Infiintari firme | Legea 26 | Capitoul 3

Legea nr. 26 din 1990

   CAPITOLUL III
    Efectuarea inregistrarilor
     Art. 13. – (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica in registrul comertului va cuprinde:@    a) numele si prenumele, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila si activitatea comerciala anterioara;@    b) firma comerciala si sediul acesteia;    c) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;    d) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.    (11) Cererea de inmatriculare a unei asociatii familiale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:    a) numele si prenumele fiecaruia dintre asociati, codul numeric personal, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, calitatea de membru al familiei, starea civila si activitatea comerciala anterioara;    b) datele de identificare a persoanei care reprezinta asociatia in relatiile cu tertii – membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia;    c) firma comerciala si sediul acesteia;    d) obiectul comertului, cu precizarea domeniului si a activitatii principale, astfel cum sunt prevazute in autorizatia pentru exercitarea comertului;    e) numarul, data si organul emitent al autorizatiei pentru exercitarea comertului.@    (2) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare ale datelor pe care le cuprinde.    (3) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si, in cazul asociatiilor familiale, codul unic de inregistrare atribuit conform legii.@     @Partea introductiva a alineatului (1) a fost modificata prin art. VIII pct. 6 din Legea nr. 161/2003.    – Litera a) de la alineatul (1) a fost modificata prin art. VIII pct. 7 din Legea nr. 161/2003.    – Alineatul (11) a fost introdus prin art. VIII pct. 8 din Legea nr. 161/2003.    – Alineatul (3) a fost modificat prin art. VIII pct. 9 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 14. – (1) Cererea de inmatriculare a unei societati comerciale va cuprinde, dupa caz, datele continute in mod obligatoriu in actul sau constitutiv si va fi insotita de documentele doveditoare necesare, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.    (2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.@     @Articolul a fost modificat prin art. VIII pct. 10 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 15. – (1) Cererea de inmatriculare a unei regii autonome, companii nationale sau societati nationale in registrul comertului trebuie sa cuprinda:@    a) actul de infiintare, denumirea, sediul si, daca este cazul, emblema acesteia;    b) obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;    c) unitatile componente ce pot intra in relatii contractuale cu tertii, persoanele imputernicite sa le reprezinte si limitele imputernicirilor acordate;    d) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia persoanelor imputernicite sa le reprezinte, precum si limitele puterilor conferite.    (2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.@     @Partea introductiva a alineatului (1) a fost modificata prin art. VIII pct. 11 din Legea nr. 161/2003.    – Alineatul (2) a fost introdus prin art. VIII pct. 12 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 16. – (1) Organizatiile cooperatiste se inmatriculeaza in registrul comertului, cu respectarea reglementarilor privind cooperatia mestesugareasca, cooperatia de consum si cooperatia de credit.    (2) Oficiul va inscrie in registrul comertului toate datele din cerere, precum si codul unic de inregistrare, atribuit conform legii.@     @Alineatul (2) a fost introdus prin art. VIII pct. 13 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 17. – Cererea de inmatriculare in registrul comertului se face, daca legea nu prevede altfel, in termen de 15 zile:    a) pentru comercianti, persoane fizice si asociatii familiale, de la data autorizarii;@    b) pentru societatile comerciale, de la data incheierii actului constitutiv;@    c) pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale si organizatii cooperatiste, de la data actului de infiintare.     @Literele a) si b) au fost modificate prin art. VIII pct. 14 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 18. – (1) Cererea de inmatriculare a unui comerciant, persoana fizica, va fi facuta personal sau prin imputernicit, cu procura speciala si autentica.    (11) Cererea de inmatriculare a asociatiei familiale se face de membrul de familie din initiativa caruia s-a infiintat asociatia sau imputernicitul acestuia, cu procura speciala si autentica.@    (2) Pentru dovedirea specimenului de semnatura, comerciantul persoana fizica, respectiv reprezentantul asociatiei familiale, semneaza la oficiul registrului comertului, in prezenta judecatorului delegat sau a directorului oficiului sau a inlocuitorului acestuia, care va certifica semnatura.@    (3) In absenta comerciantului persoana fizica, respectiv a reprezentantului asociatiei familiale, semnatura acestuia poate fi inlocuita prin prezentarea unui specimen de semnatura legalizat de notarul public.@     @Alineatul (11) a fost introdus prin art. VIII pct. 15 din Legea nr. 161/2003.    – Alineatele (2) si (3) au fost modificate prin art. VIII pct. 16 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 19. – (1) Cererea de inmatriculare in registrul comertului a unei societati comerciale va fi semnata cel putin de un administrator sau, dupa caz, de reprezentantul acestuia ori, in conditiile legii, de oricare asociat, iar pentru regii autonome, companii nationale, societati nationale sau organizatii cooperatiste, de catre persoanele imputernicite, potrivit legii, sa le reprezinte.    (2) Dovedirea specimenului de semnatura a administratorilor si, dupa caz, a reprezentantilor societatilor comerciale, precum si a persoanelor imputernicite in conditiile legii sa reprezinte regiile autonome sau organizatiile cooperatiste se face cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (2) si (3).    Art. 20. – (1) Cererea de inmatriculare va fi insotita de acte doveditoare.    (2) La orice inmatriculare se vor mentiona numarul si data incheierii judecatorului delegat.    Art. 21. – In registrul comertului se vor inregistra mentiuni referitoare la:    a) donatia, vanzarea, locatiunea sau garantia reala mobiliara constituita asupra fondului de comert, precum si orice alt act prin care se aduc modificari inregistrarilor in registrul comertului sau care face sa inceteze firma ori fondul de comert;@    b) numele si prenumele, cetatenia, codul numeric personal, pentru cetatenii romani, seria si numarul pasaportului, pentru cetatenii straini, data si locul nasterii imputernicitului sau a reprezentantului fiscal, daca este cazul; daca dreptul de reprezentare este limitat la o anumita sucursala, mentiunea se va face numai in registrul unde este inscrisa sucursala, semnatura imputernicitului/reprezentantului fiscal va fi data in forma prevazuta la art. 18 alin. (2) si (3);@    c) brevetele de inventii, marcile de fabrica, de comert si de serviciu, denumirile de origine, indicatiile de provenienta, firma, emblema si alte semne distinctive asupra carora societatea comerciala, regia autonoma, organizatia cooperatista sau comerciantul persoana fizica sau asociatie familiala are un drept;@    d) hotararea de divort al comerciantului, precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntate in cursul exercitarii comertului;    e) hotararea de punere sub interdictie a comerciantului sau de instituire a curatelei acestuia, precum si hotararea prin care se ridica aceste masuri;    f) deschiderea procedurii de reorganizare judiciara sau de faliment, dupa caz, precum si inscrierea mentiunilor corespunzatoare;    g) hotararea de condamnare a comerciantului, administratorului sau cenzorului pentru fapte penale care il fac nedemn sau incompatibil sa exercite aceasta activitate;@    h) orice modificare privitoare la actele, faptele si mentiunile inregistrate.     @Literele a), b) si c) au fost modificate prin art. VIII pct. 17 din Legea nr. 161/2003.    – Litera g) a fost modificata prin art. VIII pct. 18 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 22. – (1) Comerciantul are obligatia sa solicite inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor prevazute la art. 21, in cel mult 15 zile de la data actelor si faptelor supuse obligatiei de inregistrare.    (2) Inregistrarea mentiunilor se poate face si la cererea persoanelor interesate, in termen de cel mult 30 de zile de la data cand au cunoscut actul sau faptul supus inregistrarii.    (3) Mentiunile se inregistreaza din oficiu, in termen de 15 zile de la data primirii copiei legalizate a hotararii irevocabile referitoare la faptele si actele prevazute la art. 21 lit. e), f) si g), cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.@    (4) Faptul ca mentiunile pot fi inregistrate si la cererea altor persoane sau din oficiu nu scuteste pe comerciant de obligatia de a cere efectuarea lor.     @Alineatul (3) a fost modificat prin art. II pct. 7 din Legea nr. 441/2006.
     Art. 23. – (1) Comerciantul care deschide sucursale trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.    a) denumirea sucursalei, care va contine numele/denumirea si forma juridica a comerciantului, localitatea in care se afla sediul social al acestuia, urmate de cuvantul “sucursala” si de localitatea in care se afla sediul ei social;    c) obiectul de activitate al sucursalei;     c1) hotararea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala.@    d) numele si prenumele, locul si data nasterii, codul numeric personal, domiciliul si cetatenia reprezentantului comerciantului, persoana fizica, respectiv denumirea, sediul social si nationalitatea reprezentantului comerciantului, persoana juridica, care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat;    e) informatii privind registrul comertului in care este inregistrat comerciantul si numarul de inmatriculare.    (3) La cererea de inregistrare se ataseaza urmatoarele:    a) dovada sediului sucursalei;    b) declaratiile pe propria raspundere ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestei calitati;    c) specimenele de semnatura ale persoanelor imputernicite sa reprezinte sucursala.    (4) Oficiul registrului comertului de la sediul sucursalei transmite oficiului registrului comertului de la sediul principal al comerciantului un extras de pe inregistrarea efectuata, pentru a fi mentionata in registrul comertului respectiv.    (5) Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul comerciantului, prevazut la alin. (2) lit. d).@     @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 8 din Legea nr. 441/2006.    – Litera c1) de la alin. (2) a fost introdusa prin art. II pct. 1 din O.U.G. nr. 82/2007.
