrat de prevenire si control al poluarii rezultate din aceste activitati. Prin autorizatia integrata de mediu vor fi stabilite masurile destinate sa previna sau sa reduca, acolo unde prevenirea nu este posibila, emisiile în apa, aer si sol rezultate din aceste activitati. Pentru a realiza un nivel ridicat de protectie a mediului considerat ca întreg autorizatia va include si masuri referitoare la deseuri, fara prejudicierea prevederilor referitoare la evaluarea efectelor anumitor proiecte din sectorul public sau privat. ART. 37 (1) Pentru instalatiile care satisfac cerintele autorizarii integrate conform prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, inclusiv cele referitoare la normele de emisii în spatiul comunitar, autoritatea competenta pentru protectia mediului poate emite, la cerere, autorizatia integrata de mediu conform prevederilor PCIP, care contine conditiile ce garanteaza ca instalatia satisface aceste cerinte. Toate autorizatiile emise conform acestor prevederi, precum si autorizatiile modificate trebuie sa includa detalii despre masurile luate pentru protectia aerului, apei si solului, asa cum se specifica în prezentul capitol. (2) Pentru instalatiile care nu satisfac cerintele autorizarii integrate conform prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii autoritatile pentru protectia mediului vor dispune realizarea bilantului de mediu si întocmirea unui program pentru conformare, în vederea autorizarii acestor instalatii. Îndrumarul pentru întocmirea bilantului de mediu va specifica în mod distinct valorile limita de emisie în care trebuie sa se încadreze functionarea instalatiei atât la momentul autorizarii, cât si la momentul implementarii prevederilor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, lasând la latitudinea operatorului esalonarea investitiilor necesare pentru atingerea conformarii cu aceste prevederi.

(3) Negocierea si acceptarea programelor curente pentru conformare se va face numai în baza unei declaratii a operatorului privind strategia angajata de societate pentru conformarea cu prevederile privind prevenirea si controlul integrat al poluarii la termenul prevazut.

SECTIUNEA a 2-a
Principii generale si conditii de autorizare integrata

ART. 38 La stabilirea conditiilor de autorizare autoritatile competente pentru protectia mediului trebuie sa se asigure ca instalatiile sunt operate în asa fel încât sa se respecte principiile generale referitoare la obligatiile de baza ale operatorului, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002. ART. 39

Procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu se va stabili prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, în termenele prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002.

CAP. 5
Accesul la informatii si participarea publicului în procedura de autorizare

SECTIUNEA 1
Accesul publicului la informatii

ART. 40 (1) Autoritatile competente pentru protectia mediului vor lua masurile necesare conform prevederilor cap. II si III pentru a asigura ca cererile de autorizare sunt disponibile publicului într-o perioada adecvata, pentru a permite analizarea acestora înainte ca autoritatea competenta sa îsi formuleze decizia. Aceasta decizie si orice reactualizare ulterioara, incluzând cel putin o copie a autorizatiei de mediu, trebuie sa fie disponibile publicului. (2) Rezultatele monitorizarii emisiilor, detinute de autoritatea competenta, asa cum prevad conditiile din autorizatie, trebuie sa fie accesibile publicului.

(3) Inventarierea surselor si a principalelor emisii de la acestea se publica într-un raport, la fiecare 3 ani.

SECTIUNEA a 2-a
Participarea publicului în procedura de autorizare

ART. 41 (1) Prevederile prezentei sectiuni sunt aplicabile tuturor deciziilor legate de procedura de autorizare pentru activitatile prevazute în anexa nr. I la Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000. (2) Publicul interesat va fi informat, prin anunt public ori în mod individual, când este cazul, despre demararea unei proceduri de luare a deciziei de mediu si, într-o maniera adecvata, în timp util, despre: a) solicitarea de emitere a autorizatiei si activitatea la care se refera solicitarea; b) natura deciziei posibile; c) autoritatea pentru protectia mediului responsabila de luarea deciziei; d) procedura initiata, incluzând modul si momentul în care o asemenea informatie poate fi furnizata: – începutul procedurii; – oportunitatile de participare a publicului; – data si beneficiul oricarei audieri publice initiate; – indicatie privind autoritatea publica de la care pot fi obtinute informatii relevante sau care detine informatii disponibile publicului; – indicatie asupra autoritatii publice relevante sau asupra oricarui organism oficial caruia îi pot fi adresate comentarii ori întrebari si asupra perioadei în care acestea se primesc; si – indicatie asupra tipului de informatie de mediu relevanta, disponibila pentru actiunea propusa; e) faptul ca activitatea face obiectul unei proceduri nationale sau transfrontiere de evaluare a impactului asupra mediului. (3) Procedurile de participare publica vor include limite de timp rezonabile pentru diferitele faze, care sa permita timp suficient pentru informarea publicului, în concordanta cu prevederile alin. (2), si timp suficient pentru ca acesta sa se pregateasca si sa participe efectiv pe durata procesului de luare a deciziei de mediu. (4) Autoritatile competente pentru protectia mediului vor asigura participarea publicului la începutul procedurii, atunci când toate optiunile sunt deschise si poate avea loc o participare efectiva a publicului. (5) Atunci când este cazul, vor fi încurajati posibilii solicitanti sa identifice publicul interesat, sa angajeze discutii si sa furnizeze informatii referitoare la obiectivele initiativei lor înaintea depunerii cererii pentru autorizarea unei activitati. (6) Autoritatile pentru protectia mediului vor asigura accesul publicului interesat, în vederea examinarii, la cerere, si într-un timp foarte scurt, la totalitatea informatiilor relevante pentru procesul decizional, care sunt disponibile în timpul procedurilor de participare publica, în conformitate cu prevederile prezentei sectiuni, fara a prejudicia drepturile partilor de a refuza divulgarea anumitor informatii. Informatiile semnificative vor include, cu luarea în considerare a conditiilor de confidentialitate prevazute de lege, cel putin: a) o descriere a locului si a caracteristicilor fizice si tehnice ale activitatii, inclusiv nivelul reziduurilor si emisiilor; b) o descriere a efectelor semnificative ale activitatii asupra mediului; c) o descriere a masurilor initiate pentru a preveni si/sau pentru a reduce efectele, inclusiv emisiile; d) o prezentare sumara, dar nu tehnica, a datelor prevazute la lit. a) – c); e) o schita a principalelor alternative studiate de solicitant; si f) principalele rapoarte si recomandari publicate, destinate autoritatii publice în conformitate cu legislatia în vigoare, în momentul în care publicul interesat trebuie sa fie informat, avându-se în vedere prevederile alin. (2).

(7) Procedurile pentru participarea publica vor permite publicului sa înainteze, în scris sau, când este cazul, la o audiere publica ori un sondaj cu solicitantul, orice comentarii, informatii, analize sau opinii considerate relevante pentru activitatea propusa.

CAP. 6
Etape procedurale de autorizare aplicabile anumitor activitati specifice

ART. 42
În cazul comerciantilor care desfasoara anumite activitati aflate sub incidenta unor reglementari specifice, reprezentantul autoritatii publice pentru protectia mediului delegat la Biroul unic va încadra activitatea principala în procedura completa de autorizare, iar în referatul inspectoratului teritorial de protectie a mediului se vor mentiona etapele procedurale de autorizare specifice acestor activitati, conform prevederilor prezentului capitol.

SECTIUNEA 1
Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica, precum si a importului acestora

ART. 43
Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si comercializare pe piata interna sau la export a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatica, precum si a importului acestora se va desfasura conform conditiilor specifice prevazute în conventii si acorduri internationale la care România este parte si care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon

ART. 44
Procedura de autorizare a activitatilor de import si export cu substante, produse si echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon se va desfasura conform conditiilor specifice prevazute în conventii si acorduri internationale la care România este parte si care sunt promovate prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

SECTIUNEA a 3-a
Procedura de autorizare privind controlul activitatilor nucleare

ART. 45
Procedura de autorizare privind controlul activitatilor nucleare se va desfasura în conformitate cu reglementarile emise de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

SECTIUNEA a 4-a
Procedura de autorizare privind activitatile de eliminare a deseurilor

ART. 46
Procedura de autorizare privind activitatile de eliminare a deseurilor se va desfasura în conformitate cu metodologia de aplicare a prevederilor referitoare la autorizare continute în Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 426/2001, în Hotarârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor si în Hotarârea Guvernului nr. 162/2002 privind depozitarea deseurilor, promovata prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului.

SECTIUNEA a 5-a
Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor

ART. 47
Procedura de autorizare din punct de vedere al gospodaririi apelor se va desfasura în conformitate cu prevederile specifice acestui domeniu continute în ordinul ministrului apelor si protectiei mediului.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 48 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie în care se vor depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social si certificatul de înscriere de mentiuni privind înfiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz. ART. 49

Anexele nr. 4.1. – 4.4 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 4.1*)
la procedura

*) Anexa nr. 4.1 este reprodusa în facsimil.

Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea: A – Impact nesemnificativ – nu este necesara autorizarea ______________________________________________________________________________ | | | | | Impact | Impact | | | | | | redus – | semnificativ | | | | | | procedura | – procedura | |Nr. |CAEN| Activitate | A |simplificata | completa | |crt.| | | | cu | | | | | | | verificarea | | | | | | |conformitatii| | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 1.|0111|Cultura cerealelor |X, cu | | *) | | | | |exceptia | | | | | | |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 2.|0112|Cultura leguminoaselor – |X, cu | | *) | | | |boabe |exceptia | | | | | | |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 3.|0113|Cultura cartofului, |X, cu | | *) | | | |plantelor tehnice, |exceptia | | | | | |medicinale si aromatice |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 4.|0114|Cultura plantelor de |X, cu | | *) | | | |nutret |exceptia | | | | | | |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 5.|0115|Cultura legumelor, |X, cu | | *) | | | |bostanoaselor si |exceptia | | | | | |ciupercilor |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 6.|0116|Cultura florilor si |X, cu | | *) | | | |plantelor ornamentale |exceptia | | | | | | |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 7.|0117|Pomicultura si cultura |X, cu | | *) | | | |altor plante fructifere |exceptia | | | | | |(cu exceptia strugurilor) |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 8.|0118|Viticultura |X, cu | | *) | | | | |exceptia | | | | | | |de la *) | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 9.|0121|Cresterea bovinelor | < 20 | >/= 20 | >/= 100 capete | | | | | capete | capete | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 10.|0122|Cresterea ovinelor si | < 500 | >/= 500 | >/= 1.000 | | | |caprinelor | capete | capete | capete | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 11.|0123|Cresterea porcinelor | < 500 | >/= 500 | >/= 2.000 | | | | | capete | capete | locuri | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 12.|0124|Cresterea cabalinelor, | < 20 | >/= 20 | >/= 100 capete | | | |magarilor si catârilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 13.|0125|Cresterea pasarilor | < 10.000 | >/= 10.000 | >/= 40.000 | | | | | | | locuri | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 14.|0126|Apicultura | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 15.|0127|Sericicultura | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 16.|0128|Cresterea animalelor | < 500 | >/= 500 | >/= 1.000 | | | |pentru blana si a altor | | | | | | |specii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 17.|0130|Activitati mixte (cultura |Cumulat |Cumulat | | | | |vegetala si cresterea |conform |conform | | | | |animalelor) |pozitiei |pozitiei | | | | | |anterioare|anterioare | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 18.|0141|Servicii pentru | |numai pentru | | | | |mecanizarea, chimizarea | |chimizarea | | | | |agriculturii si protectie | |solului si | | | | |fitosanitara | |tratamente | | | | | | |fitosanitare | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 19.|0142|Servicii de reproductie si| < 200 | >/= 200 | >/= 750 locuri | | | |selectie în cresterea | scroafe | scroafe | | | | |animalelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 20.|0143|Servicii de îmbunatatiri | | X |Proiecte de | | | |funciare si irigatii | | |gospodarire | | | | | | |a apelor pentru | | | | | | |agricultura, | | | | | | |inclusiv | | | | | | |irigatii si | | | | | | |desecari | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 21.|0144|Alte servicii pentru | X | | | | | |agricultura | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 22.|0211|Conservarea si dezvoltarea| |numai pentru | | | | |fondului forestier | |lucrari de | | | | | | |amenajare a | | | | | | |bazinelor | | | | | | |torentiale si| | | | | | |de împadurire| | | | | | |a terenurilor| | | | | | |excesiv | | | | | | |degradate | | | | | | |prin eroziune| | | | | | |si degradare | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 23.|0212|Recoltarea si | | |Procedura | | | |valorificarea produselor | | |specifica | | | |accesorii ale padurii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 24.|0221|Exploatarea forestiera | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 25.|0222|Exploatarea stufului | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 26.|0230|Economia vânatului | | |Procedura | | | | | | |specifica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 27.|0240|Servicii anexe | X | | | | | |silviculturii si | | | | | | |exploatarii forestiere | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 28.|0501|Pescuitul | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 29.|0502|Piscicultura | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 30.|1010|Extractia si prepararea | | | X | | | |antracitului si huilei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 31.|1020|Extractia si prepararea | | | X | | | |lignitului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 32.|1030|Extractia si prepararea | | | X | | | |turbei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 33.|1111|Extractia petrolului brut | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 34.|1112|Extractia sisturilor si | | | X | | | |nisipurilor bituminoase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 35.|1120|Extractia gazelor naturale| | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 36.|1130|Activitati de servicii | | | X | | | |anexe extractiei | | | | | | |petrolului si gazelor | | | | | | |naturale (exclusiv | | | | | | |prospectiunile) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 37.|1200|Extractia si prepararea | | | X | | | |minereurilor radioactive | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 38.|1310|Extractia si prepararea | | | X | | | |minereurilor feroase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 39.|1320|Extractia si prepararea | | | X | | | |minereurilor neferoase si | | | | | | |rare (exclusiv minereurile| | | | | | |radioactive) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 40.|1411|Extractia pietrei pentru | | | X | | | |constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 41.|1412|Extractia pietrei | | | X | | | |calcaroase, gipsului si a | | | | | | |cretei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 42.|1413|Extractia de ardezie | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 43.|1421|Extractia pietrisului si | | | X | | | |nisipului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 44.|1422|Extractia argilei si | | | X | | | |caolinului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 45.|1430|Extractia si prepararea | | | X | | | |minereurilor pentru | | | | | | |industria chimica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 46.|1440|Extractia sarii | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 47.|1450|Alte activitati extractive| | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 48.|1511|Productia, prelucrarea si | | | X | | | |conservarea carnii | | | | | | |(exclusiv carnea de | | | | | | |pasare) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 49.|1512|Productia, prelucrarea si | | | X | | | |conservarea carnii de | | | | | | |pasare si de alte animale | | | | | | |n.c.a. | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 50.|1513|Produse pe baza de carne | | | X | | | |(inclusiv din carne de | | | | | | |pasare) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 51.|1520|Prelucrarea si conservarea| | | X | | | |pestelui si a produselor | | | | | | |din peste | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 52.|1531|Prelucrarea cartofului si | | | X | | | |conservarea produselor din| | | | | | |cartofi | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 53.|1532|Prepararea sucurilor din | | | X | | | |fructe si legume | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 54.|1533|Prelucrarea si conservarea| | | X | | | |fructelor si legumelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 55.|1541|Fabricarea uleiurilor si | | | X | | | |grasimilor brute | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 56.|1542|Fabricarea uleiurilor si | | | X | | | |grasimilor rafinate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 57.|1543|Fabricarea margarinei si | | | X | | | |produselor comestibile | | | | | | |similare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 58.|1551|Fabricarea produselor | | | X | | | |lactate si a brânzeturilor| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 59.|1552|Fabricarea înghetatei | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 60.|1561|Fabricarea produselor de | | < 300 t/zi | >/= 300 t/zi | | | |morarit | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 61.|1562|Fabricarea amidonului si a| | | X | | | |produselor din amidon | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 62.|1570|Fabricarea produselor | | < 300 t/zi | >/= 300 t/zi | | | |pentru hrana animalelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 63.|1581|Fabricarea produselor de | | X | | | | |panificatie si patiserie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 64.|1582|Fabricarea biscuitilor, | | X | | | | |piscoturilor si a altor | | | | | | |produse similare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 65.|1583|Fabricarea zaharului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 66.|1584|Fabricarea produselor din | | | X | | | |cacao, a ciocolatei si a | | | | | | |produselor zaharoase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 67.|1585|Fabricarea pastelor | | X | | | | |fainoase alimentare si | | | | | | |a altor produse fainoase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 68.|1586|Prelucrarea ceaiului si | | X | | | | |cafelei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 69.|1587|Fabricarea condimentelor | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 70.|1588|Fabricarea preparatelor | | X | | | | |dietetice si a produselor | | | | | | |alimentare pentru copii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 71.|1589|Fabricarea altor produse | | X | | | | |alimentare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 72.|1591|Fabricarea bauturilor | | < 1000 l/zi | >/= 1000 l/zi | | | |alcoolice distilate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 73.|1592|Fabricarea alcoolului | | < 1000 l/zi | >/= 1000 l/zi | | | |etilic de fermentatie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 74.|1593|Fabricarea vinului din | | X | | | | |struguri | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 75.|1594|Fabricarea cidrului si a | | X | | | | |vinului din fructe (cu | | | | | | |exceptia vinurilor din | | | | | | |struguri proaspeti) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 76.|1595|Fabricarea altor bauturi | | X | | | | |obtinute prin fermentare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 77.|1596|Fabricarea berei | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 78.|1597|Fabricarea maltului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 79.|1598|Productia de ape minerale | | X | | | | |îmbuteliate la surse | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 80.|1599|Fabricarea bauturilor | | X | | | | |nealcoolice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 81.|1600|Industria tutunului | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 82.|1711|Pregatirea fibrelor si | | | X | | | |filarea în fire bumbac si | | | | | | |tip bumbac | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 83.|1712|Pregatirea fibrelor si | | | X | | | |filarea în fire de lâna | | | | | | |cardata si tip lâna | | | | | | |cardata | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 84.|1713|Pregatirea fibrelor si | | | X | | | |filarea în fire de lâna | | | | | | |pieptanata si tip lâna | | | | | | |pieptanata | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 85.|1714|Pregatirea fibrelor si | | | X | | | |filarea în fire de in, | | | | | | |cânepa si iuta si tip in, | | | | | | |cânepa si iuta | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 86.|1715|Prelucrarea si rasucirea | | | X | | | |matasii naturale si | | | | | | |artificiale si a firelor | | | | | | |sintetice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 87.|1716|Fabricarea atei | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 88.|1717|Pregatirea fibrelor si | | | X | | | |filarea altor tipuri de | | | | | | |fire | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 89.|1721|Tesaturi din bumbac si din| | X | | | | |fire tip bumbac | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 90.|1722|Tesaturi din lâna cardata | | X | | | | |si din fire tip lâna | | | | | | |cardata | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 91.|1723|Tesaturi din lâna | | X | | | | |pieptanata si din fire tip| | | | | | |lâna pieptanata | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 92.|1724|Tesaturi din matase si din| | X | | | | |fire tip matase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 93.|1725|Tesaturi din in, cânepa, | | X | | | | |iuta si din fire tip in, | | | | | | |cânepa, iuta | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 94.|1726|Alte tesaturi | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 95.|1730|Finisarea materialelor | | | X | | | |textile | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 96.|1740|Fabricarea de articole | | X | | | | |confectionate din textile | | | | | | |(cu exceptia îmbracamintei| | | | | | |si lenjeriei de corp) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 97.|1751|Fabricarea de covoare si | | X | | | | |mochete | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 98.|1752|Fabricarea de frânghii, | | X | | | | |sfori si plase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| | 99.|1753|Fabricarea de textile | | X | | | | |netesute si a articolelor | | | | | | |din acestea (exclusiv | | | | | | |confectiile pentru | | | | | | |îmbracaminte) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |100.|1754|Fabricarea altor articole | | X | | | | |textile | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |101.|1760|Fabricarea de metraje prin| | X | | | | |tricotare sau crosetare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |102.|1771|Fabricarea de ciorapi, | | X | | | | |sosete si ciorapi pantalon| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |103.|1772|Fabricarea de pulovere, | | X | | | | |veste si articole similare| | | | | | |tricotate sau crosetate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |104.|1810|Fabricarea de articole de | | X | | | | |îmbracaminte din piele si | | | | | | |înlocuitori de piele (cu | | | | | | |exceptia celor din blana) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |105.|1821|Fabricarea de articole de | | X | | | | |îmbracaminte pentru lucru | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |106.|1822|Fabricarea altor articole | | X | | | | |de îmbracaminte (exclusiv | | | | | | |lenjeria de corp) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |107.|1823|Fabricarea articolelor de | | X | | | | |lenjerie de corp | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |108.|1824|Fabricarea altor articole | | X | | | | |de îmbracaminte si | | | | | | |accesorii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |109.|1831|Argasirea si finisarea | | | X | | | |blanurilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |110.|1832|Confectionarea articolelor| | X | | | | |din blana | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |111.|1910|Tabacirea si finisarea | | | X | | | |pieilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |112.|1920|Fabricarea de articole de | | X | | | | |voiaj si marochinarie, a | | | | | | |articolelor de harnasament| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |113.|1930|Fabricarea încaltamintei | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |114.|2010|Prelucrarea bruta a | | X |instalatii | | | |lemnului si impregnarea | | |pentru | | | |lemnului | | |impregnarea | | | | | | |lemnului | | | | | | |cu solventi | | | | | | |organici cu | | | | | | |o capacitate | | | | | | |de consum | | | | | | |> 150 kg/h sau | | | | | | |200 t/an | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |115.|2020|Fabricarea de produse | | X | | | | |stratificate din lemn | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |116.|2030|Fabricarea de elemente de | | X | | | | |dulgherie si tâmplarie | | | | | | |pentru constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |117.|2040|Productia de ambalaje din | | X | | | | |lemn | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |118.|2051|Fabricarea altor produse | | X | | | | |din lemn | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |119.|2052|Fabricarea articolelor din| | X | | | | |pluta, împletituri din | | | | | | |nuiele si din alte | | | | | | |materiale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |120.|2111|Fabricarea celulozei | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |121.|2112|Fabricarea hârtiei si | | | X | | | |cartonului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |122.|2121|Fabricarea hârtiei si | | | X | | | |cartonului ondulat si a | | | | | | |ambalajelor din hârtie si | | | | | | |carton | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |123.|2122|Fabricarea produselor de | | | X | | | |uz gospodaresc sau sanitar| | | | | | |si a hârtiei de toaleta | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |124.|2123|Fabricarea articolelor de | | | X | | | |papetarie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |125.|2124|Fabricarea tapetului si a | | | X | | | |altor materiale de lipit | | | | | | |pe pereti | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |126.|2125|Fabricarea altor articole | | | X | | | |din hârtie si carton | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |127.|2211|Editarea cartilor, | | X | | | | |brosurilor si a altor | | | | | | |publicatii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |128.|2212|Editarea ziarelor | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |129.|2213|Editarea revistelor si a | X | | | | | |periodicelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |130.|2214|Editarea suportilor pentru| X | | | | | |înregistrari audio | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |131.|2215|Alte activitati de editare| X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |132.|2221|Tiparirea ziarelor | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |133.|2222|Alte activitati de | X | | | | | |tiparire | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |134.|2223|Legatorie si finisare | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |135.|2224|Compozitii tipografice si | X | | | | | |fotogravura | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |136.|2225|Alte activitati anexe | X | | | | | |tipografiei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |137.|2231|Reproducerea pe suporti a | X | | | | | |înregistrarilor audio | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |138.|2232|Reproducerea pe suporti a | X | | | | | |înregistrarilor video | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |139.|2233|Reproducerea pe suporti a | X | | | | | |înregistrarilor cu | | | | | | |caracter informatic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |140.|2310|Cocsificarea carbunelui | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |141.|2320|Prelucrarea titeiului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |142.|2330|Prelucrarea | | | X | | | |combustibililor nucleari | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |143.|2411|Fabricarea gazului | | | X | | | |industrial | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |144.|2412|Fabricarea colorantilor si| | | X | | | |a pigmentilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |145.|2413|Fabricarea de produse | | | X | | | |chimice anorganice de baza| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |146.|2414|Fabricarea de produse | | | X | | | |chimice organice de baza | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |147.