Infiintari firme | Legislatie | Hotarare nr. 991/2004

    In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 3 alin. (13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   Art. 1. – (1) Se aproba modelul cererii de inregistrare a persoanelor juridice supuse obligatiei de inregistrare in registrul comertului, prevazut in anexa A.

   (2) Se aproba modelul cererii de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice si asociatiilor familiale, prevazut in anexa B.

   (3) Se aproba modelul cererii pentru obtinerea autorizarii functionarii, prevazut in anexa C.

   (4) Se aproba modelul formularului “Declaratie pe propria raspundere” din care rezulta ca la sediul social/secundar nu se desfasoara activitatile prevazute in obiectul de activitate declarat, prevazut in anexa D.

   Art. 2. – (1) Se aproba modelul certificatului de inregistrare a comerciantului, prevazut in anexa E.

   (2) Se aproba modelul formularului care devine anexa la certificatul de inregistrare, prevazut in anexa F.

   Art. 3. – Anexele A-F*) fac parte integranta din prezenta hotarare.

   *) Anexele A-F sunt reproduse in facsimil.

   Art. 4. – Ghidul si aplicatia informatica de completare a cererii de inregistrare vor fi elaborate de Oficiul National al Registrului Comertului si vor fi puse la dispozitie solicitantilor.

   Art. 5. – Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 iulie 2004.

   Art. 6. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.047/2003 pentru stabilirea modelului si continutului cererii de inregistrare si ale certificatului de inregistrare in registrul comertului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 11 septembrie 2003.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

   

                             Contrasemneaza:                             ---------------                           p. Ministrul justitiei,                           Claudiu Stefan Seucan,                             secretar de stat                         Ministrul finantelor publice,                           Mihai Nicolae Tanasescu

    Bucuresti, 25 iunie 2004.

   

