Infiintari firme | Legea 31 | Titlul 4

 • TITLUL I Dispozitii generale
 • TITLUL II Constituirea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Actul constitutiv al societatii
  • CAPITOLUL II Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe

   actiuni prin subscriptie publica

  • CAPITOLUL III
   Inmatricularea societatii
  • CAPITOLUL IV
   Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii
  • CAPITOLUL V
   Unele dispozitii procedural
 • TITLUL III Functionarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii comune
  • CAPITOLUL II
   Societatile in nume colectiv
  • CAPITOLUL III
   Societatile in comandita simpla
  • CAPITOLUL IV
   Societatile pe actiuni
   • SECŢIUNEA I
    Despre actiuni
   • SECŢIUNEA a II-a
    Despre adunarile generale
   • SECŢIUNEA a III-a
    Despre administratia societatii
    • SUBSECŢIUNEA I
       Sistemul unitar
    • SUBSECŢIUNEA a II-a
     Sistemul dualist
    • SUBSECŢIUNEA a III-a
     Dispozitii comune pentru sistemul unitar si sistemul dualist
   • SECŢIUNEA a IV-a
    Auditul financiar, auditul intern si cenzorii
   • SECŢIUNEA a V-a
    Despre emiterea de obligatiuni
   • SECŢIUNEA a VI-a
    Despre registrele societatii si despre situatiile financiare anuale
 • TITLUL IV Modificarea actului constitutiv
  • CAPITOLUL I
     Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II
     Reducerea sau majorarea capitalului social
  • CAPITOLUL III
   Societatile in comandita simpla
  • CAPITOLUL IV
   Societatile pe actiuni

TITLUL IV
Modificarea actului constitutiv

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 204. – (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2).@

   (2) Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect:

   a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui teren;

   b) modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;

   c) majorarea capitalului social prin subscriptie publica.

   (3) Dispozitiile art. 17 alin. (1) se aplica si in cazul schimbarii denumirii ori in cel al continuarii societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.@

   (4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), atunci cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere.@

   (5) Oficiul registrului comertului va inainta din oficiu actul modificator astfel inregistrat si o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv catre Regia Autonoma Monitorul Oficial, spre a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.@

   (6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societati in nume colectiv sau in comandita simpla, in forma autentica, se depune la oficiul registrului comertului, cu respectarea prevederilor alin. (4), si se mentioneaza in acest registru, fara a fi obligatorie publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.@

   (7) In forma actualizata potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea si celelalte date de identificare a fondatorilor si a primilor membri ai organelor societatii.@

   (8) Abrogat.@

   (9) Omisiunea este permisa numai daca au trecut cel putin 5 ani de la data inmatricularii societatii si numai daca actul constitutiv nu prevede altfel.

    __________

    @Alineatele (1) si (3)-(7) au fost modificate prin art. I pct. 141 din Legea nr. 441/2006.

   – Alineatele (1) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 47 din O.U.G. nr. 82/2007.

   – Alineatul (8) a fost abrogat prin art. I pct. 48 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 205. – Schimbarea formei societatii, prelungirea duratei ei sau alte modificari ale actului constitutiv al societatii nu atrag crearea unei persoane juridice noi.

   Art. 206. – (1) Creditorii particulari ai asociatilor dintr-o societate in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata pot face opozitie, in conditiile art. 62, impotriva hotararii adunarii asociatilor de prelungire a duratei societatii peste termenul fixat initial, daca au drepturi stabilite printr-un titlu executoriu anterior hotararii.

   (2) Cand opozitia a fost admisa, asociatii trebuie sa decida, in termen de o luna de la data la care hotararea a devenit irevocabila, daca inteleg sa renunte la prelungire sau sa excluda din societate pe asociatul debitor al oponentului.

   (3) In acest din urma caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate pe baza ultimului bilant contabil aprobat.

   CAPITOLUL II
  Reducerea sau majorarea capitalului social

   Art. 207. – (1) Capitalul social poate fi redus prin:

   a) micsorarea numarului de actiuni sau parti sociale;

   b) reducerea valorii nominale a actiunilor sau a partilor sociale;

   c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anularea lor.

   (2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci cand reducerea nu este motivata de pierderi, prin:

   a) scutirea totala sau partiala a asociatilor de varsamintele datorate;

   b) restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune sau parte sociala;

   c) alte procedee prevazute de lege.

   Art. 208. – (1) Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni din ziua in care hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

   (2) Hotararea va trebui sa respecte minimul de capital social, atunci cand legea il fixeaza, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

   (3) Creditorii societatii, ale caror creante sunt anterioare publicarii hotararii, vor fi indreptatiti sa obtina garantii pentru creantele care nu au devenit scadente pana la data respectivei publicari. Acestia au dreptul de a face opozitie impotriva acestei hotarari, in conformitate cu art. 62.@

   (4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor, pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta, considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.@

    __________

    @Alineatele (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 142 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 209. – Cand societatea a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri facute actionarilor din sumele rambursate in contul actiunilor, decat in proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

   Art. 210. – (1) Capitalul social se poate mari prin emisiunea de actiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

   (2) De asemenea, actiunile noi sunt liberate prin incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creante lichide si exigibile asupra societatii cu actiuni ale acesteia.

   (3) Diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse in rezerve, fara a majora capitalul social.