|2415|Fabricarea îngrasamintelor| | | X | | | |si produselor azotoase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |148.|2416|Fabricarea materialelor | | | X | | | |plastice primare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |149.|2417|Fabricarea cauciucului | | | X | | | |sintetic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |150.|2420|Fabricarea pesticidelor si| | | X | | | |a altor produse | | | | | | |agrochimice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |151.|2430|Fabricarea vopselelor si a| | | X | | | |lacurilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |152.|2441|Fabricarea produselor | | | X | | | |farmaceutice de baza | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |153.|2442|Fabricarea preparatelor | | | X | | | |farmaceutice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |154.|2451|Fabricarea sapunurilor, | | | X | | | |detergentilor si a | | | | | | |produselor de întretinere | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |155.|2452|Fabricarea parfumurilor si| | X | | | | |a produselor cosmetice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |156.|2461|Fabricarea explozivilor | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |157.|2462|Fabricarea cleiurilor si | | | X | | | |gelatinelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |158.|2463|Fabricarea uleiurilor | | | X | | | |esentiale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |159.|2464|Fabricarea preparatelor | | | X | | | |chimice de uz fotografic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |160.|2465|Fabricarea suportilor | X | | | | | |destinati înregistrarilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |161.|2466|Fabricarea altor produse | | | X | | | |chimice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |162.|2470|Fabricarea fibrelor si | | | X | | | |firelor sintetice si | | | | | | |artificiale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |163.|2511|Fabricarea pneurilor si a | | | X | | | |camerelor de aer | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |164.|2512|Resaparea pneurilor | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |165.|2513|Fabricarea altor produse | | | X | | | |din cauciuc | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |166.|2521|Fabricarea placilor, | | X | | | | |foliilor, tuburilor, | | | | | | |profilurilor din material | | | | | | |plastic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |167.|2522|Fabricarea articolelor de | | X | | | | |ambalaj din material | | | | | | |plastic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |168.|2523|Fabricarea articolelor din| | X | | | | |material plastic pentru | | | | | | |constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |169.|2524|Fabricarea altor articole | | X | | | | |din material plastic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |170.|2611|Fabricarea sticlei plate | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |171.|2612|Prelucrarea si fasonarea | | X | | | | |sticlei plate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |172.|2613|Fabricarea articolelor din| | X | | | | |sticla | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |173.|2614|Fabricarea fibrelor din | | | X | | | |sticla | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |174.|2615|Fabricarea de sticlarie | | X | | | | |tehnica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |175.|2621|Fabricarea articolelor | | | X | | | |ceramice pentru uz | | | | | | |gospodaresc si ornamental | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |176.|2622|Fabricarea de obiecte | | | X | | | |sanitare din ceramica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |177.|2623|Fabricarea izolatorilor si| | | X | | | |pieselor izolante din | | | | | | |ceramica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |178.|2624|Fabricarea produselor | | | X | | | |ceramice de uz tehnic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |179.|2625|Fabricarea altor produse | | | X | | | |ceramice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |180.|2626|Fabricarea produselor | | | X | | | |ceramice refractare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |181.|2630|Fabricarea placilor si | | | X | | | |dalelor din ceramica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |182.|2640|Fabricarea caramizilor, | | | X | | | |tiglelor si altor produse | | | | | | |pentru constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |183.|2651|Fabricarea cimentului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |184.|2652|Fabricarea varului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |185.|2653|Fabricarea ipsosului | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |186.|2661|Fabricarea elementelor din| | X | | | | |beton pentru constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |187.|2662|Fabricarea elementelor din| | X | | | | |ipsos pentru constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |188.|2663|Fabricarea betonului | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |189.|2664|Fabricarea mortarului | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |190.|2665|Fabricarea produselor din | | | X | | | |azbociment | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |191.|2666|Fabricarea altor elemente | X | | | | | |din beton, ciment si ipsos| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |192.|2670|Taierea, fasonarea si | | X | | | | |finisarea pietrei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |193.|2681|Fabricarea de produse | | X | | | | |abrazive | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |194.|2682|Fabricarea altor produse | | | X | | | |din minerale nemetalice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |195.|2710|Productia de metale | | | X | | | |feroase sub forme primare | | | | | | |si semifabricate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |196.|2721|Tuburi (tevi) din fonta | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |197.|2722|Tuburi (tevi) din otel | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |198.|2731|Tragere la rece | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |199.|2732|Laminare la rece | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |200.|2733|Alte profile obtinute la | | | X | | | |rece | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |201.|2734|Trefilare | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |202.|2735|Alte produse metalurgice | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |203.|2741|Productia metalelor | | | X | | | |pretioase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |204.|2742|Productia aluminiului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |205.|2743|Prelucrarea aluminiului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |206.|2744|Productia plumbului, | | | X | | | |zincului si cositorului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |207.|2745|Productia cuprului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |208.|2746|Prelucrarea cuprului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |209.|2747|Productia altor metale | | | X | | | |neferoase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |210.|2751|Turnarea fontei | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |211.|2752|Turnarea otelului | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |212.|2753|Turnarea metalelor | | | X | | | |neferoase usoare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |213.|2754|Turnarea altor metale | | | X | | | |neferoase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |214.|2811|Constructii metalice si | | X | | | | |parti componente | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |215.|2812|Structuri si tâmplarii | | X | | | | |metalice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |216.|2821|Productia de rezervoare, | | X | | | | |cisterne si containere | | | | | | |metalice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |217.|2822|Productia de radiatoare si| | X | | | | |cazane pentru încalzire | | | | | | |centrala | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |218.|2830|Productia generatoarelor | | X | | | | |de aburi (cu exceptia | | | | | | |cazanelor pentru încalzire| | | | | | |centrala) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |219.|2840|Fabricarea produselor | | | X | | | |metalice obtinute prin | | | | | | |deformare plastica; | | | | | | |metalurgia pulberilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |220.|2851|Tratarea si acoperirea | | | X | | | |metalelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |221.|2852|Operatiuni de mecanica | | X | | | | |generala | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |222.|2861|Fabricarea produselor de | | X | | | | |taiat | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |223.|2862|Fabricarea uneltelor de | | X | | | | |mina | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |224.|2863|Fabricarea articolelor de | | X | | | | |feronerie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |225.|2871|Fabricarea de recipienti, | | X | | | | |containere si alte produse| | | | | | |similare din otel | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |226.|2872|Fabricarea ambalajelor din| | X | | | | |metale usoare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |227.|2873|Fabricarea articolelor din| | X | | | | |fire metalice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |228.|2874|Fabricarea de suruburi, | | X | | | | |buloane, lanturi si arcuri| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |229.|2875|Fabricarea altor articole | | X | | | | |din metal | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |230.|2911|Fabricarea de motoare si | | | X | | | |turbine (cu exceptia | | | | | | |motoarelor pentru avioane,| | | | | | |vehicule si motociclete) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |231.|2912|Fabricarea de pompe si | | X | X (în cazul | | | |compresoare | | |instalatiilor | | | | | | |complexe) | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |232.|2913|Fabricarea articolelor de | | X | | | | |robinetarie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |233.|2914|Fabricarea lagarelor, | | X | | | | |angrenajelor si organelor | | | | | | |mecanice de transmisie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |234.|2921|Fabricarea cuptoarelor | | X | X (instalatii | | | |industriale si | | | ce utilizeaza | | | |arzatoarelor | | | azbest > 200 | | | | | | | t/an) | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |235.|2922|Fabricarea echipamentelor | | X | | | | |de ridicat si manipulat | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |236.|2923|Fabricarea echipamentelor | | X |Procedura | | | |de ventilare si | | |specifica | | | |conditionare a aerului (cu| | | | | | |exceptia celor pentru uz | | | | | | |casnic) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |237.|2924|Fabricarea altor | | X | | | | |echipamente de utilizare | | | | | | |generala | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |238.|2931|Fabricarea tractoarelor | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |239.|2932|Fabricarea altor masini si| | | X | | | |utilaje agricole si | | | | | | |forestiere | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |240.|2940|Fabricarea masinilor – | | | X | | | |unelte | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |241.|2951|Fabricarea utilajelor | | X | | | | |pentru metalurgie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |242.|2952|Fabricarea utilajelor | | X | | | | |pentru mine, cariere si | | | | | | |constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |243.|2953|Fabricarea utilajelor | | X | | | | |pentru prelucrarea | | | | | | |produselor alimentare, | | | | | | |bauturilor si tutunului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |244.|2954|Fabricarea utilajelor | | X | | | | |pentru industria textila, | | | | | | |a îmbracamintei si a | | | | | | |pielariei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |245.|2955|Fabricarea utilajelor | | X | | | | |pentru industria hârtiei | | | | | | |si cartonului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |246.|2956|Fabricarea de utilaje | | X | | | | |pentru foraj si exploatare| | | | | | |sonde | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |247.|2957|Fabricarea altor masini si| | X | | | | |utilaje specifice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |248.|2960|Fabricarea armamentului si| | |Procedura | | | |munitiei | | |speciala | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |249.|2971|Fabricarea de masini si | | X |Procedura | | | |aparate electrocasnice | | |specifica | | | | | | |pentru cele ce | | | | | | |utilizeaza ODS | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |250.|2972|Fabricarea de aparate | | X | | | | |neelectrice, de uz casnic | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |251.|3001|Fabricarea masinilor de | | X | | | | |birou | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |252.|3002|Fabricarea calculatoarelor| | X | | | | |si a altor echipamente | | | | | | |electronice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |253.|3110|Productia de motoare, | | X | | | | |generatoare si | | | | | | |transformatoare electrice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |254.|3120|Productia de aparate | | X | | | | |pentru distributie si | | | | | | |comanda electrica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |255.|3130|Productia de fire, cabluri| | X | | | | |electrice si optice | | | | | | |izolate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |256.|3140|Productia de acumulatori, | | X | | | | |baterii si pile electrice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |257.|3150|Productia de lampi | | X | | | | |electrice si echipamente | | | | | | |de iluminat | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |258.|3161|Productia de componente | | X | | | | |electrice pentru motoare | | | | | | |si vehicule | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |259.|3162|Productia altor componente| | X | | | | |electrice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |260.|3210|Productia tuburilor | | X | | | | |electronice si a altor | | | | | | |componente electronice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |261.|3220|Productia de emitatoare | | X | | | | |radio – televiziune, | | | | | | |echipamente si aparate | | | | | | |telefonice si telegrafice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |262.|3230|Productia de receptoare de| | X | | | | |radio si televiziune; | | | | | | |aparate de înregistrare si| | | | | | |reproducere audio si video| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |263.|3310|Productia de aparatura si | | X | | | | |instrumente medicale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |264.|3320|Productia de aparatura si | | X | | | | |instrumente de masura, | | | | | | |verificare si control (cu | | | | | | |exceptia echipamentelor de| | | | | | |masura, reglare si control| | | | | | |pentru procesele | | | | | | |industriale) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |265.|3330|Executia de echipamente de| | X | | | | |masura, reglare si control| | | | | | |pentru procesele | | | | | | |industriale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |266.|3340|Productia de aparatura si | | X | | | | |instrumente optice si | | | | | | |fotografice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |267.|3350|Productia de ceasuri | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |268.|3410|Productia de autovehicule | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |269.|3420|Productia de caroserii, | | X | | | | |remorci si semiremorci | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |270.|3430|Productia de piese si | | | X | | | |accesorii pentru | | | | | | |autovehicule si motoare de| | | | | | |autovehicule | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |271.|3511|Constructii navale | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |272.|3512|Constructii de | | X | | | | |ambarcatiuni sportive si | | | | | | |de agrement | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |273.|3513|Întretinerea, repararea si| | | X | | | |dezmembrarea navelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |274.|3514|Întretinerea si repararea | | X | | | | |ambarcatiunilor sportive | | | | | | |si de agrement | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |275.|3520|Constructia si repararea | | |Fabricarea | | | |materialului rulant | | |echipamentelor | | | | | | |de cale ferata | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |276.|3531|Constructii de aeronave | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |277.|3532|Reparatii de aeronave | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |278.|3541|Productia de motociclete | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |279.|3542|Productia de biciclete | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |280.|3543|Productia de vehicule | | X |cu motor | | | |pentru invalizi | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |281.|3550|Productia altor mijloace | X | | | | | |de transport | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |282.|3611|Productia de scaune | | X | | | | |(exclusiv cele din metal) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |283.|3612|Productia mobilierului | | X | | | | |pentru birou si magazine | | | | | | |(exclusiv din metal) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |284.|3613|Productia mobilierului | | X | | | | |pentru bucatarii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |285.|3614|Productia altor tipuri de | | X | | | | |mobilier | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |286.|3615|Productia de saltele si | | X | | | | |somiere | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |287.|3616|Productia de scaune din | | X | | | | |metal | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |288.|3617|Productia mobilierului din| | X | | | | |metal pentru birouri si | | | | | | |magazine | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |289.|3621|Baterea monedelor si | | X |instalatii | | | |medaliilor | | |pentru tratarea | | | | | | |suprafetei | | | | | | |metalelor pe | | | | | | |baza chimica sau| | | | | | |electrolitica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |290.|3622|Fabricarea bijuteriilor si| | X |instalatii | | | |articolelor similare din | | |pentru tratarea | | | |metale si pietre pretioase| | |suprafetei | | | | | | |metalelor pe | | | | | | |baza chimica sau| | | | | | |electrolitica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |291.|3630|Fabricarea instrumentelor | | X | | | | |muzicale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |292.|3640|Fabricarea articolelor | | X | | | | |pentru sport | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |293.|3650|Fabricarea jocurilor si | | X | | | | |jucariilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |294.|3661|Fabricarea bijuteriilor de| | X |instalatii | | | |fantezie | | |pentru tratarea | | | | | | |suprafetei | | | | | | |metalelor pe | | | | | | |baza chimica sau| | | | | | |electrolitica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |295.|3662|Confectionarea maturilor | X | | | | | |si periilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |296.|3663|Alte produse | | X | | | | |manufacturiere | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |297.|3710|Recuperarea deseurilor si | | |procedura | | | |resturilor metalice | | |specifica | | | |reciclabile | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |298.|3720|Recuperarea deseurilor si | | X |procedura | | | |resturilor nemetalice | | |specifica | | | |reciclabile | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |299.|4011|Productia de energie | | | X | | | |electrica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |300.|4012|Transportul si distributia| | | X | | | |energiei electrice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |301.|4020|Productia si distributia | | | X | | | |gazelor (exclusiv | | | | | | |extractia gazului natural | | | | | | |si a gazelor asociate) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |302.