+-----------------+---------------------------------------------------------------------+---------------+|I.        |II.           CERERE DE INREGISTRARE           |III.      ||         |                                   |        ||  MINISTERUL  |[] Inmatriculare si inregistrare fiscala  [] Mentiuni        |        ||  JUSTITIEI  +---------------------------------------------------------------------+        ||         |[] Societate comerciala:  [] SRL  [] SA  [] SNC  [] SCS  [] SCA | Nr. intrare: ||   OFICIUL   |[] Companie nationala                        | ............. ||  REGISTRULUI  |[] Societate nationala                        |        ||COMERTULUI DE PE |[] Regie autonoma                          |        ||LANGA TRIBUNALUL |[] Organizatie   [] de credit  [] de consum  [] mestesugareasca|   Data:   ||.................|  cooperatista:                           | ............. ||         |[] Grup de interes [] comerciant [] necomerciant          |        ||         |  economic:                             |        ||         |[] Sucursala                             |        |+-----------------+---------------------------------------------------------------------+---------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                  Domnule Judecator delegat/Director,                 ||                                                    ||1. Firma: ............................................................................................,||avand numar de ordine in registrul comertului1) .........., cod unic de inregistrare1) ...............;||2. cu sediul in: localitatea .........................., str. ..........................., nr. .......,||bloc ......., scara ....., etaj ......, ap. ......., judet/sector ..........., cod postal ............,||telefon ......................, ......................, fax ..................., .....................,||e-mail ....................................., web site ...............................................;||3. prin ............................., CNP/NIF .......................................................,||        (nume, prenume)          (cod numeric personal/numar de identificare fiscala) ||in calitate de ..............................., conform ..............................................,||in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare si a||Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor  ||publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, solicita: ||4. Obiectul cererii:                                          ||4.1. [] autorizarea constituirii persoanei juridice si inmatricularea in registrul comertului,     ||    Report Anexa nr. 1 - PJ                                    ||4.2. [] autorizarea constituirii sucursalei si inmatricularea in registrul comertului,         ||    Report Anexa nr. 1 - PJ                                    ||4.3. [] inmatricularea in registrul comertului ca urmare a schimbarii sediului din judetul ...........,||    Report Anexa nr. 1 - PJ                                    ||4.4. [] inregistrarea in registrul comertului a modificarii formei juridice, Report Anexa nr. 1 - PJ  ||4.5. [] inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor referitoare la:              ||+----------+------------------------------------------------------------------------------------------+|||     |[] denumire2), Report Anexa nr. 3 [] asociati/actionari,      [] sediu secundar,  ||||     |[] emblema, Report Anexa nr. 3    Report Anexa nr. 4/5       Report Anexa nr. 9|||| Marcajul |[] sediu in aceeasi localitate2), [] participare la profit si    [] fuziune      ||||  unei  |  Report Anexa nr. 3         pierderi,           [] divizare     |||| casute |[] durata societatii,         Report Anexa nr. 4/5      [] dizolvare     ||||presupune |  Report Anexa nr. 3       [] obiect de activitate2),    [] lichidare     |||| plata  |[] suspendare activitate,       Report Anexa nr. 6       [] altele, conform  |||| taxei  |  Report Anexa nr. 3       [] administratori/persoane      art. .............|||| pentru |[] reluare activitate,        imputernicite,          .................,||||mentiunea |  Report Anexa nr. 3         Report Anexa nr. 7/8       din actul     ||||solicitata|[] capital social,         [] cenzori, Report Anexa nr. 7/8   modificator    ||||     |  Report Anexa nr. 3       [] auditori,                      ||||     |                   Report Anexa nr. 7/8                |||+----------+------------------------------------------------------------------------------------------+||5. [] Solicit judecarea cererii si in lipsa mea, conform art. 242 alin. (2) din Codul de procedura   ||  civila.                                               ||  In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de documente.         ||6. Cererea este legal timbrata cu ........ lei taxa judiciara de timbru si ....... lei timbru judiciar.||  Data: ..........................           Semnatura ............................    |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|  3) In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicata si modificata, si/sau art. 174 alin. (2) din||Legea nr. 161/2003, .........................., judecator delegat si/sau director al Oficiului     ||Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ...................., examinand inscrisurile depuse in  ||sustinerea cererii si, constatand ca sunt/nu sunt indeplinite cerintele legale dispune: ...............||.......................................................................................................||.......................................................................................................||        Judecator delegat/Director,                              ||                                        Referent,        ||Data: ..........................                                    |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Nota: 1) Se completeaza de solicitant numai in cazul cererilor de inregistrare mentiuni;    2) In cazul schimbarii denumirii si/sau sediului si/sau activitatii principale la taxa calculata,     pentru mentiunile solicitate, se adauga taxa de preschimbare a certificatului de inregistrare;    3) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta). cod 11-10-116 CERERE DE INREGISTRARE                   Nr. intrare: ........ data: ...............+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VI. [] Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in Anexa nr. 2 - PJ.           |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990, republicata||   cu modificarile ulterioare:                                    ||1. Nume si prenume: ................................................................................. .||2. Adresa: localitatea ............................, str. ............................................,||  nr. .........., bloc ........., scara ........., etaj ......, ap. ......., judet/sector ...........,||  cod postal ............, telefon .................., fax ................. e-mail ............... .||3. [] Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea inregistrarii in registrul ||   comertului.                                           |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VIII.              OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE              |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+|Nr. |      Denumirea actului      |Nr. ||  |      Denumirea actului       |  ||crt.|                    |file||Nr. | (dupa caz, in functie de inregistrarile |Nr. |+----+---------------------------------------+----+|crt.| solicitate, se mentioneaza documentele |file|| 1. |Dovada disponibilitate firma      |  ||  |  doveditoare cerute de prevederile   |  |+----+---------------------------------------+----+|  |      legale in vigoare)      |  || 2. |Act constitutiv/Act administrativ   |  |+----+------------------------------------------+----++----+---------------------------------------+----+|13. |                     |  || 3. |Act aditional/Hotarare adunare generala|  |+----+------------------------------------------+----++----+---------------------------------------+----+|14. |                     |  || 4. |Declaratii pe propria raspundere    |  |+----+------------------------------------------+----+|  |asociati/administratori/cenzori    |  ||15. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+| 5. |Dovada sediu              |  ||16. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+| 6. |Cazierul fiscal            |  ||17. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+| 7. |Dovada capital social         |  ||18. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+| 8. |Imputernicire             |  ||19. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+| 9. |Dovada disponibilitate emblema     |  ||20. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+|10. |Dovada taxa registru          |  ||21. |                     |  |+----+---------------------------------------+----++----+------------------------------------------+----+|11. |Dovada taxa publicare in Monitorul   |  ||22. |                     |  ||  |Oficial al Romaniei          |  |+----+------------------------------------------+----++----+---------------------------------------+----+|                  Total file:|  ||12. |Dovada taxa judiciara de timbru    |  ||                        |  |+----+---------------------------------------+----++-----------------------------------------------+----++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IX.      Anexele nr. ............... fac parte integranta din prezenta cerere           ||                                                    ||  Intocmita in doua exemplare, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt     ||pedepsite conform legii.                                        ||                                                    ||Data: ......................               Semnatura: ....................       |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|X.                                                   ||                        REFERAT                        ||                                                    ||  Referent(a) .............................................. am verificat cererea si existenta actelor||               (nume si prenume)                             ||doveditoare, mentionate in opisul de documente, fata de care am/nu am observatii: .....................||.......................................................................................................||.......................................................................................................||..................................................................................................... .||                                                    ||                             Semnatura: ....................       |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Am primit un exemplar  Semnatura deponent .................................  Nr. intrare: ...................      data: ...................                                             ANEXA Nr. 1 - PF                REPREZENTANT/MEMBRII ASOCIATIEI FAMILIALE+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      [] Reprezentant                      |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| I. INREGISTRARE CA URMARE a:  [] numirii  [] modificarii datelor de identificare          ||    [] retragerii din functie a .................................................................. .||                       (numele si prenumele reprezentantului retras)      |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. DATE DE IDENTIFICARE                                        ||  1. Nume: ................................... prenume: ........................................... .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..............., judet/tara ............. .||                zi luna  an                              ||  4. Domiciliu: localitatea ............................, str. .....................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ......, judet/sector ......., cod postal .........,||  tara ......................, telefon .................., fax .................................... .||  5. Cetatenie: ..................... . 6. Stare civila: .................... .           ||  7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                  [] Membrii asociatiei familiale                  |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| I. INREGISTRARE CA URMARE a: [] constituirii asociatiei        [] cooptarii unui asociat nou ||                [] modificarii datelor de identificare  [] retragerii din asociatie  |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de modificare date||  de identificare sau asociati noi)                                 ||  1. Nume: ................................... prenume: ........................................... .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..............., judet/tara ............. .||                zi luna  an                              ||  4. Domiciliu: localitatea ............................, str. .....................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ......, judet/sector ......., cod postal .........,||  tara ......................, telefon .................., fax .................................... .||  5. Cetatenie: ........ . 6. Calitatea de membru al familiei: ........ . 7. Stare civila: ........ .||  8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| I. INREGISTRARE CA URMARE a: [] constituirii asociatiei        [] cooptarii unui asociat nou ||                [] modificarii datelor de identificare  [] retragerii din asociatie  |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-8 se completeaza la constituire si la mentiuni de modificare date||  de identificare sau asociati noi)                                 ||  1. Nume: ................................... prenume: ........................................... .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ..............., judet/tara ............. .||                zi luna  an                              ||  4. Domiciliu: localitatea ............................, str. .....................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ......, judet/sector ......., cod postal .........,||  tara ......................, telefon .................., fax .................................... .||  5. Cetatenie: ........ . 6. Calitatea de membru al familiei: ........ . 7. Stare civila: ........ .||  8. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ................... data: ...................                                             