Infiintari firme | Legea 31 titlul 8

 • TITLUL I Dispozitii generale
 • TITLUL II Constituirea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Actul constitutiv al societatii
  • CAPITOLUL II Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe

   actiuni prin subscriptie publica

  • CAPITOLUL III
   Inmatricularea societatii
  • CAPITOLUL IV
   Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii
  • CAPITOLUL V
   Unele dispozitii procedural
 • TITLUL III Functionarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii comune
  • CAPITOLUL II
   Societatile in nume colectiv
  • CAPITOLUL III
   Societatile in comandita simpla
  • CAPITOLUL IV
   Societatile pe actiuni
   • SECŢIUNEA I
    Despre actiuni
   • SECŢIUNEA a II-a
    Despre adunarile generale
   • SECŢIUNEA a III-a
    Despre administratia societatii
    • SUBSECŢIUNEA I
       Sistemul unitar
    • SUBSECŢIUNEA a II-a
     Sistemul dualist
    • SUBSECŢIUNEA a III-a
     Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist
   • SECŢIUNEA a IV-a
    Auditul financiar, auditul intern si cenzorii
   • SECŢIUNEA a V-a
    Despre emiterea de obligatiuni
   • SECŢIUNEA a VI-a
    Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale
 • TITLUL IV Modificarea actului constitutiv
  • CAPITOLUL I
     Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II
     Reducerea sau majorarea capitalului social
  • CAPITOLUL III
   Societatile in comandita simpla
  • CAPITOLUL IV
   Societatile pe actiuni
 • TITLUL V
  Excluderea si retragerea asociatilor
 • TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dizolvarea societatilor
  • CAPITOLUL II
   Fuziunea si divizarea societatilor
 • TITLUL VII Lichidarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita

   simpla sau cu raspundere limitata

  • CAPITOLUL III
   Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
 • TITLUL VIII Contraventii si infractiuni@

TITLUL VIII
Contraventii si infractiuni@

    __________

    @Denumirea Titlului VIII a fost modificata prin art. I pct. 184 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 2703. – (1) Incalcarea prevederilor art. 74 constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

   (2) Incalcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.@

   (3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 185 din Legea nr. 441/2006.

   – Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 65 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 271. – Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

   1. prezinta, cu rea-credinta, in prospectele, rapoartele si comunicarile adresate publicului, date neadevarate asupra constituirii societatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date;

   2. prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situatiei ei reale;

   3. refuza sa puna la dispozitie expertilor, in cazurile si in conditiile prevazute la art. 26 si 38, documentele necesare sau ii impiedica, cu rea-credinta, sa indeplineasca insarcinarile primite.

   Art. 272. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:

   1. dobandeste, in contul societatii, actiuni ale altor societati la un pret pe care il stie vadit superior valorii lor efective sau vinde, pe seama societatii, actiuni pe care aceasta le detine, la preturi despre care are cunostinta ca sunt vadit inferioare valorii lor efective, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

   2. foloseste, cu rea-credinta, bunuri sau creditul de care se bucura societatea, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul lui propriu ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect;

   3. se imprumuta, sub orice forma, direct sau printr-o persoana interpusa, de la societatea pe care o administreaza, de la o societate controlata de aceasta ori de la o societate care controleaza societatea pe care el o administreaza, suma imprumutata fiind superioara limitei prevazute la art. 1444 alin. (3) lit. a), sau face ca una dintre aceste societati sa ii acorde vreo garantie pentru datorii proprii;

   4. incalca dispozitiile art. 183.@

   (2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 2, daca a fost savarsita de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii in cadrul unor operatiuni de trezorerie intre societate si alte societati controlate de aceasta sau care o controleaza, direct ori indirect.@

   (3) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 3, daca este savarsita de catre o societate comerciala ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 186 din Legea nr. 441/2006.

   – Alineatele (2) si (3) au fost introduse prin art. I pct. 66 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 2721. – Se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani fondatorul, administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii, care:

   1. raspandeste stiri false sau intrebuinteaza alte mijloace frauduloase care au ca efect marirea ori scaderea valorii actiunilor sau a obligatiunilor societatii ori a altor titluri ce ii apartin, in scopul obtinerii, pentru el sau pentru alte persoane, a unui folos in paguba societatii;

   2. incaseaza sau plateste dividende, sub orice forma, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, in lipsa de situatie financiara sau contrarii celor rezultate din aceasta.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 187 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 273. – Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

   1. emite actiuni de o valoare mai mica decat valoarea lor legala ori la un pret inferior valorii nominale sau emite noi actiuni in schimbul aporturilor in numerar, inainte ca actiunile precedente sa fi fost achitate in intregime;

   2. se foloseste, in adunarile generale, de actiunile nesubscrise sau nedistribuite actionarilor;

   3. acorda imprumuturi sau avansuri asupra actiunilor societatii;

   4. preda titularului actiunile inainte de termen sau preda actiuni liberate in total sau in parte, in afara de cazurile stabilite de lege, ori emite actiuni la purtator fara a fi achitate integral;

   5. nu respecta dispozitiile legale referitoare la anularea actiunilor neachitate;

   6. emite obligatiuni fara respectarea dispozitiilor legale sau actiuni fara sa cuprinda mentiunile cerute de lege.