|4031|Producerea aburului si a | | | X | | | |apei calde | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |303.|4032|Transportul si distributia| | | X | | | |aburului si a apei calde | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |304.|4100|Gospodarirea resurselor de| | | X | | | |apa, captarea, aductiunea | | | | | | |si tratarea si apei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |305.|4511|Demolarea constructiilor, | | X | | | | |terasamente si organizare | | | | | | |de santiere | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |306.|4512|Lucrari de foraj si sondaj| | X | | | | |pentru constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |307.|4521|Lucrari de constructii, | | |Proiecte de | | | |inclusiv lucrari de arta | | |dezvoltare | | | | | | |urbana, inclusiv| | | | | | |constructia de | | | | | | |centre | | | | | | |comerciale si | | | | | | |parcari | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |308.|4522|Lucrari de învelitori, | X | | | | | |sarpante si terase la | | | | | | |constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |309.|4523|Constructii de cai de | | | X | | | |comunicatii terestre si | | | | | | |constructii destinate | | | | | | |sportului | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |310.|4524|Constructii hidrotehnice | | | X | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |311.|4525|Alte lucrari de | | | X | | | |constructii ingineresti | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |312.|4526|Alte lucrari specifice | X | | | | | |pentru constructii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |313.|4531|Lucrari de instalatii | X | |Constructia | | | |electrice | | |liniilor | | | | | | |electrice | | | | | | |aeriene cu o | | | | | | |tensiune de | | | | | | |220 kV sau mai | | | | | | |multi si o | | | | | | |lungime de peste| | | | | | |15 km | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |314.|4532|Lucrari de izolatii si | | X |Procedura | | | |protectie anticoroziva | | |specifica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |315.|4533|Lucrari de instalatii | X | | | | | |sanitare si de încalzire | | | | | | |centrala si de montaj de | | | | | | |echipamente si utilaje | | | | | | |tehnologice la cladiri si | | | | | | |constructii ingineresti | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |316.|4534|Alte lucrari de instalatii| X | | | | | |si de constructii | | | | | | |auxiliare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |317.|4541|Lucrari de ipsoserie | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |318.|4542|Lucrari de tâmplarie si | X | | | | | |dulgherie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |319.|4543|Lucrari de pardosire si | X | | | | | |placare a peretilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |320.|4544|Lucrari de vopsitorie, | X | | | | | |zugraveli si montari de | | | | | | |geamuri | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |321.|4545|Alte lucrari de finisare | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |322.|4550|Închirierea utilajelor de | X | | | | | |constructii si demolare, | | | | | | |cu personal de deservire | | | | | | |aferent | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |323.|5010|Comert cu autovehicule | < 100 mp | >/= 100 mp | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |324.|5021|Întretinerea si repararea | | X |cu statii de | | | |autovehiculelor (fara | | |vopsire sau | | | |reparatiile executate în | | |spalare/epurare | | | |întreprinderi organizate | | |ape uzate | | | |de tip industrial) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |325.|5022|Reparatii de autovehicule | | X |cu statii de | | | |executate în unitati | | |vopsire sau | | | |organizate de tip | | |spalare/epurare | | | |industrial | | |ape uzate | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |326.|5030|Comert cu piese si | |X (baterii | | | | |accesorii pentru | |si ulei de | | | | |autovehicule | |motor) | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |327.|5041|Vânzarea motocicletelor, | |X (baterii | | | | |pieselor si accesoriilor | |si ulei de | | | | |aferente | |motor) | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |328.|5042|Repararea si întretinerea | | X | | | | |motocicletelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |329.|5050|Vânzarea cu amanuntul a | | | X | | | |carburantilor pentru | | | | | | |autovehicule | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |330.|5111|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu materii prime agricole,| | |si/sau unitate | | | |animale vii, materii prime| | |dotata cu | | | |textile si cu semiproduse | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |331.|5112|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu combustibil, minerale | | |si/sau unitate | | | |si produse chimice pentru | | |dotata cu | | | |industrie | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |332.|5113|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu material lemnos si de | | |si/sau unitate | | | |constructii | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |333.|5114|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu masini, echipamente | | |si/sau unitate | | | |industriale, nave si | | |dotata cu | | | |avioane | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |334.|5115|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu mobila, articole de | | |si/sau unitate | | | |menaj si de fierarie | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |335.|5116|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu textile, confectii, | | |si/sau unitate | | | |încaltaminte si articole | | |dotata cu | | | |din piele | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |336.|5117|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu produse alimentare, | | |si/sau unitate | | | |bauturi si tutun | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |337.|5118|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |specializat în vânzarea | | |si/sau unitate | | | |produselor cu caracter | | |dotata cu | | | |specific, neclasificate | | |parcare | | | |în alta parte | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |338.|5119|Intermedieri în comertul | X | |centru comercial| | | |cu produse diverse | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |339.|5121|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |cerealelor, semintelor | | |si/sau unitate | | | |si furajelor | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |340.|5122|Comert cu ridicata al | X | |Procedura | | | |florilor si al plantelor | | |specifica pentru| | | | | | |flora salbatica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |341.|5123|Comert cu ridicata al | X | |Procedura | | | |animalelor vii | | |specifica pentru| | | | | | |fauna salbatica | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |342.|5124|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |pieilor brute si al | | |si/sau unitate | | | |pieilor prelucrate | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |343.|5125|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |tutunului neprelucrat | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |344.|5131|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |fructelor si legumelor | | |si/sau unitate | | | |proaspete | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |345.|5132|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |carnii si mezelurilor | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |346.|5133|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |produselor lactate, | | |si/sau unitate | | | |oualor, uleiurilor si | | |dotata cu | | | |grasimilor comestibile | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |347.|5134|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |bauturilor | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |348.|5135|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |tutunului | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |349.|5136|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |zaharului, ciocolatei si | | |si/sau unitate | | | |produselor zaharoase | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |350.|5137|Comert cu ridicata cu | X | |centru comercial| | | |cafea, ceai, cacao si | | |si/sau unitate | | | |condimente | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |351.|5138|Comert cu ridicata, | X | |centru comercial| | | |specializat, al altor | | |si/sau unitate | | | |produse alimentare | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |352.|5139|Comert cu ridicata, | X | |centru comercial| | | |nespecializat, de produse | | |si/sau unitate | | | |alimentare, bauturi si | | |dotata cu | | | |tutun | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |353.|5141|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |produselor textile | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |354.|5142|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |îmbracamintei si | | |si/sau unitate | | | |încaltamintei | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |355.|5143|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |aparatelor electrice si | | |si/sau unitate | | | |de uz gospodaresc si al | | |dotata cu | | | |aparatelor de radio si | | |parcare | | | |televizoare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |356.|5144|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |produselor din ceramica, | | |si/sau unitate | | | |sticlarie, tapete si | | |dotata cu | | | |produse de întretinere | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |357.|5145|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |produselor cosmetice si de| | |si/sau unitate | | | |parfumerie | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |358.|5146|Comert cu ridicata al | | X | | | | |produselor farmaceutice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |359.|5147|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |altor bunuri de consum, | | |si/sau unitate | | | |nealimentare, n.c.a. | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |360.|5151|Comert cu ridicata al | | X |instalatii de | | | |combustibililor solizi, | | |depozitare a | | | |lichizi si gazosi si al | | |produselor | | | |produselor derivate | | |petroliere, | | | | | | |petrochimice si | | | | | | |chimice | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |361.|5152|Comert cu ridicata al | X | | | | | |produselor si | | | | | | |minereurilor metalice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |362.|5153|Comert cu ridicata al | X | |centru | | | |materialului lemnos si de | | |comercial | | | |constructii | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |363.|5154|Comert cu ridicata al | X | | | | | |echipamentelor si | | | | | | |furniturilor, de | | | | | | |fierarie, ipsoserie si | | | | | | |încalzire | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |364.|5155|Comert cu ridicata al | |numai pentru | | | | |produselor chimice | |Fitosanitare | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |365.|5156|Comert cu ridicata al | X | | | | | |altor produse intermediare| | | | | | |n.c.a. | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |366.|5157|Comert cu ridicata al | |X | | | | |deseurilor si resturilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |367.|5161|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |masinilor-unelte pentru | | |si/sau unitate | | | |prelucrarea metalului si | | |dotata cu | | | |lemnului | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |368.|5162|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |masinilor pentru | | |si/sau unitate | | | |constructii | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |369.|5163|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |masinilor pentru industria| | |si/sau unitate | | | |textila, masinilor de | | |dotata cu | | | |cusut si de tricotat | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |370.|5164|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |masinilor si materialelor | | |si/sau unitate | | | |de birou | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |371.|5165|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |altor masini utilizate în | | |si/sau unitate | | | |industrie, comert si | | |dotata cu | | | |transport | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |372.|5166|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |masinilor, accesoriilor si| | |si/sau unitate | | | |uneltelor agricole | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |373.|5170|Comert cu ridicata al | X | |centru comercial| | | |altor produse n.c.a. | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |374.|5211|Comert cu amanuntul în | X | |centru comercial| | | |magazine nespecializate, | | |si/sau unitate | | | |cu vânzare predominanta de| | |dotata cu | | | |produse alimentare, | | |parcare | | | |bauturi si tutun | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |375.|5212|Comert cu amanuntul în | X | |centru comercial| | | |magazine nespecializate, | | |si/sau unitate | | | |cu vânzare predominanta de| | |dotata cu | | | |produse nealimentare | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |376.|5221|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |fructelor si legumelor | | |si/sau unitate | | | |proaspete | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |377.|5222|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |carnii si al produselor | | |si/sau unitate | | | |din carne | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |378.|5223|Comert cu amanuntul al | X | |Procedura | | | |pestelui, crustaceelor si | | |specifica sau | | | |molustelor | | |pentru centru | | | | | | |comercial si/sau| | | | | | |unitate dotata | | | | | | |cu parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |379.|5224|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |pâinii, produselor de | | |si/sau unitate | | | |patiserie si zaharoaselor | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |380.|5225|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |bauturilor | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |381.|5226|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |produselor din tutun | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |382.|5227|Comert cu amanuntul, în | X | |centru comercial| | | |magazine specializate, al | | |si/sau unitate | | | |produselor n.c.a. | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |383.|5231|Comert cu amanuntul al | | X | | | | |produselor farmaceutice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |384.|5232|Comert cu amanuntul al | X | | | | | |articolelor medicale si | | | | | | |ortopedice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |385.|5233|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |produselor cosmetice si de| | |si/sau unitate | | | |toaleta | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |386.|5241|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |textilelor | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |387.|5242|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |îmbracamintei | | |si/sau unitate | | | | | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |388.|5243|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |încaltamintei si | | |si/sau unitate | | | |articolelor din piele | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |389.|5244|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |mobilei, al articolelor de| | |si/sau unitate | | | |iluminat si al altor | | |dotata cu | | | |articole de uz casnic | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |390.|5245|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |articolelor si aparatelor | | |si/sau unitate | | | |electrice de uz casnic | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |391.|5246|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |articolelor de fierarie, | | |si/sau unitate | | | |vopsitorie, sticla si | | |dotata cu | | | |articole din sticla | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |392.|5247|Comert cu amanuntul al | X | |centru comercial| | | |cartilor, jurnalelor si | | |si/sau unitate | | | |articolelor de papetarie | | |dotata cu | | | | | | |parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |393.|5248|Comert cu amanuntul, în | X | |centru comercial| | | |magazine specializate, al | | |si/sau unitate | | | |altor produse | | |dotata cu | | | |neclasificate în alta | | |parcare | | | |parte | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |394.|5250|Comert cu amanuntul al | X | | | | | |bunurilor de ocazie | | | | | | |vândute prin magazine | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |395.|5261|Comert cu amanuntul prin | X | | | | | |corespondenta | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |396.|5262|Comert cu amanuntul prin | X | | | | | |standuri în piete | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |397.|5263|Comert cu amanuntul care | X | | | | | |nu se efectueaza prin | | | | | | |magazine | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |398.|5271|Reparatii de încaltaminte | X | | | | | |si ale altor articole din | | | | | | |piele | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |399.|5272|Reparatii de articole | X | | | | | |electrice de uz | | | | | | |gospodaresc | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |400.|5273|Reparatii de ceasuri si | X | | | | | |bijuterii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |401.|5274|Alte reparatii de articole| X | | | | | |personale si gospodaresti | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |402.|5511|Hoteluri si moteluri cu | | X |în afara zonelor| | | |restaurant | | |urbane | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |403.|5512|Hoteluri si moteluri fara | | X |în afara zonelor| | | |restaurant | | |urbane | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |404.|5521|Tabere de tineret si | X | |în afara zonelor| | | |refugii | | |urbane | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |405.|5522|Campinguri | | |Campinguri | | | | | | |permanente si | | | | | | |parcari | | | | | | |caravane | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |406.|5523|Alte mijloace de cazare | X | |Sate de vacanta | | | | | | |si complexe | | | | | | |hoteliere în | | | | | | |afara zonelor | | | | | | |urbane si | | | | | | |lucrari aferente| |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |407.|5530|Restaurante | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |408.|5541|Cafenele si baruri fara | | X | | | | |spectacol | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |409.|5542|Cafenele si baruri cu | | X | | | | |spectacol | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |410.|5551|Cantine | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |411.|5552|Alte unitati de preparare | | X | | | | |a hranei | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |412.|6010|Transporturi pe calea | | X |la distante mari| | | |ferata | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |413.|6021|Alte transporturi terestre| X | |Tramvai, cai | | | |de calatori pe baza de | | |ferate | | | |grafic | | |suspendate sau | | | | | | |subterane, linii| | | | | | |suspendate sau | | | | | | |similare de un | | | | | | |anumit tip, | | | | | | |utilizate | | | | | | |exclusiv sau în | | | | | | |principal pentru| | | | | | |transportul de | | | | | | |pasageri; | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |414.|6022|Transporturi cu taxiuri | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |415.|6023|Transporturi terestre de | X | | | | | |calatori, ocazionale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |416.|6024|Transporturi rutiere de | |Numai pentru | | | | |marfuri | |substante si | | | | | | |deseuri | | | | | | |periculoase | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |417.|6030|Transporturi prin conducte| |pentru |Instalatii | | | | | |transport de |industriale | | | | | |deseuri |pentru | | | | | | |transportul | | | | | | |gazelor, | | | | | | |aburului si apei| | | | | | |calde |