ANEXA Nr. 1 - PJ         REFERITOR LA INMATRICULAREA IN REGISTRUL COMERTULUI declar urmatoarele:+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|I. ACTIVITATEA ECONOMICA ANTERIOARA ...................................................................||                    (persoana(ele) juridica(e) din care provine, nr. de ordine in  ||                       registrul comertului, cod unic de inregistrare)     ||   [] fuziune  [] divizare  [] reinmatriculare ca urmare a schimbarii sediului  [] alte cazuri  |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. SEDIUL SOCIAL: [] valabil pana la data de ................................./[] perioada nelimitata,||conform actului ..........................................., nr. ......... din ...................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. ASOCIATI/ACTIONARI                                        ||  Numar total ..............., din care: persoane fizice  ..............., [] REPORT Anexa nr. 4   ||                     persoane juridice ..............., [] REPORT Anexa nr. 5   |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV. OBIECT DE ACTIVITATE - REPORT Anexa nr. 6                             |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|V. CAPITAL SOCIAL                                           ||  1. Capital social total ............. lei, impartit in ..... parti sociale/actiuni/parti de interes;||  valoare parte sociala/actiune ...................... lei fiecare;                  ||   din care: numerar .............................. lei; natura ............................... lei.||  2. Capital social varsat la constituire ....................................................... lei,||   din care: numerar .............................. lei; natura ............................... lei.||  3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social: ................................     ||  ----------------------------------------------------------------------------------------------------||  4. Actiuni:  [] nominative  nr. .................,    [] la purtator  nr. .................,||   Categorii de actiuni: ..................................................             ||   Caracteristici:                                         ||  categorie ...., nr. actiuni ...., nr. voturi/actiune ...., drepturi conferite .....................;||  categorie ...., nr. actiuni ...., nr. voturi/actiune ...., drepturi conferite .....................;||  categorie ...., nr. actiuni ...., nr. voturi/actiune ...., drepturi conferite .................... .||  ----------------------------------------------------------------------------------------------------||  5. Investitie straina in total capital: ............................................................||     (pentru evidenta statistica)         (valoarea si moneda de subscriere)       ||  ...................................................................................................,||  .............. echivalent ROL, la cursul de ............ ROL; cota parte capital subscris ........%.||  ----------------------------------------------------------------------------------------------------||  6. Aportul la capital, partile sociale/actiunile/partile de interes detinute si participarea la   ||   profit si pierderi:                                       ||           [] REPORT Anexa nr. 4         [] REPORT Anexa nr. 5           |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VI. ADMINISTRATORI/REPREZENTANTI/IMPUTERNICITI/LICHIDATORI                       ||  1. Durata mandat: ....................., data incetarii mandatului: ..........................   ||  2. Numar total ................, din care: persoane fizice  ..............., [] REPORT Anexa nr. 7||                        persoane juridice ..............., [] REPORT Anexa nr. 8|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII. CENZORI PERMANENTI 1. Durata mandat: ................, data incetarii mandatului: ................||  2. Numar total ................, din care: persoane fizice  ..............., [] REPORT Anexa nr. 7||                        persoane juridice ..............., [] REPORT Anexa nr. 8|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VIII. AUDITORI 1. Durata mandat: ................., data incetarii mandatului: ........................||  2. Numar total ................, din care: persoane fizice  ..............., [] REPORT Anexa nr. 7||                        persoane juridice ..............., [] REPORT Anexa nr. 8|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IX. DURATA SOCIETATII .............. ani, pana la data de: ..................../[] nelimitata     |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|X. EMBLEMA SOCIETATII []                                        |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|XI. SEDII SECUNDARE - [] REPORT Anexa nr. 9                              |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|XII. ALTELE - [] conform art. ........................, din actul constitutiv.             |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ............. data: ...................                                             ANEXA Nr. 2 - PJ            REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|  I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                   ||   1. Platitor de T.V.A.                                      ||   1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere pe care ||      estimati ca o veti realiza, ........................................ lei, din care:     ||   1.1.1. din operatiuni taxabile             ...................................... lei ||   1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere   ...................................... lei ||   1.2.  [] Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere din care ||        estimati ca veti obtine o cifra de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de  ||        lege, dar doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?         ||   1.3.  [] Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.?      ||   1.3.1. [] Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite din arendarea,       ||        concesionarea si inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege, dar  ||        doriti sa optati pentru taxarea acestora?                        ||   1.4. Plata T.V.A.:                                        ||   1.4.1.     [] lunara                                     ||   1.4.2.     [] trimestriala                                  ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   2.  [] Platitor de accize                                    ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   3.  [] Platitor de impozit pe titei si pe gaze naturale din productia interna          ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   4.  [] Platitor de taxe si redevente in activitatea petroliera si miniera            ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   5.  [] Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor      ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   6.  [] Platitor de impozit pe profit:                              ||   6.1.      [] plata lunara                                  ||   6.2.      [] plata trimestriala                               ||   6.3.      [] plata anuala                                  ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   7.  [] Platitor de impozit pe veniturile microintreprinderilor                  ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   8. Contributii:                                          ||   8.1. [] Contributia pentru asigurari sociale de sanatate                     ||   8.2. [] Contributia pentru asigurari de somaj                           ||   8.3. [] Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale          ||   8.4. [] Contributia de asigurari sociale                             |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| II. FELUL SEDIULUI PENTRU PLATITORII CU STATUT DE SUCURSALA:                     ||   1.  [] Platitor cu sediul central in Romania      Cod de identificare fiscala al unitatii  ||                                infiintatoare: ....................   ||   2.  [] Platitor cu sediul central in strainatate                         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. COD DE IDENTIFICARE FISCALA AL UNITATII DIVIZATE .................................................|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| IV. BANCA ........................................... Cont ..........................................||      ...........................................    ..........................................|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  *) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la constituire. Mentiunile referitoarela modificarea acestor date, se declara la organul fiscal competent cu exceptia datelor privindmodificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A. Inregistrarea si scoaterea din evidenta aplatitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior infiintarii, se solicita la oficiul registruluicomertului prin completarea Cererii de preschimbare a Certificatului de inregistrare.  Nr. intrare: ............. data: ...................                                             ANEXA Nr. 2 - PF            REFERITOR LA INREGISTRAREA FISCALA DECLAR URMATOARELE*):+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| I. DATE PRIVIND VECTORUL FISCAL                                    ||  1. Platitor de T.V.A.                                       ||  1.1. Cifra de afaceri anuala din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere pe care  ||     estimati ca o veti realiza, ................................................. lei, din care: ||  1.1.1. din operatiuni taxabile           ................................ lei      ||  1.1.2. din operatiuni scutite cu drept de deducere ................................ lei      ||  1.2.  [] Declarati ca realizati operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere din care ||       estimati ca veti obtine o cifra de afaceri anuala sub plafonul de scutire prevazut de  ||       lege, dar doriti sa optati pentru aplicarea regimului normal de T.V.A.?         ||  1.3.  [] Realizati in exclusivitate operatiuni care nu dau drept de deducere a T.V.A.?      ||  1.3.1. [] Declarati ca desfasurati in exclusivitate operatiuni scutite din arendarea, concesionarea||       si inchirierea de bunuri imobile, cu exceptiile prevazute de lege, dar doriti sa optati ||       pentru taxarea acestora?                                 ||  1.4. Plata T.V.A.:                                         ||  1.4.1.    [] lunara                                       ||  1.4.2.    [] trimestriala                                    ||  -------------------------------------------------------------------------------------------------- ||  2.   [] Platitor de accize                                    ||  -------------------------------------------------------------------------------------------------- ||  3.   [] Platitor de impozit pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor      ||  -------------------------------------------------------------------------------------------------- ||  4. Contributii:                                          ||  4.1.  [] Contributia pentru asigurari sociale de sanatate                     ||  4.2.  [] Contributia pentru asigurari de somaj                          ||  4.3.  [] Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale         ||  4.4.  [] Contributia de asigurari sociale                             |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. BANCA .......................................... Cont .............................................||     ..........................................   .............................................||     ..........................................   .............................................|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  *) Datele referitoare la inregistrarea fiscala se completeaza la constituire. Mentiunile referitoarela modificarea acestor date, se declara la organul fiscal competent cu exceptia datelor privindmodificarea atributului de platitor/neplatitor de T.V.A. Inregistrarea si scoaterea din evidenta aplatitorilor de taxa pe valoarea adaugata, ulterior infiintarii, se solicita la oficiul registruluicomertului prin completarea Cererii de preschimbare a Certificatului de inregistrare.  Nr. intrare: ............. data: ..................                                               ANEXA Nr. 3     REFERITOR LA INREGISTRAREA IN REGISTRUL COMERTULUI A MENTIUNILOR declar urmatoarele:+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|I. DENUMIRE: schimbare firma din: .....................................................................||  in: .............................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. EMBLEMA: [] declarare  [] schimbare                                |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. SEDIU: schimbare sediu din localitatea .................., judet/sector ........................ .||   in: localitatea ........................., str. .................................................,||   nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ......., cod postal ..........,||   conform actului ................, nr. ..... din ..........., valabil pana la data de ............,||   telefon ..................., ...................., fax ...................., ....................,||   e-mail ...................................., web site .......................................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV. DURATA SOCIETATII din: ............ in: ............ pana la data de ................/[] nelimitata|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|V. SUSPENDARE ACTIVITATE de la data: ......................... la data: ...............................|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VI. RELUARE ACTIVITATE la data: ....................................................          |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII. CAPITAL SOCIAL:  [] majorare  [] reducere  [] cesiune  [] varsamant              ||   1. Valoare noua (total) ......... lei, impartit in ....... parti sociale/actiuni/parti de interes;||    valoare parte sociala/actiune ............................... lei fiecare.           ||   2. Capital social total varsat ...................................... lei.            ||   3. Investitie straina in total capital: ........................................................ .