Infiintari firme | Legea 31 | Titlul 9

 • TITLUL I Dispozitii generale
 • TITLUL II Constituirea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Actul constitutiv al societatii
  • CAPITOLUL II Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe

   actiuni prin subscriptie publica

  • CAPITOLUL III
   Inmatricularea societatii
  • CAPITOLUL IV
   Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii
  • CAPITOLUL V
   Unele dispozitii procedural
 • TITLUL III Functionarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii comune
  • CAPITOLUL II
   Societatile in nume colectiv
  • CAPITOLUL III
   Societatile in comandita simpla
  • CAPITOLUL IV
   Societatile pe actiuni
   • SECŢIUNEA I
    Despre actiuni
   • SECŢIUNEA a II-a
    Despre adunarile generale
   • SECŢIUNEA a III-a
    Despre administratia societatii
    • SUBSECŢIUNEA I
       Sistemul unitar
    • SUBSECŢIUNEA a II-a
     Sistemul dualist
    • SUBSECŢIUNEA a III-a
     Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist
   • SECŢIUNEA a IV-a
    Auditul financiar, auditul intern si cenzorii
   • SECŢIUNEA a V-a
    Despre emiterea de obligatiuni
   • SECŢIUNEA a VI-a
    Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale
 • TITLUL IV Modificarea actului constitutiv
  • CAPITOLUL I
     Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II
     Reducerea sau majorarea capitalului social
  • CAPITOLUL III
   Societatile in comandita simpla
  • CAPITOLUL IV
   Societatile pe actiuni
 • TITLUL V
  Excluderea si retragerea asociatilor
 • TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dizolvarea societatilor
  • CAPITOLUL II
   Fuziunea si divizarea societatilor
 • TITLUL VII Lichidarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita

   simpla sau cu raspundere limitata

  • CAPITOLUL III
   Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
 • TITLUL VIII Contraventii si infractiuni@
 • TITLUL IX  Dispozitii finale si tranzitorii

TITLUL IX
Dispozitii finale si tranzitorii

   Art. 283. – (1) Societatile comerciale, organizate in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile ulterioare, privatizate sau care se vor privatiza, pot functiona numai pe baza de statut.

   (2) Modificand, in conditiile legii, statutul, asociatii il pot denumi act constitutiv, fara ca prin aceasta sa ia nastere o societate comerciala noua.

   (3) La societatile existente, asociatii pot modifica actul constitutiv, prevazand in el documentele la care acestia urmeaza sa aiba acces, in sensul art. 8 lit. i).

   (4) Societatile comerciale cu capital integral ori majoritar de stat pot functiona cu orice numar de asociati.

   Art. 284. – Incadrarea salariatilor la societatile comerciale se face pe baza de contract individual de munca, cu respectarea legislatiei muncii si asigurarilor sociale.

   Art. 285. – Daca asociatul unic dintr-o societate cu raspundere limitata este si administrator, poate beneficia de pensie ca la asigurarile sociale de stat, in masura in care a varsat contributia la asigurarile sociale si pe aceea pentru pensia suplimentara.

   Art. 286. – Constituirea de societati comerciale cu participare straina, in asociere cu persoane juridice sau persoane fizice romane, sau cu capital integral strain se efectueaza cu respectarea dispozitiilor prezentei legi si ale legii privind regimul investitiilor straine.*)

    ___________

   *) Potrivit art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/1997, societatile comerciale reglementate prin legi speciale raman supuse si dispozitiilor acelor legi.

   Art. 287. – Activitatile care nu pot face obiectul unei societati comerciale se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

   Art. 288. – Pentru autentificarea actului constitutiv se vor plati taxele de timbru si onorariile notariale legale.

   Art. 289. – In sensul prezentei legi, municipiul Bucuresti se asimileaza cu judetul.

   Art. 290. – (1) Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ, persoane juridice, infiintate in baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si reorganizate, pana la data de 17 septembrie 1991, in una dintre formele de societate prevazute de art. 2 din prezenta lege isi vor putea continua activitatea.

   (2) Ele sunt succesoare de drept ale intreprinderilor mici sau ale asociatiilor cu scop lucrativ din care provin.

   Art. 291. – Prevederile din prezenta lege se completeaza cu dispozitiile Codului comercial.

   Art. 292. – Societatile cu participare straina infiintate pana la data de 17 decembrie 1990 isi vor putea continua activitatea potrivit actului lor de constituire, aprobat in conditiile legii.

   Art. 293. – Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 302/2005.

   Art. 294. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga prevederile art. 77 – 220 si 236 din Codul comercial**), prevederile referitoare la intreprinderile mici si la asociatiile cu scop lucrativ, cu personalitate juridica, din Decretul-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, Decretul nr. 424/1972 privind constituirea si functionarea societatilor mixte in Romania, cu exceptia art. 15, art. 28 alin. 1, art. 33 si art. 35 alin. 2 si 3, Decretul-lege nr. 96/1990 privind unele masuri pentru atragerea investitiei de capital strain in Romania.

    ___________

   **) Potrivit art. IX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/1997, pe data intrarii in vigoare a acestei ordonante (28 iulie 1997) se abroga art. 237-250 si art. 264-269 din Codul comercial.

Legea nr. 26/1990