Infiintari firme | Acte necesare

 • Cererea de înregistrare (original);
 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi
  completările ulterioare (copie);
 • Actul constitutiv (original);
 • Dovezile privind sediul social/secundar (copie);
 • Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de
  Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);
 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copii);
 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se
  afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinereaacestor calităţi (original);
 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original);
 • Certificatele de cazier fiscal pentru asociaţii sau reprezentanţii legali ai societăţii comerciale, care au domiciliul/ reşedinţa/sediul în România sau pentru persoanele fizice sau juridice străine, care au această calitate şi sunt înregistrate fiscal în România sau, după caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România din care să rezulte că nu are datorii fiscale (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fielegalizată de un notar public);
 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: – persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original); – persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitarveterinar,protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original).
 • Dacă este cazul: – actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); – hotărârea organului statutar al fondatorilor persoane juridice privind participarea la constituirea societăţii (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); – mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (original sau copie certificată şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public); – avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);- împuternicire specială sau avocaţială pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
 • Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: – taxa judiciară de timbru, în original; – timbre judiciare; – taxele de registru;- tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

NOTĂ:

 1. În cazul societăţilor cu răspundere limitată constituite cu asociat unic dacă există aporturi în natură se solicită, în prealabil, numirea de către judecătorul delegat a unui expert contabil pentru evaluarea acestora. Cererea se depune la oficiul registrului comerţului cu plata taxelor legale: – taxa judiciară de timbru; – timbre judiciare;- taxa de registru.
 2. Verificarea calităţii de asociat unic în cazul societăţilor comerciale constituite cu asociat unic conform prevederilor art. 14 alin. 1-2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi H.G. nr. 913/2004 astfel cum a fostcompletat şi modificat prin H.G. nr. 1422/2006.
 3. În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la acelaşi sediu pot funcţiona mai multe societăţi, dacă este îndeplinită cel puţin una din următoarele condiţii: – imobilul prin structura lui, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite; – cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat în fiecare dintre societăţi;- cel puţin unul dintre asociaţi este proprietar al imobilului ce urmează a fi sediul societăţii.
 4. Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea; în cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente,se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un

parteneri-6606949