||      (pentru evidenta statistica)         (valoarea si moneda de subscriere)      ||   .................................................................................................,||   .......... echivalent ROL, la cursul de ........... ROL; cota parte capital total subscris .....%.||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   4. Majorare prin:                                         ||   [] aporturi noi [] compensare creante [] fuziune [] incorporarea rezervelor [] profit [] altele||   4.1. Valoarea de majorare ..................................................... lei,       ||     din care: numerar ...................... lei; natura ................................... lei.||   4.2. Capital social varsat la majorare ........................................ lei,       ||     din care: numerar ...................... lei; natura ................................... lei.||   4.3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social: .................................... ||   ------------------------------------------------------------------------------------------------- ||   5. Reducere prin:                                         ||   [] modificare numar actiuni/parti sociale   [] modificare valoare nominala actiuni/parti sociale||   [] divizare   [] anulare actiuni proprii  [] scutire asociati de varsaminte          ||   [] restituire cota parte catre actionari   [] altele                      ||   Valoarea de reducere ....................... lei; cota parte din capitalul subscris ............%.|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VIII. ACTIUNI: [] nominative nr. .........,    [] la purtator nr. ...................... .     ||   1. Categorii de actiuni: ...........................................................       ||   2. Caracteristici:                                        ||   categorie ...., nr. actiuni ....., nr. voturi/actiune ...., drepturi conferite ..................;||   categorie ...., nr. actiuni ....., nr. voturi/actiune ...., drepturi conferite ..................;||   categorie ...., nr. actiuni ....., nr. voturi/actiune ...., drepturi conferite ................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr intrare: ..............        data: ........................                                               ANEXA Nr. 4            PERSOANE FIZICE ASOCIATI/ACTIONARI - APORTURI LA CAPITAL+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| I. [] Asociat nou prin:  [] constituire societate   [] cesiune     [] majorare        |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| II. [] Modificari asociat: [] date de identificare   [] cota participare la profit si pierderi   ||    existent      [] majorare                                ||              [] cesiune:  [] totala   [] partiala     [] intre asociati     ||              [] retragere fara cesiune                         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-6 se completeaza la constituire si la mentiuni de modificare  ||   date de identificare sau asociati noi)                              ||   1. Nume: .................................... prenume: ......................................... .||   2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;        ||   3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ............., judet/tara .............. .||                 zi luna  an                             ||   4. Domiciliu: localitatea ................................, str. ................................,||   nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ......., cod postal ..........,||   tara .............................; telefon ..................., fax ........................... .||   5. Cetatenie: ................................................. .                 ||   6. Resedinta in Romania (daca este cazul): .......................................................||   ................................................................................................ .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| IV. APORT LA CAPITAL: [] la constituire  [] la majorare                      ||   1. Aport subscris: ................... lei, nr. parti sociale/actiuni/parti de interes: ..........||       din care: > numerar ............................ lei;                  ||            > natura ............................. lei, constand in: ......................||   ..................................................................................................||   ..................................................................................................||   .................................................................................................,||   mod de evaluare: .................................................................................||   ................................................................................................ .||   2. Aport varsat ................................................. lei, din care:         ||   numerar ............................. lei;       natura .............................. lei.||   3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social subscris: ............................ .||   4. Investitie straina: ...........................................................................||   (numai pentru asociatul cu domiciliul in      (valoarea si moneda de subscriere)      ||   strainatate, pentru evidenta statistica)                             ||   .................................................................................................,||   ................ echivalent ROL, la cursul de ............... ROL.                |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| V. REDUCERE aport de la ............................. lei, la .................................. lei.|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| VI. PARTI SOCIALE/ACTIUNI/PARTI DE INTERES CESIONATE: numar ........, valoare totala ............. lei||   .................................................................................................;||   .................................................................................................;||   ................................................................................................ .||   (Se completeaza cu asociatii care dobandesc p.s./actiuni/parti de interes indicandu-se numele si ||   prenumele/firma, numarul si valoarea totala a acestora, dupa caz.)                |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII. APORT VALOARE FINALA (dupa majorare, reducere, cesiune)                      ||   1. Total ............ lei, numar parti sociale/actiuni/parti de interes ......, cota parte .....%.||   2. Cota participare la profit si pierderi: ..................%.                  ||   3. Actiuni detinute pe categorii:                                 ||   categorie ..............., nr. actiuni .........; categorie .............., nr. actiuni .........;||   categorie ..............., nr. actiuni ......... .                        |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ............     data: .......................                                               ANEXA Nr. 5            PERSOANE JURIDICE ASOCIATI/ACTIONARI - APORTURI LA CAPITAL+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| I. [] Asociat nou prin:  [] constituire societate   [] cesiune     [] majorare        |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| II. [] Modificari asociat: [] date de identificare     [] forma juridica             ||    existent      [] cota participare la profit si pierderi    [] majorare        ||              [] cesiune:  [] totala  [] partiala  [] intre asociati         ||              [] retragere fara cesiune                         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. DATE DE IDENTIFICARE (rubricile 2-4 se completeaza la constituire si la mentiuni de modificare  ||   date de identificare sau asociati noi)                              ||   1. Denumire si forma juridica: ...................................................................||   ................................................................................................ .||   2. Numar de ordine in registrul comertului/act de infiintare ....................................;||    Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare ........................................ .||   3. Sediul: localitatea .................................., str. .................................,||   nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ......., cod postal ..........,||   tara .............................; telefon ..................., fax ........................... .||   4. Nationalitate: ............................................ .                 |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| IV. APORT LA CAPITAL: [] la constituire  [] la majorare                      ||   1. Aport subscris: ................... lei, nr. parti sociale/actiuni/parti de interes: ..........||       din care: > numerar ............................ lei;                  ||            > natura ............................. lei, constand in: ......................||   ..................................................................................................||   ..................................................................................................||   .................................................................................................,||   mod de evaluare: .................................................................................||   ................................................................................................ .||   2. Aport varsat ................................................. lei, din care:         ||   numerar ............................. lei;       natura .............................. lei.||   3. Termenul la care se va varsa integral capitalul social subscris: ............................ .||   4. Investitie straina: ...........................................................................||    (numai pentru asociatul cu sediul in       (valoarea si moneda de subscriere)      ||   strainatate, pentru evidenta statistica)                             ||   .................................................................................................,||   ................ echivalent ROL, la cursul de ............... ROL.                |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| V. REDUCERE aport de la ............................. lei, la .................................. lei.|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| VI. PARTI SOCIALE/ACTIUNI/PARTI DE INTERES CESIONATE: numar ........, valoare totala ............. lei||   .................................................................................................;||   .................................................................................................;||   ................................................................................................ .||   (Se completeaza cu asociatii care dobandesc p.s./actiuni/parti de interes indicandu-se numele si ||   prenumele/firma, numarul si valoarea totala a acestora, dupa caz.)                |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII. APORT VALOARE FINALA (dupa majorare, reducere, cesiune)                      ||   1. Total ............ lei, numar parti sociale/actiuni/parti de interes ......, cota parte .....%.||   2. Cota participare la profit si pierderi: ..................%.                  ||   3. Actiuni detinute pe categorii:                                 ||   categorie ..............., nr. actiuni .........; categorie .............., nr. actiuni .........;||   categorie ..............., nr. actiuni ......... .                        |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ............     data: .......................+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................||Clasa CAEN |_|_|_|_| ..................................................................................||.......................................................................................................|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ............     data: .......................                                               ANEXA Nr. 6                     OBIECTUL DE ACTIVITATE       +------------------------------------------------------------------------------------------+       | I. INREGISTRARE CA URMARE a: [] constituirii                       |       |               [] modificarii: [] completarii [] renuntarii [] reformularii|       +------------------------------------------------------------------------------------------++-----------++------------------------------------------------------------------------------------------+|      ||II. DOMENIUL SI ACTIVITATEA PRINCIPALA                          ||      || 1. Domeniul principal: Grupa CAEN |_|_|_| ...............................................||      || 2. Activitatea principala: Clasa CAEN |_|_|_|_| .........................................||  Daca  ||  ......................................................................................||obiectul de|+------------------------------------------------------------------------------------------+|activitate |+------------------------------------------------------------------------------------------+| convenit ||III. ACTIVITATI SECUNDARE                                 || reproduce || 1. Constituire/completare/reformulare                          ||  cu   ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||exactitate ||..........................................................................................|| denumirea ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||clasei, se ||..........................................................................................||va completa||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||doar clasa ||..........................................................................................||  CAEN  ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||corespunza-||..........................................................................................||  toare  ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||(4 cifre). ||..........................................................................................||      ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||      ||..........................................................................................||  Daca  ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................|| obiectul ||..........................................................................................||convenit nu||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................