|____|____|__________________________|__________|_____________|________________|

418.|6110|Transporturi maritime si | | X |Porturi | | | |de coasta | | |maritime de | | | | | | |peste 1.350 tone| |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |419.|6120|Transporturi pe cai | | X |Porturi pentru | | | |navigabile interioare | | |traficul pe | | | | | | |cursuri de apa | | | | | | |interne care | | | | | | |permit trecerea | | | | | | |unor vase de | | | | | | |peste 1.350 tone| |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |420.|6210|Transporturi aeriene dupa | | X |aeroporturi cu o| | | |grafic | | |lungime de baza | | | | | | |a pistei de | | | | | | |decolare de | | | | | | |2.100 m sau mai | | | | | | |mult | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |421.|6220|Transporturi aeriene | | X |aeroporturi cu | | | |ocazionale | | |o lungime de | | | | | | |baza a pistei de| | | | | | |decolare de | | | | | | |2.100 m sau mai | | | | | | |mult | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |422.|6311|Manipulari | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |423.|6312|Depozitari | |X (cu |instalatii de | | | | | |proceduri |depozitare a | | | | | |specifice |produselor | | | | | |dupa caz) |petroliere, | | | | | | |petrochimice si | | | | | | |chimice | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |424.|6321|Alte activitati anexe | | X |Piste permanente| | | |transporturilor terestre | | |de curse si | | | | | | |testare auto, | | | | | | |depozite | | | | | | |carburanti, | | | | | | |incineratoare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |425.|6322|Alte activitati anexe | | X |Ateliere | | | |transporturilor pe apa | | |reparatii, | | | | | | |depozite | | | | | | |carburanti | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |426.|6323| Alte activitati anexe | | X |Ateliere | | | |transporturilor aeriene | | |reparatii, | | | | | | |depozite | | | | | | |carburanti | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |427.|6330|Activitati ale agentiilor | X | | | | | |de turism si asistenta | | | | | | |turistica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |428.|6340|Activitati ale altor | X | | | | | |agentii de transport | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |429.|6411|Activitati de | X | | | | | |corespondenta | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |430.|6412|Activitati de mesagerie | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |431.|6413|Activitati de curier | X | | | | | |(altele decât cele de | | | | | | |posta nationala) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |432.|6421|Activitati de telefonie | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |433.|6422|Activitati de telegrafie, | X | | | | | |telex | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |434.|6423|Activitati de transmitere | X | | | | | |de date | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |435.|6424|Activitati de radioficare | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |436.|6431|Activitati de | X | | | | | |radiodifuziune | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |437.|6432|Activitati de televiziune | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |438.|6433|Activitati de | X | | | | | |radiocomunicatii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |439.|6441|Gestionarea spectrului de | X | | | | | |frecvente radio | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |440.|6442|Alte servicii de | X | |echipamente fixe| | | |telecomunicatii | | |destinate | | | |neclasificate în alta | | |transmiterii | | | |parte | | |electrice sau | | | | | | |radio electrice | | | | | | |de semnale cu | | | | | | |putere > 500 kw | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |441.|6511|Activitati ale bancii | X | | | | | |centrale (nationale) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |442.|6512|Alte activitati de | X | | | | | |intermedieri monetare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |443.|6521|Activitati de creditare pe| X | | | | | |baza de contract | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |444.|6522|Alte activitati de | X | | | | | |creditare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |445.|6523|Alte tipuri de | X | | | | | |intermedieri financiare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |446.|6601|Activitati de asigurari pe| X | | | | | |viata | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |447.|6602|Activitati ale caselor de | X | | | | | |pensii (cu exceptia celor | | | | | | |din sistemul public de | | | | | | |asigurari sociale) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |448.|6603|Alte activitati de | X | | | | | |asigurari | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |449.|6711|Administrarea pietelor | X | | | | | |financiare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |450.|6712|Activitati de garantare a | X | | | | | |tranzactiilor (agenti | | | | | | |financiari) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |451.|6713|Activitati auxiliare | X | | | | | |neclasificate în alta | | | | | | |parte | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |452.|6720|Activitati auxiliare ale | X | | | | | |caselor de asigurari si de| | | | | | |pensii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |453.|7011|Dezvoltare (promovare) | X | | | | | |imobiliara | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |454.|7012|Cumpararea si vânzarea de | X | | | | | |bunuri imobiliare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |455.|7020|Închirierea si | X | | | | | |subînchirierea bunurilor | | | | | | |imobiliare proprii sau | | | | | | |închiriate | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |456.|7031|Agentii imobiliare | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |457.|7032|Administrarea imobilelor | X | | | | | |pe baza de tarife sau | | | | | | |contract | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |458.|7110|Închirierea autoturismelor| X | |Unitate dotata | | | |si utilitarelor de | | |cu parcare | | | |capacitate mica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |459.|7121|Închirierea altor mijloace| X | |Unitate dotata | | | |de transport terestru | | |cu parcare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |460.|7122|Închirierea mijloacelor de| X | |Cursuri de apa | | | |transport pe apa | | |interne si | | | | | | |porturi pentru | | | | | | |traficul pe | | | | | | |cursuri de apa | | | | | | |interne care | | | | | | |permit trecerea | | | | | | |unor vase de | | | | | | |peste 1.350 tone| |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |461.|7123|Închirierea mijloacelor de| X | |aeroporturi cu o| | | |transport aerian | | |lungime de baza | | | | | | |a pistei de | | | | | | |decolare de | | | | | | |2.100 m sau mai | | | | | | |mult | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |462.|7131|Închirierea masinilor si | X | | | | | |echipamentelor agricole | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |463.|7132|Închirierea masinilor si | X | | | | | |echipamentelor pentru | | | | | | |constructii fara personal | | | | | | |de deservire aferent | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |464.|7133|Închirierea masinilor si | X | | | | | |echipamentelor de birou | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |465.|7134|Închirierea altor masini | X | | | | | |si echipamente | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |466.|7140|Închirierea bunurilor | X | | | | | |personale si gospodaresti | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |467.|7210|Consultatii în domeniul | X | | | | | |echipamentelor de calcul | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |468.|7220|Realizarea si furnizarea | X | | | | | |de programe | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |469.|7230|Prelucrarea datelor | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |470.|7240|Activitati legate de | X | | | | | |bancile de date | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |471.|7250|Întretinerea si repararea | X | | | | | |masinilor de birou, de | | | | | | |contabilizat si a | | | | | | |calculatoarelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |472.|7260|Alte activitati legate de | X | | | | | |informatica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |473.|7310|Cercetare si dezvoltare în| |inclusiv | | | | |stiinte fizice si naturale| |pentru | | | | | | |organisme | | | | | | |modificate | | | | | | |genetic | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |474.|7320|Cercetare si dezvoltare în| X | | | | | |stiinte sociale si | | | | | | |umaniste | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |475.|7411|Activitati juridice | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |476.|7412|Activitati de | X | | | | | |contabilitate, revizie | | | | | | |contabila, consultatii în | | | | | | |domeniul fiscal | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |477.|7413|Activitati de studiere a | X | | | | | |pietei si de sondaj | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |478.|7414|Activitati de consultare | X | | | | | |pentru afaceri si | | | | | | |management | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |479.|7415|Activitatile companiilor | X | | | | | |de management | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |480.|7420|Activitati de proiectare, | X | | | | | |urbanism, inginerie si | | | | | | |alte servicii tehnice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |481.|7430|Activitati de testari si | | X | | | | |analize tehnice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |482.|7440|Publicitate | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |483.|7450|Selectia si plasarea | X | | | | | |fortei de munca | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |484.|7460|Activitati de investigatie| X | | | | | |si protectie a bunurilor | | | | | | |si persoanelor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |485.|7470|Activitati de întretinere | X | | | | | |si curatare a cladirilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |486.|7481|Activitati fotografice | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |487.|7482|Activitati de ambalare | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |488.|7483|Activitati de secretariat,| X | | | | | |dactilografiere, | | | | | | |multiplicare si traduceri | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |489.|7484|Alte activitati de | X | | | | | |servicii prestate în | | | | | | |principal intreprinderilor| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |490.|7511|Activitati de | X | | | | | |administratie generala | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |491.|7512|Administrarea activitatii | X | | | | | |organismelor care | | | | | | |actioneaza în domeniul | | | | | | |îngrijirii sanatatii, | | | | | | |învatamântului, culturii, | | | | | | |protectiei mediului | | | | | | |înconjurator si al altor | | | | | | |activitati sociale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |492.|7513|Administrarea si | X | | | | | |sustinerea activitatilor | | | | | | |economice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |493.|7514|Activitati auxiliare | X | | | | | |pentru guvern | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |494.|7521|Activitati de afaceri | X | | | | | |externe | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |495.|7522|Activitati de aparare | X | | | | | |nationala | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |496.|7523|Activitati de justitie | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |497.|7524|Activitati de ordine | X | | | | | |publica | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |498.|7525|Activitati de protectie | | X | | | | |civila | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |499.|7531|Activitati de protectie | X | | | | | |sociala obligatorie | | | | | | |(exclusiv ajutoarele | | | | | | |pentru somaj) | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |500.|7532|Gestionarea fondului de | X | | | | | |somaj | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |501.|8011|Învatamânt prescolar | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |502.|8012|Învatamânt primar | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |503.|8021|Învatamânt gimnazial | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |504.|8022|Învatamânt liceal | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |505.|8023|Învatamânt profesional | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |506.|8024|Învatamânt postliceal | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |507.|8031|Învatamânt universitar | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |508.|8032|Învatamânt postuniversitar| X | | | | | |si de doctorat | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |509.|8041|Scoli de conducere | X | |Cu depozite | | | |(pilotaj) | | |carburanti sau | | | | | | |aeroport cu | | | | | | |pista de minim | | | | | | |2.100 m | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |510.|8042|Alte forme de învatamânt | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |511.|8511|Activitati de asistenta | | X |Depozite | | | |spitaliceasca si | | |medicamente si | | | |sanatoriala | | |substante | | | | | | |chimice cu | | | | | | |incineratoare | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |512.|8512|Activitati de asistenta | X | | | | | |medicala ambulatorie | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |513.|8513|Activitati de asistenta | X |numai cu RX | | | | |stomatologica | |(autorizatie | | | | | | |CNCAN) si/sau| | | | | | |tehnica | | | | | | |dentara | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |514.|8514|Alte activitati | X |numai cu RX | | | | |referitoare la sanatatea | |(autorizatie | | | | |umana | |CNCAN) | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |515.|8520|Activitati veterinare | | X | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |516.|8531|Activitati de asistenta | X | |În afara | | | |sociala cu cazare | | |zonelor urbane | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |517.|8532|Activitati de asistenta | X | | | | | |sociala fara cazare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |518.|9000|Asanarea si îndepartarea | | | X | | | |gunoaielor; salubritate si| | | | | | |activitati similare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |519.|9111|Activitati ale | X | | | | | |organizatiilor economice | | | | | | |si patronale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |520.|9112|Activitati ale | X | | | | | |organizatiilor | | | | | | |profesionale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |521.|9120|Activitati ale | X | | | | | |sindicatelor salariatilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |522.|9131|Activitati ale | X | | | | | |organizatiilor religioase | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |523.|9132|Activitati ale | X | | | | | |organizatiilor politice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |524.|9133|Alte activitati asociative| X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |525.|9211|Productia de filme | X | | | | | |cinematografice si video | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |526.|9212|Distributia de filme | X | | | | | |cinematografice si video | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |527.|9213|Proiectia de filme | X | | | | | |cinematografice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |528.|9220|Activitati de radio si | X | | | | | |televiziune | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |529.|9231|Activitati de arta si | X | | | | | |spectacole | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |530.|9232|Activitati de gestionare a| X | | | | | |salilor de spectacole | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |531.|9233|Alte activitati de | X | | | | | |spectacole | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |532.|9240|Activitati ale agentiilor | X | | | | | |de presa | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |533.|9251|Activitati ale | X | | | | | |bibliotecilor si arhivelor| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |534.|9252|Activitati ale muzeelor, | X | | | | | |conservarea monumentelor | | | | | | |si cladirilor istorice | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |535.|9253|Activitati ale gradinilor | | X |Parcuri tematice| | | |botanice si zoologice si | | | | | | |ale rezervatiilor naturale| | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |536.|9261|Activitati ale bazelor | | X | | | | |sportive | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |537.|9262|Alte activitati sportive | | X |Piste permanente| | | | | | |de curse si | | | | | | |testare a | | | | | | |autovehiculelor,| | | | | | |ateliere | | | | | | |reparatii | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |538.|9271|Jocuri de noroc | X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |539.|9272|Alte activitati recreative| X | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |540.|9301|Spalarea, curatarea si | | X | | | | |vopsirea textilelor si | | | | | | |blanurilor | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |541.|9302|Coafura si alte activitati| X | | | | | |de înfrumusetare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |542.|9303|Activitati de pompe | X | | | | | |funebre si similare | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |543.|9304|Activitati de întretinere | X | | | | | |corporala | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |544.|9305|Alte activitati de | X | | | | | |servicii | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |545.|9500|Activitati ale | X | | | | | |personalului angajat în | | | | | | |gospodarii personale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| |546.|9900|Activitati ale | X | | | | | |organizatiilor si | | | | | | |organismelor | | | | | | |extrateritoriale | | | | |____|____|__________________________|__________|_____________|________________| *) Numai daca implica: Proiecte de restructurare a exploatatiilor rurale; Proiecte de utilizare a terenurilor necultivate sau a ariilor semi-naturale; Defrisari initiale si defrisari în scopul schimbarii folosintei terenurilor;