   Art. 274. -Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societatii, care:

   1. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la schimbarea formei societatii, la fuziunea ori la divizarea acesteia sau la reducerea capitalului social, inainte de expirarea termenelor prevazute de lege;

   2. indeplineste hotararile adunarii generale referitoare la reducerea capitalului social, fara ca asociatii sa fi fost executati pentru efectuarea varsamantului datorat ori fara hotararea adunarii generale care ii scuteste de plata varsamintelor ulterioare.

   Art. 275. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda administratorul care:

   1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 1443;@

   2. nu convoaca adunarea generala in cazurile prevazute de lege sau incalca dispozitiile art. 193 alin. (2).

   3. incepe operatiuni in numele unei societati cu raspundere limitata, inainte de a se fi efectuat varsamantul integral al capitalului social;

   4. emite titluri negociabile reprezentand parti sociale ale unei societati cu raspundere limitata;

   5. dobandeste actiuni ale societatii in contul acesteia, in cazurile interzise de lege.

   (2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si asociatul care incalca dispozitiile art. 127 sau ale art. 193 alin. (2).

    __________

    @Pct. 1 de la alin. (1) a fost modificat prin art. I pct. 67 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 276. – Se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda cenzorul care nu convoaca adunarea generala in cazurile in care este obligat prin lege.

   Art. 277. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani persoana care a acceptat sau a pastrat insarcinarea de cenzor, contrar dispozitiilor art. 161 alin. (2), sau persoana care a acceptat insarcinarea de expert, cu incalcarea dispozitiilor art. 39.

   (2) Hotararile luate de adunarile generale in baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit cu incalcarea dispozitiilor art. 161 alin. (2) si ale art. 39, nu pot fi anulate din cauza incalcarii dispozitiilor cuprinse in acele articole.

   (3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si fondatorul, administratorul, directorul, directorul executiv si cenzorul care exercita functiile sau insarcinarile lor cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi referitoare la incompatibilitate.

   Art. 278. – (1) Dispozitiile art. 271-277 se aplica si lichidatorului, in masura in care se refera la obligatii ce intra in cadrul atributiilor sale.

   (2) Se pedepseste cu pedeapsa prevazuta la art. 275 lichidatorul care face plati asociatilor cu incalcarea dispozitiilor art. 256.

   Art. 279. – (1) Se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda actionarul sau detinatorul de obligatiuni care:

   1. trece actiunile sau obligatiunile sale pe numele altor persoane, in scopul formarii unei majoritati in adunarea generala, in detrimentul altor actionari sau detinatori de obligatiuni;

   2. voteaza, in adunari generale, in situatia prevazuta la pct. 1, ca proprietar de actiuni sau de obligatiuni care in realitate nu-i apartin;

   3. in cazurile nepermise de lege, isi ia – in schimbul unui avantaj material – obligatia de a vota intr-un anumit sens in adunarile generale sau de a nu lua parte la vot.

   (2) Persoana care determina pe un actionar sau pe un detinator de obligatiuni ca, in schimbul unei sume de bani sau al unui alt avantaj material, sa voteze intr-un anumit sens in adunarile generale ori sa nu ia parte la vot, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

   Art. 280. – Se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani, in afara de raspunderea pentru daunele pricinuite, prin operatiunile sale, statului roman si tertilor, cel care exercita un comert in favoarea si pe seama unor societati constituite in tara straina, in cazurile in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru functionarea acelor societati in Romania.

   Art. 2801. – Transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate comerciala, in scopul sustragerii de la urmarirea penala ori in scopul ingreunarii acesteia, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 188 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 2802. – Determinarea inmatricularii unei societati in temeiul unui act constitutiv fals constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 188 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 2803. – Folosirea, cu stiinta, a actelor unei societati radiate ca urmare a neindeplinirii obligatiilor prevazute de lege sau a actelor unei societati create in modalitatea prevazuta la art. 2802, in scopul producerii de efecte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 8 ani.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 188 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 281. – Faptele prevazute in prezentul titlu, daca constituie – potrivit Codului penal sau unor legi speciale – infractiuni mai grave, se pedepsesc in conditiile si cu sanctiunile prevazute acolo.

   Art. 282. – Se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 12 ani persoanele vinovate de bancruta frauduloasa, constand in una dintre urmatoarele fapte:

   a) falsificarea, sustragerea sau distrugerea evidentelor societatii ori ascunderea unei parti din activul societatii, infatisarea de datorii inexistente sau prezentarea in registrul societatii, in alt act ori in situatiile financiare a unor sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsita in vederea diminuarii aparente a valorii activelor;

   b) instrainarea, in frauda creditorilor, in caz de faliment al unei societati, a unei parti insemnate din active.

   Art. 2821. – Pentru infractiunile prevazute in prezentul titlu, actiunea penala se exercita din oficiu.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 189 din Legea nr. 441/2006.

 • TITLUL IX  Dispozitii finale si tranzitorii

Legea nr. 26/1990