|| reproduce ||..........................................................................................||  cu   ||                                      [] Report verso||exactitate || 2. Renuntare                                       || denumirea ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||clasei, se ||..........................................................................................||va descrie/||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................|| explicita ||..........................................................................................||activitatea||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................|| potrivit ||..........................................................................................|| actului ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||constitutiv||..........................................................................................||dar nu mai ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||mult de 200||..........................................................................................||caractere. ||Clasa CAEN |_|_|_|_| .....................................................................||      ||..........................................................................................||      ||                                      [] Report verso|+-----------++------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ............     data: .......................              ANEXA Nr. 7+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      PERSOANA FIZICA                      ||I. [] ADMINISTRATOR/[] REPREZENTANT/[] IMPUTERNICIT/[] LICHIDATOR/[] CENZOR/[] AUDITOR         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. INREGISTRARE CA URMARE a: [] numirii [] modificarii datelor de identificare            ||    [] revocarii/[] retragerii din functie a .................................................... .||                          (numele si prenumele persoanei revocate/retrase)  |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. DATE DE IDENTIFICARE                                       ||  1. Nume: ................................ prenume: .............................................. .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .........., judet/tara .................. .||                zi luna  an                             ||  4. Domiciliu: localitatea .............................., str. ...................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ....., cod postal .............,||  tara ......................., telefon ........................., fax ............................ .||  5. Cetatenie: ................................................................. .         ||  6. Functia in cadrul consiliului de administratie:    [] presedinte    [] membru      ||  7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE ADMINISTRARE, MANDAT         ||  1. Garantia legala: ................................. 2. Puterile conferite si modul de exercitare:||  ................................................................................................. .||  3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ..........................................||  ................................................................................................. .||  4. Durata mandatului ..................... 5. Data incetarii mandatului ......................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      PERSOANA FIZICA                      ||I. [] ADMINISTRATOR/[] REPREZENTANT/[] IMPUTERNICIT/[] LICHIDATOR/[] CENZOR/[] AUDITOR         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. INREGISTRARE CA URMARE a: [] numirii [] modificarii datelor de identificare            ||    [] revocarii/[] retragerii din functie a .................................................... .||                          (numele si prenumele persoanei revocate/retrase)  |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. DATE DE IDENTIFICARE                                       ||  1. Nume: ................................ prenume: .............................................. .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .........., judet/tara .................. .||                zi luna  an                             ||  4. Domiciliu: localitatea .............................., str. ...................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ....., cod postal .............,||  tara ......................., telefon ........................., fax ............................ .||  5. Cetatenie: ................................................................ .          ||  6. Functia in cadrul consiliului de administratie:    [] presedinte    [] membru      ||  7. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE ADMINISTRARE, MANDAT         ||  1. Garantia legala: ................................. 2. Puterile conferite si modul de exercitare:||  ................................................................................................. .||  3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ..........................................||  ................................................................................................. .||  4. Durata mandatului ..................... 5. Data incetarii mandatului ......................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ............     data: .......................              ANEXA Nr. 8+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      PERSOANA JURIDICA                     ||I. [] ADMINISTRATOR/[] LICHIDATOR/[] CENZOR/[] AUDITOR                         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. INREGISTRARE CA URMARE a:  [] numirii  [] modificarii datelor de identificare         ||    [] schimbarii reprezentantului                                 ||    [] revocarii/[] retragerii din functie a .................................................... .||                             (denumirea persoanei revocate/retrase)    |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. DATE DE IDENTIFICARE PERSOANA JURIDICA                              ||  1. Denumire si forma juridica: .................................................................. .||  2. Numar de ordine in registrul comertului/act de infiintare .....................................;||    Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare ......................................... .||  3. Sediul: localitatea ................................., str. ...................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ........, cod postal ..........,||  tara .........................., telefon ...................., fax .............................. .||  4. Nationalitate: ............................................................ .          |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE ADMINISTRARE, MANDAT         ||  1. Garantia legala: .................. 2. Puterile conferite si modul de exercitare: ..............||  ................................................................................................. .||  3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ........................................ .||  4. Durata mandatului ..................... 5. Data incetarii mandatului ......................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| V. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT                                 ||  1. Nume: ................................ prenume: .............................................. .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .........., judet/tara .................. .||                zi luna  an                             ||  4. Domiciliu: localitatea .............................., str. ...................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ....., cod postal .............,||  tara .............., telefon ..............., fax ............... 5. Cetatenie: ................. .||  6. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      PERSOANA JURIDICA                     ||I. [] ADMINISTRATOR/[] LICHIDATOR/[] CENZOR/[] AUDITOR                         |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. INREGISTRARE CA URMARE a:  [] numirii  [] modificarii datelor de identificare         ||    [] schimbarii reprezentantului                                 ||    [] revocarii/[] retragerii din functie a .................................................... .||                             (denumirea persoanei revocate/retrase)    |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. DATE DE IDENTIFICARE PERSOANA JURIDICA                              ||  1. Denumire si forma juridica: .................................................................. .||  2. Numar de ordine in registrul comertului/act de infiintare .....................................;||    Cod de inregistrare fiscala/cod unic de inregistrare ......................................... .||  3. Sediul: localitatea ................................., str. ...................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ........, cod postal ..........,||  tara .........................., telefon ...................., fax .............................. .||  4. Nationalitate: ............................................................ .          |+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV. GARANTIA, PUTERILE, DREPTURILE SPECIALE DE REPREZENTARE SI DE ADMINISTRARE, MANDAT         ||  1. Garantia legala: .................. 2. Puterile conferite si modul de exercitare: ..............||  ................................................................................................. .||  3. Drepturi speciale de reprezentare si de administrare: ........................................ .||  4. Durata mandatului ..................... 5. Data incetarii mandatului ......................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| V. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT                                 ||  1. Nume: ................................ prenume: .............................................. .||  2. Cod numeric personal/Numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|;         ||  3. Data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate .........., judet/tara .................. .||                zi luna  an                             ||  4. Domiciliu: localitatea .............................., str. ...................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ....., cod postal .............,||  tara .............., telefon ..............., fax ............... 5. Cetatenie: ................. .||  6. Resedinta in Romania (daca este cazul): ........................................................||  ................................................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  Nr. intrare: ................        data: ....................           ANEXA Nr. 9+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|                      SEDII SECUNDARE                      ||                    fara statut de sucursala           numar sedii: ......|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|I. INREGISTRARE CA URMARE a: [] infiintarii [] modificarii denumirii [] modificarii dovezii de sediu||               [] modificarii activitatilor  [] inchiderii sediului secundar (radierii)|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. DATE PE IDENTIFICARE                                        ||  1. Denumire si tip sediu*): ........................................................................||  2. Adresa, conform actului ............, nr. ..... din ........., valabil pana la data de .........,||  in: localitatea ................................, str. ............................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ........., cod postal ..........,||  telefon ....................., ...................., fax ...................., ................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. ACTIVITATEA (coduri CAEN, daca este cazul): .................................................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| IV. REPREZENTANT (daca este cazul) ................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|I. INREGISTRARE CA URMARE a: [] infiintarii [] modificarii denumirii [] modificarii dovezii de sediu||               [] modificarii activitatilor  [] inchiderii sediului secundar (radierii)|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. DATE PE IDENTIFICARE                                        ||  1. Denumire si tip sediu*): ........................................................................||  2. Adresa, conform actului ............, nr. ..... din ........., valabil pana la data de .........,||  in: localitatea ................................, str. ............................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ........., cod postal ..........,||  telefon ....................., ...................., fax ...................., ................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. ACTIVITATEA (coduri CAEN, daca este cazul): .................................................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| IV. REPREZENTANT (daca este cazul) ................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|I. INREGISTRARE CA URMARE a: [] infiintarii [] modificarii denumirii [] modificarii dovezii de sediu||               [] modificarii activitatilor  [] inchiderii sediului secundar (radierii)|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|II. DATE PE IDENTIFICARE                                        ||  1. Denumire si tip sediu*): ........................................................................||  2. Adresa, conform actului ............, nr. ..... din ........., valabil pana la data de .........,||  in: localitatea ................................, str. ............................................,||  nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ........., cod postal ..........,||  telefon ....................., ...................., fax ...................., ................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+|III. ACTIVITATEA (coduri CAEN, daca este cazul): .................................................... .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+| IV. REPREZENTANT (daca este cazul) ................................................................. .|+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+  *) Se completeaza, dupa caz, cu: unitate de productie, unitate de prestari servicii, unitate dealimentatie publica, puncte de schimb valutar, agentie, reprezentanta, birou, punct de lucru, magazin,depozit, centru comercial, farmacie etc.