Recuperarea terenurilor din mare

ANEXA 4.2*)
la procedura

*) Anexa nr. 4.2 este reprodusa în facsimil.

______________________________________________________________________________ |Valoare | Taxa | Tarif | | |- lei -| – lei – | | | |_____________________________________________________________| | | | Evaluarea | Procedura Completa | Procedura Completa | | | | conformarii si | (Etapele I – IV) | Integrata – PCIP | | | | emiterea | | (Etapele I – IV) | | | | referatului*) | | | |________|_______|________________|______________________|_____________________| |Pe etape|300.000| 1.500.000 | 1.500.000 pentru | 3.000.000 pentru | | | | | fiecare etapa | fiecare etapa | |________|_______|________________|______________________|_____________________| | Totala |300.000| 1.500.000 | 6.000.000 | 12.000.000 | |________|_______|________________|______________________|_____________________|

*) în cazul când referatul este favorabil autorizarii prin procedura simplificata, nu se percep taxe si tarife

Nota: Etapa I: Preliminara (analiza informatiilor prezentate si întocmire îndrumar pentru continuarea procedurii) Etapa II: Analiza (analiza bilantului de mediu, a documentelor solicitate pentru autorizare si/sau a programului pentru conformare) Etapa III: Mediatizare (dupa caz, conform art. 34 din Procedura, consultarea publicului si a celorlalte autoritati implicate)

Etapa IV: Decizie si validare (Finalizarea programului pentru conformare si emiterea autorizatiei)

ANEXA 4.3*)
la procedura

*) Anexa nr. 4.3 este reprodusa în facsimil.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
privind respectarea legislatiei de protectia mediului

Subsemnatul …………………………………., posesor al B.I. (C.I) seria ………. nr. ………………… eliberat(a) de ……………… CNP …………………. /pasaport nr. ……………….. eliberat de ……………… în calitate de ………………………….. (comerciant/asociat/fondator/administrator), la …………………………., declar pe propria raspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

I. Pentru situatiile precizate la art. 3 alin. (2)
din Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului înconjurator:

Activitatile enumerate mai jos si pentru care se solicita completarea anexei certificatului de înregistrare se vor desfasura în conformitate cu prevederile urmatoare: a) Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata, cu modificarile ulterioare; b) Normativul privind conditiile de evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare ale localitatilor si direct în statiile de epurare (NTPA 002/2002), aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 188/2002, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002; c) Normativul privind stabilirea limitelor de încarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea în receptorii naturali (NTPA 001/2002), aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 188/2002; d) Conditiile tehnice privind protectia atmosferei si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 462/1993; e) STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate a aerului în zonele protejate; f) STAS 10009/1998 – Acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot; g) STAS 6156/1986 – Protectia împotriva zgomotului în constructii civile si social-culturale – limite admisibile si parametri de izolare acustica; h) Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra, din 27 – 29 iunie 1990, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 15 decembrie 1993; i) Normele de salubrizare orasenesti aprobate de autoritatile administratiei publice locale; j) Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea în siguranta a activitatilor nucleare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 18 februarie 1998; k) Legislatia privind regimul deseurilor;

l) Legislatia de gospodarire a apelor.

Activitatile desfasurate sunt, dupa cum urmeaza:

I. Activitati desfasurate în sediul social: a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesara autorizarea): Cod CAEN/Denumire activitate 1) ………………………………………. 2) ………………………………………. 3) ………………………………………. b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabila autorizatia de mediu nr. …….. din ……………….. (se anexeaza copie de pe autorizatia de mediu în vigoare): Cod CAEN/Denumire activitate 1) ………………………………………. 2) ……………………………………….

3) ……………………………………….

II. Activitati desfasurate în sediul/sediile secundare din localitatea …………………….. adresa (se completeaza pentru fiecare sediu secundar în parte): a) Cu impact nesemnificativ asupra mediului (pentru care nu este necesara autorizarea): Cod CAEN/Denumire activitate 1) ………………………………………. 2) ………………………………………. 3) ………………………………………. b) Cu impact redus sau semnificativ asupra mediului pentru care este valabila autorizatia de mediu nr. …….. din …………………. (se anexeaza copie de pe autorizatia de mediu în vigoare): 1) ………………………………………. 2) ……………………………………….

3) ……………………………………….

Ne angajam ca pentru desfasurarea oricarei activitati supuse procedurii complete de autorizare, mentionate ca atare în anexa nr. 4.1 la Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului înconjurator, sau încadrate în aceasta procedura ca urmare a verificarii conformarii activitatii de catre autoritatile publice pentru protectia mediului conform prevederilor art. 9 din anexa nr. 4 din Procedura, sa continuam procedura de obtinere a autorizatiei de mediu, conform prevederilor Procedurii adoptate în aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata.

II. Pentru situatiile precizate la art. 27 alin. (1)
din Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului înconjurator:

Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu nr. ……/……………., obtinuta anterior prezentei solicitari.
Cunosc si respect prevederile legislatiei de protectie a mediului în vigoare, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate în cererea de înregistrare.

III. Pentru situatia prevazuta la art. 27 alin. (4)
din Procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului înconjurator:

Am solicitat autoritatii competente pentru protectia mediului declansarea procedurii de eliberare a autorizatiei de mediu prin adresa nr. ……../………… (se anexeaza copie de pe adresa). SAU

Procedura de eliberare a autorizatiei de mediu se afla în curs de derulare (se anexeaza actele doveditoare).

Data: …………………..
Semnatura ……………….

ANEXA 4.4*)
la procedura

**) Anexa nr. 4.4 este reprodusa în facsimil.

Fisa de prezentare a activitatilor cu impact redus sau semnificativ asupra mediului (se completeaza pentru fiecare sediu social/secundar – amplasament) ______________________________________________________________________________ | I. Date de identificare | Nume comerciant …………………………… | | a amplasamentului si | Numele reprezentantului legal ………………. | | activitatii | Adresa sediului la care se desfasoara activitatea | | | …………………………………………. | | | Nr. telefon ……………. Nr. fax ………… | |__________________________|___________________________________________________| | II. Caracteristicile constructiei | |______________________________________________________________________________| | 1. Marimea sediului | a) Suprafata totala (mp) | b) Suprafata construita| | social/secundar | | (mp) | | (amplasament) folosit | | | | pentru activitate | | | |__________________________|__________________________|________________________| | 2. Modul de utilizare al | a) Utilizare exclusiva | b) Utilizare mixta/în | | constructiei | pentru activitate: | indiviziune cu alte | | | | tipuri de activitati | | | | si/sau beneficiari | | | | (se vor specifica | | | | celelalte activitati) | |__________________________|__________________________|________________________| | III. Acte doveditoare ale| Felul documentului: | | dreptului de | Nr. …………… | | folosinta/proprietate a | Eliberat de ………………………………. | | sediului pentru | Data eliberarii ……… Valabil pâna la ……. | | activitate (amplasament) | | | – se vor anexa, în copie | | |__________________________|___________________________________________________| | IV. Asigurarea utilitatilor*) | |______________________________________________________________________________| | 1. Alimentare cu apa | a) Sistem centralizat | b) Sursa proprie: | | | sau din sursa altui | (se va anexa | | | beneficiar: | descrierea) | |__________________________|__________________________|________________________| | 2. Evacuare ape uzate | a) În sistemul de | b) În emisar: | | | canalizare oraseneasca | (se va anexa descrierea| | | sau al altei unitati | canalizarii si a | | | dotate cu statie de | sistemului de epurare) | | | epurare: | | |__________________________|__________________________|________________________| | 3. Emisii atmosferice | a) Din sisteme de | b) Din procese de | | | încalzire | productie: | | | | | | | DA NU | DA NU | | | | | | | Daca DA, se va anexa | Daca DA, se va anexa | | | descrierea sistemului de | descrierea si tipul | | | încalzire si tipul de | proceselor de productie| | | combustibil utilizat | | |__________________________|__________________________|________________________| | 4. Producerea si | a) Tipuri si cantitati | b) Eliminarea sau | | eliminarea deseurilor | anuale/tip deseu: | valorificarea | | | | deseurilor | | | | 1) prin terti: | | | | 2) sistem propriu: | | | | (se va anexa | | | | descrierea) | |__________________________|__________________________|________________________| | V. Activitati declarate la înregistrare si capacitati de productie | | (cod CAEN/Denumire activitate/capacitate): | |______________________________________________________________________________| | VI. Numar de personal | a) Cu norma de lucru | b) Cu norma de lucru | | total pe sediu/pe fiecare| întreaga: | partiala: | | activitate | Total: ………., | Total: ………., | | | din care: | din care: | | | …… (activitatea 1)| ….. (activitatea 1)| | | …… (activitatea 2)| ….. (activitatea 2)| |__________________________|__________________________|________________________| | VII. |a) legate de |b) legate de |c) legate de|d) supuse |e) legate | |Activitati |gospodarirea |flora si |substante |controlului |de | |supuse |apelor |fauna |care |activitatilor|operatiuni| |unor | |salbatica |epuizeaza |nucleare |asupra | |proceduri | | |stratul de | |deseurilor| |specifice | | |ozon | | | |de | | | | | | |autorizare:| | | | | | |___________|______________|_____________|____________|_____________|__________| | VII. Transformatoare si | a) DA | b) NU | | baterii de condensatoare | | | | (> 5 dmc) aflate în | | | | proprietate | | | |__________________________|__________________________|________________________| | IX. Rezervoare si | a) Substanta | b) Volum/Debit: | | conducte subterane: | depozitata/transportata: | | | | 1) ………………… | 1) ………………. | | | 2) ………………… | 2) ………………. | |__________________________|__________________________|________________________| | X. Aporturi în natura la | Tipul | Sarcini de mediu de | | capitalul social care | | care sunt grevate | | servesc la desfasurarea | | | | unor activitati declarate| | | | la înregistrare | | | |__________________________|__________________________|________________________| | XI. Declaratie | Subsemnatul …………………. în calitate de | | (semnata de | comerciant/asociat/fondator/administrator declar | | reprezentantul legal al | pe propria raspundere ca informatiile consemnate | | comerciantului) | în prezenta fisa de prezentare sunt conforme cu | | | realitatea, cunoscând ca falsul în declaratii este| | | pedepsit de codul penal. | | | Semnatura ……………. | |__________________________|___________________________________________________| | XII. Reprezentantul legal| Numele si | Pozitia | Data | | al comerciantului | prenumele | | | |__________________________|_____________________|________________|____________|

*) Se vor anexa documente doveditoare ale serviciilor specificate la Cap. IV poz. 1 – 4.