     Art. 24. – (1) Comerciantul cu sediul principal al comertului in strainatate care deschide sucursale in Romania trebuie sa ceara inregistrarea acestora la oficiul registrului comertului de la sediul fiecarei sucursale.    (2) Cererea va cuprinde urmatoarele:    a) numele/denumirea comerciantului din strainatate si forma juridica, precum si denumirea sucursalei, daca este diferita de cea a comerciantului;    b) registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate si numarul de inmatriculare;    d) obiectul de activitate al sucursalei;    e) numele si calitatea reprezentantilor comerciantului din strainatate si ale celor care se ocupa nemijlocit de activitatea sucursalei, cu precizarea daca puterile ce li s-au conferit urmeaza a fi exercitate impreuna sau separat;    f) in cazul sucursalelor societatilor comerciale din state care nu sunt membre ale Spatiului Economic European, se va mentiona si legea aplicabila comerciantului.    (3) La registrul comertului de la sediul sucursalei se depun:    a) actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate, daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, in traducere certificata;    b) in cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt incluse in documentele prevazute la lit. a);    c) un certificat, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii;    d) anual, situatia financiara a comerciantului din strainatate, aprobata, verificata si publicata potrivit legislatiei statului in care comerciantul are domiciliul/sediul social, care va fi supusa acelorasi formalitati de publicitate prevazute pentru situatiile financiare ale societatilor comerciale romanesti;    e) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania are sediul social intr-un stat membru al Uniunii Europene, documentele contabile ale comerciantului din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;    f) in situatia in care comerciantul din strainatate care deschide o sucursala in Romania nu este guvernat de legea unui stat membru al Uniunii Europene sau a Spatiului Economic European, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt acestea intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazului in care legea care guverneaza comerciantul din strainatate prevede reguli contabile echivalente celor aflate in vigoare in Uniunea Europeana;    g) dovada sediului sucursalei.    (4) Daca este cazul, se inregistreaza mentiuni referitoare la:    a) deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa asupra comerciantului din strainatate;    b) dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii;    c) inchiderea sucursalei.    (5) Daca un comerciant cu sediul social in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele prevazute la alin. (3)-(4) se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului, in registrul comertului in care sunt inregistrate celelalte sucursale, precizandu-se care este registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.    (6) Formalitatile de publicitate prevazute de prezentul articol sunt efectuate de reprezentantul sucursalei, prevazut la alin. (2) lit. e).     @Articolul a fost modificat prin art. II pct. 9 din Legea nr. 441/2006.
     Art. 25. – (1) Orice persoana fizica sau juridica prejudiciata ca efect al unei inmatriculari ori printr-o mentiune in registrul comertului are dreptul sa ceara radierea inregistrarii pagubitoare, in tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, in cazul in care prin hotarari judecatoresti irevocabile au fost desfiintate in tot sau in parte sau modificate actele care au stat la baza inregistrarii cu privire la care se solicita radierea, daca prin hotararea judecatoreasca nu a fost dispusa mentionarea in registrul comertului.@    (2) Cererea se depune si se mentioneaza in registrul comertului la care s-a facut inmatricularea comerciantului. In termen de 3 zile de la data depunerii oficiul registrului comertului inainteaza cererea tribunalului in a carui raza teritoriala se afla sediul comerciantului, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului din acel judet.    (3) Tribunalul se pronunta asupra cererii cu citarea oficiului registrului comertului si a comerciantului.@    (4) Hotararea judecatoreasca de solutionare a cererii poate fi atacata numai cu recurs, iar termenul de recurs curge de la pronuntare, pentru partile prezente, si de la comunicare, pentru partile lipsa.@    (5) Oficiul registrului comertului va efectua radierea si va publica hotararea judecatoreasca irevocabila in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partii care a introdus cererea. In acest scop, instanta va comunica oficiului registrului comertului hotararea judecatoreasca, in copie legalizata, cu mentiunea ramanerii irevocabile.@     @Articolul a fost modificat prin art. I, pct. 1 din Legea nr. 348/2001.    – Alineatele (1), (3), (4) si (5) au fost modificate prin art. VIII pct. 23 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 26. – (1) Data inregistrarii in registrul comertului este data la care inregistrarea a fost efectiv operata in acest registru.    (2) Inregistrarea in registrul comertului se opereaza in termen de 24 de ore de la data incheierii judecatorului delegat, iar in cazul inmatricularii comerciantului, in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat de autorizare a inmatricularii.@     @Alineatul (2) a fost modificat prin art. VIII pct. 24 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 261. – (1) Oficiul National al Registrului Comertului are legitimare procesuala activa si poate interveni in orice proces privind inregistrari in registrul comertului, interesul fiind prezumat si constand in respectarea cerintelor generale ale activitatii comerciale.    (2) Cererile introduse de Oficiul National al Registrului Comertului, in temeiul prezentei legi, nu sunt supuse taxei de timbru si nici timbrului judiciar.@     @Articolul a fost introdus prin art. II pct. 10 din Legea nr. 441/2006.
      @Articolul a fost abrogat prin art. VIII pct. 25 din Legea nr. 161/2003.
     Art. 28. – In cererile de inregistrare in registrul comertului si in orice alte cereri adresate acestui registru se vor indica persoana si adresa la care se vor comunica incheierile judecatorului delegat sau alte acte si instiintari.    Art. 29. – Comerciantul este obligat sa mentioneze pe facturi, oferte, comenzi, tarife, prospecte si orice alte documente intrebuintate in comert, numele/denumirea, sediul social, codul unic de inregistrare si, daca este cazul, codul numeric personal. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.@     @Articolul a fost modificat prin art. VIII pct. 26 din Legea nr. 161/2003.

parteneri-6852580