   

+-----------------+----------------------------------------------------------------+---------------+|I.        |II.          CERERE DE INREGISTRARE          |III.      ||  MINISTERUL  |[] Inmatriculare si inregistrare fiscala  [] Mentiuni     |        ||  JUSTITIEI  +----------------------------------------------------------------+        ||         |    [] Comerciant persoana fizica              | Nr. intrare: ||   OFICIUL   |    [] Asociatie familiala                  | ............. ||  REGISTRULUI  |                                |        ||COMERTULUI DE PE |                                |        ||LANGA TRIBUNALUL |                                |   Data:   ||.................|                                | ............. |+-----------------+----------------------------------------------------------------+---------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|IV.                                                ||                  Domnule Judecator delegat,                  ||                                                 ||1. Comerciant/reprezentant asociatie familiala ..................................................,||                                 (nume, prenume)         ||cod numeric personal/numar de identificare fiscala |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,          ||data si locul nasterii: |_|_|_|_|_|_|_|_| localitate ................, judet/tara ...............;||             zi luna  an                               ||2. cu domiciliu in: localitatea .............................., str. ............................,||nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, ap. ...., judet/sector .....................,||cod postal ......................., tara ..........................; telefon ....................,||fax ...................., cetatenie: ...................., stare civila: ........................,||3. resedinta in Romania (daca este cazul): .......................................................||.................................................................................................;||4. pentru firma: ................................................................................,||avand numar de ordine in registrul comertului1) .................................................,||cod unic de inregistrare1) ......................................................................,||5. cu sediul in: localitatea ......................, str. ..........................., nr. ......,||bloc ...., scara ...., etaj ....., ap. ..., judet/sector .............., cod postal .............,||telefon ..............., ................., fax ......................, .........................,||e-mail ................................, web site ...............................................;||6. prin ............................, CNP/NIF ...................................................,||        (nume, prenume)        (cod numeric personal/numar de identificare fiscala)||in calitate de ......................, conform ..................................................,||in temeiul Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile ulterioare||si a Legii nr. 507/2002 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice de catre  ||persoane fizice, solicita:                                    ||7. Obiectul cererii:                                       ||7.1. [] inmatricularea in registrul comertului                          ||7.2. [] inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor cuprinse in autorizatia primariei,  ||referitoare la:                                          ||.................................................................................................,||................................................................................................ .||  In sustinerea cererii, depun actele doveditoare mentionate in opisul de documente.       ||8. Cererea este legal timbrata cu ........... lei taxa judiciara de timbru si ................ lei||timbru judiciar.                                         ||  Data: ......................            Semnatura ............................  |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|V. 2) In temeiul art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicata si modificata, .......................,||judecator delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ......................,||examinand inscrisurile depuse in sustinerea cererii si, constatand ca sunt/nu sunt indeplinite  ||cerintele legale dispune: ........................................................................||..................................................................................................||................................................................................................ .||    Judecator delegat/Director,                                ||                                      Referent,       || Data: ..........................                                 |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Nota: 1) Se completeaza de solicitant numai in cazul cererilor de inregistrare mentiuni;    2) Se consemneaza rezultatul deliberarii (minuta). cod 11-10-117 CERERE DE INREGISTRARE             Nr. intrare: ................ data: ...............+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|VI. [] Solicit inregistrarea fiscala conform datelor inscrise in Anexa nr. 2 - PF.        |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari, potrivit art. 28 din Legea nr. 26/1990,    ||republicata cu modificarile ulterioare:                              ||1. Nume si prenume: ............................................................................ .||2. Adresa: localitatea .............................., str. .....................................,||nr. ...., bloc ....., scara ..., etaj ...., ap. ....., judet/sector .............................,||cod postal .........., telefon .............., fax ................, e-mail .................... .||3. [] Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea inregistrarii in    ||registrul comertului.                                       |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|VIII.           OPIS DE DOCUMENTE DEPUSE PENTRU INREGISTRARE              |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++----+----------------------------------+----+ +----+-----------------------------------------+----+|  |                 |  | |  |      Denumirea actului      |  ||Nr. |                 |Nr. | |Nr. | (dupa caz, in functie de inregistrarile |Nr. ||crt.|    Denumirea actului     |file| |crt.| solicitate, se mentioneaza documentele |file||  |                 |  | |  |doveditoare cerute de prevederile legale |  ||  |                 |  | |  |        in vigoare)        |  |+----+----------------------------------+----+ +----+-----------------------------------------+----+| 1. |Dovada disponibilitate firma   |  | | 6. |Reprezentant/membrii asociatiei familiale|  ||  |                 |  | |  |- Anexa nr. 1 - PF            |  |+----+----------------------------------+----+ +----+-----------------------------------------+----+| 2. |Autorizatia primariei       |  | | 7. |                     |  |+----+----------------------------------+----+ +----+-----------------------------------------+----+| 3. |Imputernicire           |  | | 8. |                     |  |+----+----------------------------------+----+ +----+-----------------------------------------+----+| 4. |Dovada disponibilitate emblema  |  | |  |              Total file:  |  |+----+----------------------------------+----+ +----+-----------------------------------------+----+| 5. |Dovada taxa registru       |  | |    Verificat referent:             |+----+----------------------------------+----+ +---------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|XIX.   Anexele nr. ................................. fac parte integranta din prezenta cerere. ||   Intocmita in doua exemplare, pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile inexacte sunt ||   pedepsite conform legii.                                   ||                                                 ||  Data: ......................             Semnatura .........................    |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|                       REFERAT                       ||                                                 || Referent(a) .......................................... am verificat cererea si existenta actelor||             (nume si prenume)                            ||doveditoare, mentionate in opisul de documente, fata de care am/nu am observatii: ................||..................................................................................................||................................................................................................ .||                                                 ||                          Semnatura ...........................    |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Am primit un exemplar Semnatura deponent ..........................