ANEXA 5

PROCEDURA DE AUTORIZARE
a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1 (1) Prezenta procedura reglementeaza conditiile de solicitare si de emitere a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, denumita în continuare autorizatie, perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a acesteia, precum si cuantumul tarifelor aferente în vederea autorizarii functionarii comerciantilor, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, denumita în continuare O.U.G. nr. 76/2001, republicata. (2) Autorizatia reprezinta actul care conditioneaza functionarea comerciantilor de respectarea legislatiei de protectie a muncii, în scopul prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale. (3) Autorizatia se emite de catre autoritatea competenta în a carei raza teritoriala se afla sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantului, respectiv inspectoratul teritorial de munca, prin reprezentantul delegat la Biroul unic din cadrul camerei de comert si industrie teritoriale. ART. 2 În vederea obtinerii autorizatiei solicitantul va depune la Biroul unic cererea de înregistrare, în care se vor înscrie atât datele de identificare a sediului social si sediilor secundare, cât si activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare efectiv în aceste sedii, codificate în conformitate cu nomenclatorul CAEN. ART. 3 În vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii se disting urmatoarele situatii: a) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, prevazute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de munca va efectua evaluarea conditiilor minime de securitate la sediul social si/sau sediile secundare ale comerciantilor; b) pentru activitatile codificate conform nomenclatorului CAEN, care nu se regasesc în anexa nr. 5.1, anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila, cu înscrierea mentiunii “Functioneaza în baza declaratiei pe propria raspundere conform art. 6 alin. (4) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”; în acest caz nu se percep taxe si tarife; c) în cazul în care în sediul social sau sediile secundare nu se desfasoara înca activitatile ce constituie obiectul de activitate al comerciantului, prevazute în anexa nr. 5.1, nu este necesara obtinerea autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii; în aceasta situatie, în baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantului date în aceste sens, rubrica din anexa la certificatul de înregistrare se va semna si stampila, cu înscrierea mentiunii “Nu este necesara în aceasta etapa” conform art. 3 alin. (8) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata, caz în care nu se percep taxe si tarife, comerciantul fiind obligat sa obtina autorizatia înainte de începerea oricareia dintre activitatile prevazute în actul constitutiv, respectiv modificator; d) în situatia în care unul dintre sediile secundare ori unele dintre activitatile înscrise în obiectul de activitate al comerciantului, care ar urma sa se desfasoare în sediul social sau în sediile secundare, nu pot fi autorizate la momentul solicitarii înregistrarii si autorizarii functionarii comerciantului, certificatul de înregistrare se elibereaza în mod obligatoriu cu mentionarea în anexa la acesta a activitatilor autorizate în aceasta etapa; comerciantul constituit în aceste conditii poate desfasura numai activitatile pentru care a fost autorizat, urmând ca celelalte activitati înscrise în obiectul sau de activitate sa fie desfasurate numai dupa obtinerea autorizatiei necesare prin Biroul unic. ART. 4 În cazul în care se efectueaza evaluarea conform art. 3 lit. a), rezultatul acesteia se concretizeaza în una dintre urmatoarele forme: a) eliberarea autorizatiei prin completarea, stampilarea si semnarea anexei la certificatul de înregistrare; b) neeliberarea autorizatiei, caz în care anexa la certificatul de înregistrare nu se completeaza, stampileaza si semneaza; acest caz atrage automat neeliberarea certificatului de înregistrare al comerciantului. ART. 5

În cazul neeliberarii autorizatiei conform art. 4 lit. b) inspectoratul teritorial de munca întocmeste un referat de evaluare care contine neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite. Referatul de evaluare se transmite în original cu adresa de înaintare Biroului unic care îl va înmâna comerciantului, sub semnatura.

CAP. 2
Obligatiile inspectoratului teritorial de munca

ART. 6 În vederea desfasurarii în conditii optime a activitatii de autorizare a functionarii din punct de vedere al protectiei muncii, inspectoratul teritorial de munca are urmatoarele obligatii: a) sa delege la Biroul unic un numar corespunzator de reprezentanti, dimensionat în functie de volumul solicitarilor, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata; b) sa asigure reprezentantilor delegati la Biroul unic dreptul de semnatura;

c) sa evalueze sediul social si sediile secundare ale comerciantului, precum si activitatile desfasurate în acestea si sa transmita reprezentantului sau la Biroul unic referatul care contine rezultatul evaluarii, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrarii dosarului solicitantului la Biroul unic.

CAP. 3
Obligatiile solicitantului si conditiile pe care acesta trebuie sa le îndeplineasca în vederea obtinerii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii

ART. 7 Solicitantul este obligat sa anexeze la cererea de înregistrare urmatoarele documente: a) declaratia pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectie a muncii, obligatorie pentru toti comerciantii, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 – pct. I; b) dovada achitarii tarifului aferent autorizarii, dupa caz, conform anexei nr. 5.3; c) copii de pe avizele si/sau autorizatiile pentru desfasurarea activitatilor care, dupa caz, intra sub incidenta prevederilor urmatoarelor acte normative: – Decretul nr. 466/1979 privind regimul produselor si substantelor toxice, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 2 din 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare; – Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu modificarile si completarile ulterioare; – Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor în agricultura si silvicultura, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995. ART. 8 Documentele prevazute la art. 7 se depun îndosariate. ART. 9 În vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al protectiei muncii comerciantii au obligatia sa desfasoare activitatile cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia muncii, dupa cum urmeaza: a) Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001; b) Normele generale de protectie a muncii; c) Normele specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate; d) Standardele de securitate; e) ordinele ministrului muncii si solidaritatii sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I. ART. 10 Conditiile pe care comerciantii au obligatia sa le asigure în vederea autorizarii functionarii din punct de vedere al protectiei muncii sunt urmatoarele: a) activitatea de protectie a muncii sa se desfasoare într-un mod organizat; b) riscurile de accidentare sau îmbolnavire profesionala generate de activitatile desfasurate sa fie identificate; c) masurile de securitate si sanatate în munca aferente riscurilor identificate sa fie stabilite; d) echipamentele tehnice utilizate în medii normale sa respecte cerintele esentiale de securitate si sanatate în munca; e) echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potential explozive sa fie certificate din punct de vedere al cerintelor de securitate a muncii, conform reglementarilor legale în vigoare; f) locurile de munca sa fie dotate cu mijloacele necesare pentru interventie în caz de accident sau intoxicatii; g) locurile de munca cu pericol deosebit sa fie nominalizate conform Normelor metodologice privind locul de munca cu pericol deosebit si pericol iminent de accidentare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 388/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 octombrie 1996;

h) personalul sa fie dotat cu echipament individual de protectie, corespunzator pericolelor existente în activitate.

CAP. 4
Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii

1. Responsabilitatile reprezentantului inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic ART. 11 Reprezentantul inspectoratului teritorial de munca delegat la Biroul unic are urmatoarele responsabilitati, cu respectarea termenelor prevazute de O.U.G. nr. 76/2001, republicata: a) sa verifice dosarele depuse de solicitanti pentru obtinerea autorizatiei, primite pe baza de borderou de la Biroul unic, care cuprind documentele prevazute la art. 7 si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; b) sa selecteze dosarele care nu trebuie sa parcurga procedura de evaluare, conform prevederilor art. 3 lit. b), respectiv ale art. 3 lit. c), si sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 3 lit. b), respectiv art. 3 lit. c); c) sa transmita imediat dupa înregistrare catre inspectoratul teritorial de munca, pe baza de borderou, dosarele care necesita parcurgerea procedurii de evaluare conform art. 3 lit. a) si sa comunice termenul în care trebuie eliberat referatul de evaluare necesar emiterii autorizarii; d) sa completeze, sa semneze si sa stampileze anexa la certificatul de înregistrare, conform art. 4 lit. a), în baza referatului de evaluare transmis de inspectoratul teritorial de munca, care concluzioneaza acordarea autorizatiei; e) sa transmita Biroului unic, conform art. 5, referatul de evaluare care concluzioneaza neacordarea autorizatiei si care contine explicit neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; f) sa transmita Biroului unic, pe baza de borderou, dosarul si anexa la certificatul de înregistrare; g) sa transmita inspectoratului teritorial de munca declaratia pe propria raspundere, în original, precum si cererea de înregistrare – în copie sau, dupa caz, în extras, pe suport magnetic; h) sa verifice încadrarea corecta a fiecarei solicitari, în cuantumul tarifelor aferente autorizarii, conform anexei nr. 5.3; i) sa puna la dispozitie solicitantului, gratuit, formularele specifice necesare obtinerii autorizarii. ART. 12 (1) Pentru sediul social si fiecare sediu secundar se va elibera câte o anexa la certificatul de înregistrare care va cuprinde si codurile CAEN ale tuturor activitatilor autorizate sa se desfasoare în acestea.

(2) Pentru fiecare sediu secundar în care comerciantul urmeaza sa desfasoare activitati deja autorizate se va elibera, fara percepere de taxe si tarife si pe baza de declaratie pe propria raspundere a acestuia, câte o anexa la certificatul de înregistrare. În acest sens, în baza declaratiilor pe propria raspundere ale solicitantilor ca îndeplinesc conditiile de functionare prevazute de prezenta procedura, reprezentantii inspectoratului teritorial de munca delegati la Biroul unic vor completa, de îndata, pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare cu mentiunea “Autorizat pe baza declaratiei pe propria raspundere, în conditiile art. 3 alin. (11) din O.U.G. nr. 76/2001, republicata”.

2. Evaluarea sediilor si/sau a activitatilor care necesita autorizarea functionarii din punct de vedere al protectiei muncii ART. 13 În cazul comerciantilor care solicita autorizare pentru desfasurarea activitatilor prevazute în anexa nr. 5.1, inspectoratul teritorial de munca procedeaza dupa cum urmeaza: a) evalueaza continutul documentelor aflate în dosarul solicitantului din punct de vedere al respectarii legislatiei de protectie a muncii; b) analizeaza la sediul social si la sediile secundare, conformitatea documentelor aflate în dosarul solicitantului cu situatia concreta din teren; c) evalueaza la sediul social si la sediile secundare realizarea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca prevazute de legislatia în domeniu; d) redacteaza referatul cuprinzând concluziile evaluarii si propune fie eliberarea autorizatiei, fie neeliberarea acesteia cu precizarea neconformitatilor constatate si a actelor normative ale caror prevederi nu sunt îndeplinite; e) supune aprobarii inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de munca referatul de evaluare, inclusiv propunerea de eliberare sau neeliberare a autorizatiei;

f) transmite referatul de evaluare Biroului unic, prin reprezentantul delegat, pe baza de borderou.

CAP. 5
Perioada de valabilitate si modalitatea de reînnoire a autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii, precum si cuantumul tarifelor aferente

ART. 14 În cazul în care, ulterior înregistrarii si autorizarii functionarii, la sediul social sau secundar se intentioneaza începerea desfasurarii unor noi activitati, comerciantul va solicita Biroului unic eliberarea de noi anexe cuprinzând autorizatiile necesare. ART. 15 (1) Autorizatia este valabila atâta timp cât nu s-au modificat conditiile initiale pentru care aceasta a fost eliberata. (2) La modificarea conditiilor initiale comerciantul va solicita prin Biroul unic reînnoirea autorizatiei. ART. 16 Tarifele pentru serviciile prestate în vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii sunt prevazute în anexa nr. 5.3. (2) Tarifele se achita la casieria Biroului unic din cadrul camerelor de comert si industrie teritoriale, care vor efectua viramente catre trezoreriile statului, în conturile autoritatii publice avizatoare, în termenele stabilite de reglementarile legale în vigoare privind finantele publice. ART. 17 (1) Autorizatia se anuleaza de catre inspectoratul teritorial de munca în urmatoarele cazuri: a) când constata modificarea conditiile existente la data obtinerii acesteia, iar comerciantul nu a solicitat reînnoirea autorizatiei; b) când constata neîndeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere. (2) Anularea autorizatiei se realizeaza prin completarea rubricii corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare pe baza procesului-verbal întocmit de catre inspectoratul teritorial de munca, cu motivarea temeinica privind neconformitatile constatate si actele normative ale caror prevederi au fost încalcate. Originalul procesului-verbal se transmite comerciantului, iar câte o copie de pe acesta la Biroul unic si la Inspectia Muncii. ART. 18 (1) Comerciantul are obligatia reluarii, prin Biroul unic, a procedurilor de obtinere a autorizatiilor care au fost anulate, dupa înlaturarea situatiilor care au impus masura anularii, cu plata taxelor si tarifelor aferente. (2) Reautorizarea functionarii se mentioneaza în rubricile corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare. ART. 19 Inspectoratul teritorial de munca asigura arhivarea documentatiei specifice care a stat la baza eliberarii autorizatiei, inclusiv a reînnoirilor, anularilor si reautorizarilor. ART. 20

Biroul unic asigura arhivarea în copie a referatelor de evaluare si a documentelor referitoare la reînnoirea, anularea si reautorizarea functionarii.