   (4) Marirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor poate fi hotarata numai cu votul tuturor actionarilor, in afara de cazul cand este realizata prin incorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

   Art. 211. – Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 49 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 212. – (1) Societatea pe actiuni isi va putea majora capitalul social, cu respectarea dispozitiilor prevazute pentru constituirea societatii.

   (2) In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administratie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18 si va cuprinde:@

   a) data si numarul inmatricularii societatii in registrul comertului;

   d) numele si prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului si consiliului de supraveghere, cenzorilor sau, dupa caz, auditorului financiar, si domiciliul lor;@

   c) capitalul social subscris si varsat;

   d) numele si prenumele administratorilor, cenzorilor si domiciliul lor;

   e) ultima situatie financiara aprobata, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari;

   f) dividendele platite in ultimii 5 ani sau de la constituire, daca, de la aceasta data, au trecut mai putin de 5 ani;

   g) obligatiunile emise de societate;

   h) hotararea adunarii generale privitoare la noua emisiune de actiuni, valoarea totala a acestora, numarul si valoarea lor nominala, felul lor, relatii privitoare la aporturi, altele decat in numerar, si avantajele acordate acestora, precum si data de la care se vor plati dividendele.

   (3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde toate mentiunile aratate, daca nu a exercitat in nici un mod drepturile si obligatiile sale de actionar.

    __________

    @Litera d) de la alin. (2) a fost modificata prin art. I pct. 144 din Legea nr. 441/2006.

   – Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 213. – Majorarea capitalului social al unei societati prin oferta publica de valori mobiliare si/sau prin acordarea posibilitatii actionarilor de a-si tranzactiona drepturile de preferinta pe piata de capital este supusa prevederilor legislatiei specifice pietei de capital.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 145 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 214. – In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 215. – (1) Daca majorarea capitalului social se face prin aporturi in natura, adunarea generala care a hotarat aceasta va propune judecatorului-delegat numirea unuia sau mai multor experti pentru evaluarea acestor aporturi, in conditiile art. 38 si 39.@

   (2) Aporturi in creante nu sunt admise.

   (3) Dupa depunerea raportului de expertiza, adunarea generala extraordinara convocata din nou, avand in vedere concluziile expertilor, poate hotari majorarea capitalului social.

   (4) Hotararea adunarii generale trebuie sa cuprinda descrierea aporturilor in natura, numele persoanelor ce le efectueaza si numarul actiunilor ce se vor emite in schimb.

    __________

    @Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 147 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 216. – (1) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda.

   (2) Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie, respectiv directorat, in conditiile art. 2201 alin. (4), daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale, respectiv a deciziei consiliului de administratie/directoratului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.@

   (3) Orice majorare a capitalului social efectuata cu incalcarea prezentului articol este anulabila.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 148 din Legea nr. 441/2006.

   – Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 52 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 2161. – Actionarii au un drept de preferinta si atunci cand societatea emite obligatiuni convertibile in actiuni. Dispozitiile art. 216 se aplica in mod corespunzator.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 149 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 217. – (1) Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor.

   (2) Consiliul de administratie, respectiv directoratul, va pune la dispozitie adunarii generale extraordinare a actionarilor un raport scris, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta. Acest raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune a actiunilor.

   (3) Hotararea va fi luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti.

   (4) Hotararea va fi depusa la oficiul registrului comertului de catre consiliul de administratie, respectiv de catre directorat, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 150 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 218. – Abrogat.@

    __________

    @Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 151 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 219. – (1) Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii.

   (2) Daca majorarea de capital propusa nu este subscrisa integral, capitalul va fi majorat in cuantumul subscrierilor primite doar daca conditiile de emisiune prevad aceasta posibilitate.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 152 din Legea nr. 441/2006.

   Art. 220. – (1) Actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor trebui platite, la data subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala si, integral, in termen de cel mult 3 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale.

   (2) In acelasi termen vor trebui platite actiunile emise in schimbul aporturilor in natura.

   (3) Cand s-a prevazut o prima de emisiune, aceasta trebuie integral platita la data subscrierii.

   (4) Dispozitiile art. 98 alin. (3) si ale art. 100 raman aplicabile.

   Art. 2201. – (1) Prin actul constitutiv, consiliul de administratie, respectiv directoratul, poate fi autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inmatricularii societatii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.

   (2) O astfel de autorizare poate fi acordata si de adunarea generala a actionarilor, printr-o modificare a actului constitutiv, pentru o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inregistrarii modificarii. Actul constitutiv poate majora cerintele de cvorum pentru o astfel de modificare.

   (3) Valoarea nominala a capitalului autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.

   (4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1)-(3), consiliului de administratie, respectiv directoratului, ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.@

    __________

    @Articolul a fost introdus prin art. I pct. 153 din Legea nr. 441/2006.

   – Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 53 din O.U.G. nr. 82/2007.

   Art. 221. – Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.@

    __________

    @Articolul a fost modificat prin art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 82/2007.

 • TITLUL V
  Excluderea si retragerea asociatilor
 • TITLUL VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale
  •  CAPITOLUL I
   Dizolvarea societatilor
  • CAPITOLUL II
   Fuziunea si divizarea societatilor
 • TITLUL VII Lichidarea societatilor comerciale
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii generale
  • CAPITOLUL II Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita

   simpla sau cu raspundere limitata

  • CAPITOLUL III
   Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni
 • TITLUL VIII Contraventii si infractiuni@
  • CAPITOLUL I
   Dispozitii generale
 • TITLUL IX  Dispozitii finale si tranzitorii

Legea nr. 26/1990