   

+-----------------------+-------------------------------------------------+------------------------+|I.           |II.         CERERE           |III.          ||Spre inaintare catre1):|                         | OFICIUL REGISTRULUI  || ..................... | [] autorizare functionare sedii/obiective si/sau|  COMERTULUI DE PE  || ..................... |activitati                    |  LANGA TRIBUNALUL  || ..................... | [] reluare procedura              |  .................  || ..................... | [] reinnoire/reautorizare            +------------------------+| ..................... | ----------------------------------------------- |IV.           ||            | Cod unic de inregistrare: .................... |Nr. intrare: .......... ||            |                         |Data: ................. |+-----------------------+-------------------------------------------------+------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|V.                                                ||1. Firma: .......................................................................................,||avand numar de ordine in registrul comertului ...................................................,||cod unic de inregistrare ........................................................................;||2. cu sediul stabilit in: localitatea .................., str. ........................, nr. ....,||bloc ..., scara ...., etaj ...., ap. ..., judet/sector ..............., cod postal ..............,||telefon ................., ................, fax ..................., ...........................,||e-mail ...................................., web site ...........................................;||3. prin ............................, CNP/NIF ...................................................,||        (nume, prenume)        (cod numeric personal/numar de identificare fiscala)||in calitate de ........................., conform ...............................................,||in temeiul O.U.G. nr. 76/2001, privind simplificarea unor formalitati administrative pentru    ||inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si     ||completarile ulterioare, solicit:                                 ||4. Obiectul cererii:                                       ||4.1. [] autorizare functionare sedii/obiective si/sau activitati                 ||4.2. [] reluare procedura solicitata prin cererea nr. ................... din ....................||4.3. [] reinnoire autorizatie2)                                  ||4.4. [] reautorizare2)                                      |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|VI. Persoana si domiciliul ales pentru comunicari:                        ||1. Nume si prenume: ............................................................................ .||2. Adresa: localitatea ............................, str. .......................................,||nr. ..., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ...............................,||cod postal ..............., telefon ......................, fax .................................,||e-mail ......................................................................................... .||3. [] Solicit comunicarea prin posta a documentelor care atesta efectuarea inregistrarii in    ||registrul comertului.                                       |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+  Data: .......................           Semnatura, ............................ Nota: 1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari .......................,     Directia de Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ..............,     Directia Veterinara si pentru Asigurarea Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in     Transporturi ..........................., Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia     Mediului ..................., Inspectoratul Teritorial de Munca al ......................;    2) Se vor depune anexele, la certificatul de inregistrare, in original. cod 11-10-118 CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE       Nr. intrare: ............ data: ....................+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|VII.                                               ||1. SEDII SI/SAU ACTIVITATI PENTRU CARE SOLICIT                          ||  AUTORIZATIA:             [] de prevenire si stingerea incendiilor         ||  [] sanitara emisa de1) ...........  [] sanitara-veterinara emisa de1) ........................||  [] de mediu             [] de functionare din punct de vedere al protectiei muncii||  -----------------------------------------------------------------------------------------------||1.1. > SEDIU SOCIAL                       Nr. salariati: ..................||   Adresa: .....................................................................................||       .....................................................................................|| +-----+-----------------------------------------------------------------------------+----------+ || |Clasa|               Denumire activitate               |Autorizata| || |CAEN |                                       |anterior2)| || +-----+-----------------------------------------------------------------------------+----------+ || +-----+-----------------------------------------------------------------------------+----------+ || +-----+-----------------------------------------------------------------------------+----------+ || +-----+-----------------------------------------------------------------------------+----------+ || +-----+-----------------------------------------------------------------------------+----------+ ||1.2. > SEDII SECUNDARE                      Nr. salariati: ..................|| +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || |Nr. |       Adresa       |Clasa|     Denumire activitate     |Autorizata| || |crt.|                 |CAEN |                   |anterior2)| || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ ||                                     (Continuare pe verso)  |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+|     Pentru obtinerea autorizatiilor depun actele mentionate in opisul de documente.     |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+  Data: ..................               Semnatura, ......................... Nota: 1) Se completeaza cu numele autoritatii publice emitente;    2) Se completeaza cu DA in situatia in care, anterior solicitarii, activitatea a fost     autorizata in conditiile OUG nr. 76/2001, republicata si modificata; in cazul in care     comerciantul detine autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat se vor indica     numarul si data autorizatiei, precum si emitentul acesteia (se depun, dupa caz, copii de     pe anexele la certificatul de inregistrare sau, autorizatiile in original, precum si     declaratia pe propria raspundere prevazuta de procedurile de autorizare a functionarii). CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE        Nr. intrare: ............. data: .................+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || |Nr. |       Adresa       |Clasa|     Denumire activitate     |Autorizata| || |crt.|                 |CAEN |                   |anterior1)| || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || +----+---------------------------------+-----+--------------------------------------+----------+ || 1.3. > Activitati proprii de birou pentru societate       Nr. salariati: ................. || Adresa: ........................................................................................ ||     ........................................................................................ || ------------------------------------------------------------------------------------------------ || 1.4. > Activitati desfasurate in afara sediului social     Nr. salariati: ................. ||    si a sediilor secundare                                  || +-------+--------------------------------------------------------------------------------------+ || | Clasa |                 Denumire activitate                 | || | CAEN |                                           | || +-------+--------------------------------------------------------------------------------------+ || +-------+--------------------------------------------------------------------------------------+ || +-------+--------------------------------------------------------------------------------------+ || +-------+--------------------------------------------------------------------------------------+ |+--------------------------------------------------------------------------------------------------++--------------------------------------------------------------------------------------------------+| VIII.                                              || Subsemnatul ....................................................................................,|| pentru activitatile2) ...........................................................................|| ................................................................................................,|| autorizate anterior la sediul(ile) din ..........................................................|| .................................................................................................|| ................................................................................................,|| declar pe propria raspundere ca la sediul din ...................................................|| ................................................................................................,|| indeplinesc conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare (conform art. 3 alin. 1 din || O.U.G. nr. 76/2001, republicata si modificata).                         ||  Data: ....................              Semnatura, ....................      |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+ Nota: (VIII) Se completeaza si se semneaza de catre comerciant/asociat/fondator/administrator,       numai in cazul in care se solicita obtinerea autorizatiilor de functionare pentru       activitati deja autorizate, activitati consemnate cu DA in caseta VII;      1) Se completeaza cu DA in situatia in care, anterior solicitarii, activitatea a fost       autorizata in conditiile OUG 76/2001, republicata si modificata; in cazul in care       comerciantul detine autorizatii al caror termen de valabilitate nu a expirat se vor       indica numarul si data autorizatiei, precum si emitentul acesteia (se depun, dupa caz,       copii de pe anexele la certificatul de inregistrare sau, autorizatiile in original,       precum si declaratia pe propria raspundere prevazuta de procedurile de autorizare a       functionarii);      2) Se completeaza cu clasele CAEN la care s-a specificat DA in coloana "autorizata       anterior" din caseta VII. CERERE DE AUTORIZARE FUNCTIONARE      Nr. intrare: ............. data: ....................+--------------------------------------------------------------------------------------------------+|         OPIS DE DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIILOR:          |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|Nr. |        Denumirea actului        |  Nr. si data actului/Emitent  | Nr.  ||crt.|                        |                  | file |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| A. Autorizatia de prevenire si stingere a incendiilor (P.S.I.)                  |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente:        |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 1. | Autorizatia de P.S.I. - in cazul in care a   |                  |    ||  | fost obtinuta anterior             |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 2. | Dovada depunerii documentatiei de P.S.I. la  |                  |    ||  | brigazile/grupurile de pompieri militari in  |                  |    ||  | vederea obtinerii Autorizatiei de P.S.I. - in |                  |    ||  | cazul in care aceasta a fost depusa anterior  |                  |    ||  | solicitarii de autorizare a functionarii la  |                  |    ||  | Biroul Unic                  |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 3. | Declaratie pe propria raspundere privind    |                  |    ||  | respectarea legislatiei de P.S.I.       |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 4. | Documentatia tehnica cuprinzand:                              |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  a) Scenariul de siguranta la foc       |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  b) Planul de situatie si Planuri de     |                  |    ||  |  arhitectura pentru fiecare nivel al     |                  |    ||  |  constructiilor sau al spatiilor supuse    |                  |    ||  |  autorizarii                 |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  c) Avizul proiectantului initial pentru   |                  |    ||  |  constructiile existente sau Raport de    |                  |    ||  |  expertiza tehnica              |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 5. | Dovada achitarii tarifului aferent       |                  |    ||  | autorizarii - pentru obiectivele supuse    |                  |    ||  | autorizarii prin evaluare           |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| B. Autorizatia sanitara                                     |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente:        |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 1. | Declaratie pe propria raspundere privind    |                  |    ||  | respectarea legislatiei in domeniul      |                  |    ||  | igienico-sanitar - pentru activitatile supuse |                  |    ||  | autorizarii                  |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 2. | Documentatia de prezentare a activitatii    |                  |    ||  | pentru activitatile supuse evaluarii/aviz   |                  |    ||  | sanitar pentru activitatile autorizate prin  |                  |    ||  | declaratie pe propria raspundere        |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 3. | Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| C. Autorizatia sanitara veterinara                                |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente:        |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 1. | Declaratia pe propria raspundere - pentru   |                  |    ||  | activitatile autorizate in baza acestei    |                  |    ||  | declaratii                   |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 2. | Documentatie tehnica - pentru obiectivele si  |                  |    ||  | activitatile supuse evaluarii:         |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  a) Memoriu tehnic              |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  b) Schita tehnica cu fluxul tehnologic al  |                  |    ||  |  obiectivului                 |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  c) Schita de amplasare si proiectare pentru |                  |    ||  |  obiective nou construite           |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|  |  d) Contractul incheiat cu Directia Sanitara |                  |    ||  |  Veterinara pentru unitatile de producere,  |                  |    ||  |  prelucrare si depozitare a produselor de   |                  |    ||  |  origine animala               |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 3. | Dovada achitarii taxei aferente autorizarii  |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| D. Autorizatia de mediu                                     |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente:        |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 1. | Autorizatia de mediu valabila sau copia    |                  |    ||  | de pe adresa de solicitare a acesteia     |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 2. | Declaratie pe propria raspundere privind    |                  |    ||  | respectarea legislatiei de protectie a     |                  |    ||  | mediului - pentru activitatile cu impact    |                  |    ||  | nesemnificativ asupra mediului         |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 3. | Fisa tip de prezentare a activitatii -     |                  |    ||  | pentru activitatile cu impact redus sau    |                  |    ||  | semnificativ asupra mediului          |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 4. | Planul de situatie si             |                  |    ||  | Planul de incadrare in zona al obiectivului  |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 5. | Dovada achitarii taxei si tarifului aferente  |                  |    ||  | autorizarii                  |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| E. Autorizatia de functionare din punct de vedere al protectiei muncii              |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+| Dupa caz, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, urmatoarele documente:        |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 1. | Declaratie pe propria raspundere privind    |                  |    ||  | respectarea legislatiei de protectia muncii  |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 2. | Documente necesare desfasurarii        |                  |    ||  | activitatilor cu substante toxice,       |                  |    ||  | explozive, produse de uz fitosanitar      |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+| 3. | Dovada achitarii tarifului aferent autorizarii |                  |    |+----+------------------------------------------------+-----------------------------------+--------+|                                 Total file:           |+--------------------------------------------------------------------------------------------------+   Data: .....................            Semnatura, ....................