CAP. 6
Reguli aplicabile preschimbarii

ART. 21 (1) În cazul în care, în momentul solicitarii preschimbarii actualului certificat de înmatriculare si a certificatului de înregistrare fiscala cu noul certificat de înregistrare continând codul unic de înregistrare atribuit, comerciantii detin autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat, preschimbarea se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere, conform modelului prezentat în anexa nr. 5.2 – pct. II, potrivit careia nu s-au schimbat conditiile de functionare care au stat la baza emiterii acesteia. (2) Reprezentantii delegati la Biroul unic vor completa pozitia corespunzatoare din anexa la certificatul de înregistrare, fara a mai fi necesara reluarea procesului de autorizare si fara plata taxelor si tarifelor aferente respectivelor autorizatii.

(3) În situatia în care comerciantii nu detin autorizatiile mentionate la alin. (1), procedura stabilita pentru eliberarea anexei la certificatul de înregistrare se aplica în mod corespunzator si preschimbarilor.

CAP. 7
Dispozitii finale

ART. 22 Prevederile prezentei proceduri se aplica în mod corespunzator si pentru autorizarea functionarii sediilor secundare, altele decât sediul social, prin Biroul unic din judetul unde acestea sunt amplasate, situatie în care se va depune în copie la dosar certificatul de înregistrare a sediului social si certificatul de înscriere de mentiuni privind înfiintarea sediului secundar respectiv, dupa caz. ART. 23

Anexele nr. 5.1 – 5.3 fac parte integranta din prezenta procedura.

ANEXA 5.1
la procedura

Lista activitatilor codificate conform nomenclatorului CAEN pentru care este necesara evaluarea conform prevederilor art. 3 lit. a)

Agricultura
0141 – Servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectie fitosanitara

Industria extractiva de produse energetice 1010 – Extractia si prepararea antracitului si huilei 1020 – Extractia si prepararea lignitului 1111 – Extractia petrolului brut 1112 – Extractia sisturilor si nisipurilor bituminoase 1120 – Extractia gazelor naturale 1130 – Activitati de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiune)

1200 – Extractia si prepararea minereurilor radioactive

Industria extractiva de produse neenergetice 1310 – Extractia si prepararea minereurilor feroase 1320 – Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurilor radioactive) 1411 – Extractia pietrei pentru constructii 1412 – Extractia pietrei calcaroase, gipsului si a cretei 1413 – Extractia de ardezie 1421 – Extractia pietrisului si a nisipului 1422 – Extractia argilei si a caolinului 1430 – Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica

1440 – Extractia sarii

Industria alimentara a bauturilor si tutunului 1541 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute 1591 – Fabricarea bauturilor alcoolice distilate 1592 – Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie 1596 – Fabricarea berii

1597 – Fabricarea maltului

Industria textila si a produselor textile
1831 – Argasirea si finisarea blanurilor

Industria pielariei si încaltamintei
1910 – Tabacirea si finisarea pieilor

Industria de prelucrare a lemnului (exclusiv productia de mobila)
2020 – Fabricarea produselor stratificate din lemn

Industria celulozei, hârtiei, cartonului si a articolelor din hârtie si carton
2111 – Fabricarea celulozei

Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari 2310 – Cocsificarea carbunelui 2320 – Prelucrarea titeiului

2330 – Prelucrarea combustibililor nucleari

Industria chimica a fibrelor sintetice si artificiale 2411 – Fabricarea gazului industrial 2412 – Fabricarea colorantilor si a pigmentilor 2413 – Fabricarea de produse chimice anorganice de baza 2414 – Fabricarea de produse chimice organice de baza 2415 – Fabricarea îngrasamintelor si produselor azotoase 2416 – Fabricarea materialelor plastice primare 2417 – Fabricarea cauciucului sintetic 2420 – Fabricarea pesticidelor si altor produse agrochimice 2430 – Fabricarea vopselelor si a lacurilor 2441 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza 2442 – Fabricarea preparatelor farmaceutice 2451 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere 2452 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice 2461 – Fabricarea explozivilor 2462 – Fabricarea cleiurilor si gelatinelor 2463 – Fabricarea uleiurilor esentiale 2464 – Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic 2465 – Fabricarea suportilor destinati înregistrarilor

2470 – Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice 2511 – Fabricarea pneurilor si a camerelor de aer 2512 – Resaparea pneurilor 2521 – Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor, profilurilor din material plastic 2522 – Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2523 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii

Industria altor produse din minerale nemetalice 2611 – Fabricarea sticlei plate 2612 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate 2613 – Fabricarea articolelor din sticla 2614 – Fabricarea fibrelor din sticla 2615 – Fabricarea de sticlarie tehnica 2621 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 2622 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica 2623 – Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica 2624 – Fabricarea produselor ceramice de uz tehnic 2626 – Fabricarea produselor ceramice refractare 2630 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramica 2640 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii 2651 – Fabricarea cimentului 2652 – Fabricarea varului 2653 – Fabricarea ipsosului 2665 – Fabricarea produselor din azbociment

2681 – Fabricarea de produse abrazive

Industria metalurgica 2710 – Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate 2721 – Tuburi (tevi) din fonta 2722 – Tuburi (tevi) din otel 2731 – Tragere la rece 2732 – Laminare la rece 2734 – Trefilare 2741 – Productia metale pretioase 2742 – Productia aluminiului 2743 – Prelucrarea aluminiului 2744 – Productia plumbului, zincului si cositorului 2745 – Productia cuprului 2746 – Prelucrarea cuprului 2751 – Turnarea fontei 2752 – Turnarea otelului

2753 – Turnarea metalelor neferoase usoare

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii) 2821 – Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice 2822 – Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala 2840 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2851 – Tratarea si acoperirea metalelor

Industria de masini si echipamente 2921 – Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor 2922 – Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2960 – Fabricarea armamentului si munitiei

Industria de echipamente electrice si optice
3140 – Productia de acumulatori, baterii si pile electrice

Energia electrica si termica, gaze si apa 4011 – Productia de energie electrica 4012 – Transportul si distributia energiei electrice 4020 – Productia si distributia gazelor (exclusiv extractia gazului natural si a gazelor asociate) 4031 – Producerea aburului si a apei calde

4032 – Transportul si distributia aburului si a apei calde

Comert cu ridicata si cu amanuntul, repararea si întretinerea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor personale si casnice 5050 – Vânzarea cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule

5151 – Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

Transport si depozitare
6030 – Transporturi prin conducte

Alte activitati de servicii colective, sociale si personale
9301 – Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor.

ANEXA 5.2*)
la procedura

*) Anexa nr. 5.2 este reprodusa în facsimil.

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

Subsemnatul …………………………………., posesor al B.I. (C.I.) seria ………. nr. ………………… eliberat(a) de …………………. CNP …………………../pasaport nr. ………………….., eliberat de ……………………… în calitate de ………………………………. (comerciant/asociat/fondator/administrator), la ………………………….,
declar pe propria raspundere, cunoscând ca falsul în declaratii este pedepsit de legea penala, urmatoarele:

I. Pentru situatiile precizate la art. 3 lit. b)
din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

A. – Activitatile enumerate mai jos se vor desfasura, din punct de vedere al protectiei muncii, în conformitate cu prevederile: – Legii nr. 90/1996 privind protectia muncii, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001, cu modificarile ulterioare; – Normelor generale de protectie a muncii; – Normelor specifice de securitate a muncii pentru activitatile desfasurate; – Standardelor de securitate;

– Ordinelor ministrului muncii si solidaritatii sociale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

B. – Sediul social/sediile secundare si activitatile desfasurate în acestea sunt urmatoarele: ____________________________________________________________________________ |Nr. | Adresa sediu | Activitati desfasurate | Cod | Telefon | Nr. | |crt.| social/secundar | | CAEN | | salariati | |____|_________________|________________________|______|_________|___________| |____|_________________|________________________|______|_________|___________| |____|_________________|________________________|______|_________|___________| |____|_________________|________________________|______|_________|___________| |____|_________________|________________________|______|_________|___________| |____|_________________|________________________|______|_________|___________| |____|_________________|________________________|______|_________|___________|

|____|_________________|________________________|______|_________|___________|

C – Activitatile nominalizate mai sus se încadreaza si respecta prevederile: ______________________________________________________________________________ | Denumirea reglementarii | Da | Nu | Nr. | | | | |autorizatie| | | | |si/sau aviz| |________________________________________________________|____|____|___________| | Decretul nr. 466/1979 privind produsele si substantele | | | | | toxice, publicat în Buletinul Oficial nr. 2 din | | | | | 3 ianuarie 1980, cu modificarile ulterioare | | | | |________________________________________________________|____|____|___________| | Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor | | | | | explozive, publicata în Monitorul Oficial al României, | | | | | Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995, cu | | | | | modificarile ulterioare | | | | |________________________________________________________|____|____|___________| | Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, | | | | | comercializarea si utilizarea produselor de uz | | | | | fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si | | | | | buruienilor în agricultura si silvicultura, publicata | | | | | în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din | | | | | 30 ianuarie 1995, aprobata cu modificari prin | | | | | Legea nr. 85/1995 | | | |

|________________________________________________________|____|____|___________|

D. – Sunt îndeplinite urmatoarele conditii: ______________________________________________________________________________ | | Daca este cazul,| | Conditii |se marcheaza cu X| |____________________________________________________________|_________________| | 1. Activitatea de protectie a muncii se desfasoara în mod | _ | | organizat. | |_| | |____________________________________________________________|_________________| | 2. Riscurile de accidentare sau îmbolnavire profesionala | _ | | generate de activitatile desfasurate sunt identificate. | |_| | |____________________________________________________________|_________________| | 3. Sunt stabilite masurile de securitate si sanatate în | _ | | munca corespunzatoare riscurilor identificate. | |_| | |____________________________________________________________|_________________| | 4. Echipamentele tehnice utilizate în medii normale | _ | | respecta cerintele esentiale (minime) de securitate si | |_| | | sanatate în munca. | | |____________________________________________________________|_________________| | 5. Echipamentele tehnice utilizate în atmosfere potential | | | explozive sunt certificate din punct de vedere al | _ | | calitatii de securitate a muncii, conform | |_| | | reglementarilor legale în vigoare. | | |____________________________________________________________|_________________| | 6. Locurile de munca sunt dotate cu mijloacele necesare | _ | | pentru interventie în caz de accident sau intoxicatii. | |_| | |____________________________________________________________|_________________| | 7. Sunt nominalizate locurile de munca cu pericol deosebit.| _ | | | |_| | |____________________________________________________________|_________________| | 8. Personalul este dotat cu echipamentul individual de | _ | | protectie corespunzator pericolelor existente în | |_| | | activitate. | |

|____________________________________________________________|_________________|

Ne angajam ca în situatia în care urmeaza sa efectuam si alte activitati si/sau în situatia în care vom înfiinta alte sedii secundare sa reactualizam prezenta declaratie si sa solicitam reînnoirea autorizatiei.

Data: ………………..
Semnatura …………………..

II. Pentru situatiile precizate la art. 21 alin. (1)
din Procedura de autorizare a functionarii comerciantilor din punct de vedere al protectiei muncii:

Nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare din punct de vedere al protectiei muncii nr. …………/………, obtinuta anterior prezentei solicitari.
Cunosc si respect prevederile legislatiei privind protectia muncii, aplicabile la sediul social si/sau sediul (sediile) secundar(e) pentru activitatile declarate în cererea de înregistrare.

Data: ………………….
Semnatura …………………

ANEXA 5.3
la procedura

Tarife pentru serviciile prestate în vederea autorizarii din punct de vedere al protectiei muncii

1. Pentru comerciantii autorizati în baza declaratiei pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de protectia muncii pentru activitatile care nu se regasesc în anexa nr. 5.1 nu se percepe tarif. 2. Pentru comerciantii autorizati prin parcurgerea procedurii de evaluare pentru activitatile prevazute în anexa nr. 5.1 (în functie de numarul de personal): ______________________________________________________________________________ | Activitatea | Tariful | Nr. | | | |salariati| |____________________________|_______________________________________|_________| | Evaluarea comerciantilor | Întreprinderi micro – 450.000 lei| 0 – 9 | | persoane juridice în | Întreprinderi mici – 700.000 lei| 10 – 49 | | vederea eliberarii | Întreprinderi mijlocii – 1.350.000 lei| 50 – 249| | autorizatiei de functionare| Întreprinderi mari – 2.250.000 lei| 250 si | | din punct de vedere al | | peste | | protectiei muncii conform | | | | legislatiei în vigoare. | | |

|____________________________|_______________________________________|_________|

NOTA: Pentru activitatile de evaluare în cazul reînnoirii sau al reautorizarii se va tarifa 75% din tariful initial.

Clasificarea întreprinderilor este realizata conform prevederilor Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzatorilor privati pentru înfiintarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.