   

+---------------------------+------------------------------------+----------------------------+|I.             |II.                 |III.            || Spre inaintare catre1): |  DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE |  OFICIUL REGISTRULUI   ||              |                  |  COMERTULUI DE PE    ||              |                  |  LANGA TRIBUNALUL    ||  .....................  |                  |  ........................||  .....................  | ---------------------------------- +----------------------------+|  .....................  |                  |IV.             ||  .....................  | Cod unic de inregistrare: ....... |Nr. intrare: ...............||  .....................  | ..................................|Data: ......................|+---------------------------+------------------------------------+----------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------------+|V.                                              ||1. Subsemnat(ul/a) ............................, domiciliat in .............................,||str. ................................., nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ....,||judet/sector ............, telefon ........., act identitate ......, seria ..., nr. .........||CNP/NIF ..................................................., eliberat de ...................,||    (cod numeric personal/numar de identificare fiscala)                 ||la data ................., in calitate de2) ...............................;         ||2. pentru firma .............................................................................||...................., numar de ordine in registrul comertului ..............................;||3. cu sediul in: localitatea ....................., str. ...................................,||nr. ...., bloc ...., scara ...., etaj ...., ap. ...., judet/sector ....................., cod||postal ..........., casuta postala ..........., telefon ............., .....................,||fax ..............., .............., e-mail ..............., web site ......................,||in temeiul O.U.G. nr. 76/2001, privind simplificarea unor formalitati administrative pentru ||inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor, republicata, cu modificarile si  ||completarile ulterioare,                                   ||                                               ||                4. DECLAR PE PROPRIA RASPUNDERE                ||                                               ||4.1. ca, la data prezentei, in spatiul destinat sediului social/sucursalei din ..............||.............................................................................................||4.2. si/sau secundar din ....................................................................||............................................................................................,||si in afara acestora, nu se desfasoara nici una din activitatile ce constituie obiectul de  ||activitate al firmei, cuprins in actul constitutiv respectiv modificator si ma oblig ca,   ||inainte de inceperea activitatii, sa solicit obtinerea autorizarii functionarii (conform   ||Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2001, republicata si modificata).         |+---------------------------------------------------------------------------------------------+     Data: .....................         Semnatura, ...................... Nota: 1) Se completeaza, dupa caz, cu: Brigada/Grupul de Pompieri Militari ......, Directia de     Sanatate Publica a/Agentia de Sanatate Publica in Transporturi ............, Directia     Veterinara si pentru Asigurarea Alimentelor/Agentia de Sanatate Publica in     Transporturi ......, Autoritatea Publica Teritoriala pentru Protectia Mediului .....,     Inspectoratul Teritorial de Munca al .............;    2) Se completeaza cu calitatea pe care solicitantul o detine (comerciant, asociat,     fondator, administrator, reprezentant). cod: 11-10-119

   

   ROMANIA          stema        OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUIMINISTERUL JUSTITIEI                             OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI                             DE PE LANGA TRIBUNALUL .......                 CERTIFICAT DE INREGISTRAREFirma/Sucursala:Sediul social:Activitatea principala:(descriere, clasa CAEN)Cod Unic de Inregistrate:        din data de:Atribut fiscal:      din data de:                Director,Nr. de ordine in registrul comertului:Data eliberarii:Seria   Nr.

   

               ANEXA LA CERTIFICATUL DE INREGISTRARENumar de ordine in registrul comertului: .....................     COD UNIC DE INREGISTRAREFIRMA: .............................................................. ........................Sediu social: .......................................................Sediu secundar/activitate: ...................................................................................................................................................................+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+|  |          |     |      |Nr. si data|                 ||Nr. |INSTITUTIA EMITENTA/|Concluzia|Nr. si data|aviz/acord/| Nume si prenume reprezentant, ||crt.|  AUTORIZATIE   |evaluarii|referatului|autorizatie| semnatura, stampila institutiei |+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+|1. |*)         |     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      | Data: ................     |+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+|2. |*)         |     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      | Data: ................     |+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+|3. |*)         |     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      | Data: ...............      |+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+|4. |*)         |     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      | Data: ................     |+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+|5. |*)         |     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      |                 ||  |....................|     |      |      | Data: ................     |+----+--------------------+---------+-----------+-----------+---------------------------------+  *) Numele institutiei emitente si actul administrativ emis sunt inscrise prin aplicatiainformatica elaborata de Oficiul National al Registrului Comertului.       ANULARI AUTORIZATII                 REAUTORIZARI+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+|  |     |      | Nume, prenume, | |  |     |      | Nume, prenume, ||  |     | Tipul, nr. |  semnatura  | |  |     | Tipul, nr. |  semnatura  ||Nr. |Institutia| si data  |  persoanei  | |Nr. |Institutia| si data  |  persoanei  ||Crt.|     |documentului| imputernicite, | |Crt.|     |documentului| imputernicite, ||  |     |      |  stampila  | |  |     |      |  stampila  |+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+|  |     |      |        | |  |     |      |        |+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+|  |     |      |        | |  |     |      |        |+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+|  |     |      |        | |  |     |      |        |+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+|  |     |      |        | |  |     |      |        |+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+|  |     |      |        | |  |     |      |        |+----+----------+------------+----------------+ +----+----------+------------+----------------+